Loading...

Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech)

Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech)

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Hlavný partner projektu: Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
Partner projektu: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského č. 73, 041 81 Košice
Partner projektu: Neurobiologický ústav SAV
Partner projektu: Parazitologický ústav SAV
Partner projektu: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárová č. 1, 040 01 Košice
Partner projektu: Výskumný ústav mliekarenský, a. s., Žilina
ITMS kód projektu: 26220220152

Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os: Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Kód výzvy: OPVaV - 2010/2.2/06 - SORO
Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
SORO: Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ
Zmluva o poskytnutí NFP: Zmluva o NFP č. 151/2011/2.2/OPVaV
Miesto realizácie projektu na UVLF v Košiciach: Komenského 73, 041 81 Košice
Obdobie realizácie projektu: júl 2011 - február 2014

Aktuálny stav v implementácii projektu:

Aktivity projektu boli ukončené. Udržateľnosť projektu trvá po dobu 5 rokov od ukončenia implementácie projektu vrátane povinnosti predkladania následných monitorovacích správ 1x ročne po dobu 5 rokov od ukončenia implementácie projektu a povinnosti archivácie projektovej dokumentácie po dobu 10 rokov od ukončenia implementácie projektu.

Strategický cieľ projektu:

Vytvorenie kompetenčného centra zameraného na špičkový výskum v spolupráci so súkromnou osobou.

Špecifické ciele projektu:

  1. Kompetenčné laboratórium a charakterizácia účinku mikrobiálnych preparátov genomickými, proteomickými, nutrigenomickými a imunologickými metódami.
  2. Výskum a vývoj prípravkov mikrobiálneho a naturálneho pôvodu pre aplikáciu v humánnej a veterinárnej medicíne.
  3. Kyslomliečne baktérie vo výrobe funkčných mliečnych výrobkov.

Aktivity projektu a podiel UVLF v Košiciach na realizácii aktivity:

  • Aktivita 1.1 – Kompetenčné laboratórium pre vedecké testovanie. Irelevantné pre UVLF v Košiciach.
  • Aktivita 2.1 – Výskum a vývoj potencovaných probiotík, biomodulačných prípravkov a funkčných potravín. Cieľom aktivity je výber probiotických kmeňov a prirodzených inokulantov pre rekolonizáciu mikroflóry produkujúcich exopolysacharidy (EPS). Kmene budú stabilizované v štruktúre kazeínu z kravského syra. EPS a kazeín vytvárajú v novej aplikačnej forme skelet, ktorý prirodzene stabilizuje živé mikroorganizmy a umožňuje ich postupné uvoľňovanie a aktivizáciu v cieľovom mieste účinku.
  • Aktivita 3.1 – Testovanie kyslomliečnych baktérií pri výrobe funkčných mliečnych výrobkov. Irelevantné pre UVLF v Košiciach.
  • Aktivita 4.1 – Poloprevádzková výroba biomodulátorov. Irelevantné pre UVLF v Košiciach.