Loading...

Tlačové správy

Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu

22.11.2019

Dvojdňový seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu bol 14. a 15.novembra 2019 na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Už 14. ročník podujatia priniesol spolu 33 prednášok z 38 publikovaných príspevkov. O najviac z nich, 19 príspevkov, sa postarali doktorandi UVLF, ďalších 12 prác predstavili doktorandi z ústavov Slovenskej akadémie vied (Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Parazitologický ústav, Ústav experimentálnej fyziky, Ústav geotechniky) a sedem doktorandi z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.

Hlavným cieľom seminára je dať doktorandom možnosť verejne predstaviť aktivity a výsledky dosiahnuté vo výskume, prezentovať ich pred odbornou porotou i rovesníkmi najprv ústne, a potom aj v písomnej podobe v zborníku.

O otvorenie a úvod seminára doktorandov sa postarali prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium UVLF prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. a prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium UPJŠ prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.,  spolu s riaditeľom Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat, Centra biovied SAV prof. MVDr. Štefanom Faixom, DrSc. a jeho kolegom MVDr. Dušanom Fabianom, DrSc.

Príspevky hodnotila odborná komisia zložená zo zástupcov organizátorov: doc. MVDr. I. Kožárová, PhD. (UVLF), doc. MVDr. D. Sopková, PhD. (UVLF), RNDr. L. Maliničová, PhD. (Prírodovedecká fakulta UPJŠ), RNDr. T. Kisková, PhD. (PF UPJŠ), RNDr. K. Čobanová, PhD. (ÚFHZ Centrum biovied SAV) a RNDr. Š. Čikoš, CSc., (ÚFHZ Centrum biovied SAV).
Komisia vybrala spomedzi 38 prihlásených 9 najlepších prác, ktoré boli ocenené poukazmi na nákup vedeckých publikácií:

Mgr. Petra Adamková, UPJŠ (Ústav biologických a ekologických vied, Katedra fyziológie živočíchov) – Štúdium vybraných probiotických kmeňov a ich využitie pre rôzne štádií IBD ochorenia a rakoviny čreva s cieľom optimalizovať fekálnu mikrobiálnu terapiu.
MVDr. Filip Humeník, UVLF (Katedra anatómie, histológie a fyziológie, Ústav anatómie) – Vplyv produktov kmeňových buniek na angiogenézu chorioalantoickej membrány.
RNDr. Nikola Jureková, UPJŠ (Ústav biologických a ekologických vied, Katedra Zoológie) – Spoločenstvá chvostoskokov (collembola) pozdĺž mikroklimaticky inverzného sutinového svahu Zádielskej tiesňavy.
MVDr. Stanislav Lauko, UVLF (Katedra mikrobiológie a imunológie, Ústav mikrobiológie a gnotobiológie) – Animálny model gnotobiotických myší balb/c v štúdii ulceróznej kolitídy.
RNDr. Dominika Mravčáková, UVLF (Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV) – Vplyv endoparazitózy a nutraceutík na bachorový mikrobióm jahniat.
Mgr. Katarína Peňazziová, UVLF (Katedra mikrobiológie a imunológie, Ústav mikrobiológie a gnotobiológie) – Zmeny biologických vlastností tribeč vírusu v závislosti od ex vivo hostiteľského systému.
PhDr. Jozef Pisko, UPJŠ (Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV) – Eferocytóza v myšacom preimplatačnom embryu.
RNDr. Ivana Timková, UPJŠ (Ústav biologických a ekologických vied, Katedra mikrobiológie) – Antibiotická rezistencia u baktérií izolovaných z jedinej zlatej bane na Slovensku.
MVDr. Miroslava Vargová, UVLF (Parazitologický ústav SAV) – Antiparazitárny účinok enterocín-produkujúcich baktérií na infekciu trichinella spiralis.

Príspevky zo seminára doktorandov boli uverejnené v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 2019. Zostavila ho RNDr. Veronika Kovaříková, PhD., recenzovali: doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD., MVDr. Monika Drážovská, PhD.

Akademik Koloman Boďa (1927 – 2005) bol jedným z popredných veterinárnych fyziológov na Slovensku. Jeho profesionálna kariéra bola spätá s UVLF a s Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach, na ktorého vzniku a rozvoji sa podieľal. Vychoval veľký počet kvalitných doktorandov, z ktorých mnohí sa stali špičkovými vedcami.