Loading...

Akcie

Študentská vedecká konferencia PriF UK 2023

Študentská vedecká konferencia PriF UK 2023

26.04.2023   Akcie

dovoľte mi, aby som Vás v mene Organizačného a Odborného výboru ŠVK PriF UK pozvala na vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou, a to na: 

Študentskú vedeckú konferenciu PriF UK 2023.

Na základe rozsiahlych rekonštrukčných prác prebiehajúcich naprieč celou budovou PriF UK v BA bude toto podujatie  prebiehať online formou cez platformu MS Teams

stredu 26. apríla 2023

Študenti bakalárskeho, magisterského/inžinierskeho a doktorandského štúdia (bez PhD.) majú výbornú príležitosť prezentovať výsledky svojej vedeckej práce.  

Na „eŠVK2023“ budú v každej hlavnej sekcii (biologickej, didaktickej, environmentálnej, geografickej, geologickej, chemickej) vybrané najlepšie príspevky a odovzdané diplomy a ocenenia dekana fakulty, cena rektora UK, ale aj množstvo iných ocenení. 

Príspevky prechádzajú recenzným konaním cez webové rozhranie. Výstupom bude recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN.  

Registrácia prihlášok a príspevkov začína 01.03.2023.

Viac informácií na: http://fns.uniba.sk/svk

RNDr. Mária Chovancová, PhD.
Predseda OV ŠVK
Člen predsedníctva AS PriF UK
Katedra antropológie
B2 - 428
Prírodovedecká fakulta UK v BA
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4