Loading...

Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých tkanív

Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých tkanív

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Hlavný partner projektu: Ústav materiálového výskumu SAV
Partner projektu: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárová č. 1, 040 01 Košice
Partner projektu: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského č. 73, 041 81 Košice
ITMS kód projektu: 26220220032

Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os: Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Kód výzvy: OPVaV - 2008/2.2/01 - SORO
Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
SORO: Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ
Zmluva o poskytnutí NFP: Zmluva o NFP č. 014/2009/2.2./OPVaV
Miesto realizácie projektu na UVLF v Košiciach: Komenského 73, 041 81 Košice
Obdobie realizácie projektu: január 2010 - marec 2012

Aktuálny stav v implementácii projektu:

Aktivity projektu boli ukončené. Udržateľnosť projektu trvá po dobu 5 rokov od ukončenia implementácie projektu vrátane povinnosti predkladania následných monitorovacích správ 1x ročne po dobu 5 rokov od ukončenia implementácie projektu a povinnosti archivácie projektovej dokumentácie po dobu 10 rokov od ukončenia implementácie projektu.

Strategický cieľ projektu:

Vývoj pokročilých implantátov založených na biomateriáloch s naočkovanými kmeňovými bunkami a optimalizovanými na regeneráciu a rekonštrukciu kostného tkaniva.

Špecifické ciele projektu:

 1. Optimalizácia postupov prípravy biomateriálov s vláknitou a vysokopórovitou mikroštruktúrou vo vzťahu k aktivite a špecializácii kmeňových buniek.
 2. Posúdenie procesu regenerácie tvrdých tkanív pomocou kmeňových buniek nanesených na pripravené vláknité a vysokopórovité biomateriály.
 3. Vývoj biomateriálov s nanokryštalickou mikroštruktúrou a ich vplyv na aktivitu, diferenciáciu a špecializáciu kmeňových buniek.
 4. Analýza procesu regenerácie tvrdých tkanív pomocou kmeňových buniek nanesených na pripravené nanokryštalické substráty.

Aktivity projektu a podiel UVLF v Košiciach na realizácii aktivity:

 • Aktivita 1.1 – Príprava biomateriálov s vysokopórovitou a vláknitou mikroštruktúrou. Irelevantné pre UVLF v Košiciach.
 • Aktivita 1.2 –Naočkovanie substrátov kmeňovými bunkami. Nákup a príprava experimentálnych zvierat - zdroja kmeňových buniek. V spolupráci s UPJŠ KE vykonať naočkovanie a kultiváciu kmeňových buniek na pripravených substrátoch v štandardných bazálnych alebo osteogenických médiách vo vybraných časoch.
 • Aktivita 1.3 – Analýza adhezivity, životaschopnosti, ALP aktivity buniek na pórovitých vláknitých systémoch in-vitro. Irelevantné pre UVLF v Košiciach.
 • Aktivita 1.4 – Určenie vplyvu BMP na aktivitu kmeňových buniek na pórovitých a vláknitých systémoch in-vitro. Irelevantné pre UVLF v Košiciach.
 • Aktivita 2.1 – Vykonanie zvieracieho in-vivo experimentu s optimálne pripravenými pórovitými a vláknitými implantátmi. Nákup operačného mikroskopu. Výber a nákup vybraných typov experimentálnych zvierat. Príprava experimentálnych zvierat na zabezpečenie štandardných postupov na in-vivo experiment. V spolupráci s UPJŠ v KE vykonať experiment chirurgickými metódami s využitím operačného mikroskopu a za sledovania životne dôležitých biochemických a biologických funkcií, s implamentovaním biomateriálov.
 • Aktivita 2.2 – Vyhodnotenie animálneho experimentu zamerané na biologickú integráciu a biokompatibilitu. Spoločne s UPJŠ KE analyzovať biokompatibilitu a bioaktivitu implantátov vo zvieracom experimente, vyhodnotiť animálny experiment so zameraním na biologickú integráciu, osteoindukciu a osteokondukciu. Vykonať makroskopisko - topograficko - morfologické vyhodnotenie tkanív a pomocou invertovanej optickej flôrescenčnej mikroskopie vykonať ich mikroskopickú analýzu.
 • Aktivita 3.1 – Príprava biomateriálov s nanokryštalickou mikroštruktúrou. Irelevantné pre UVLF v Košiciach.
 • Aktivita 3.2 – Posúdenie využitia kalcium fosfátových biocementov ako substrátov kmeňových buniek. Nákup a príprava experimentálnych zvierat ako zdroja kmeňových buniek.
 • Aktivita 3.3 – Naočkovanie substrátov kmeňovými bunkami. Irelevantné pre UVLF v Košiciach.
 • Aktivita 3.4 – Analýza adhezivity a životaschopnosti, ALP aktivity buniek v nanokryštalických systémoch in-vitro. Irelevantné pre UVLF v Košiciach.
 • Aktivita 3.5 – Určenie vlyvu BMP na biologickú ktivitu kmeňových buniek nanokryštlických systémov in vitro. Irelevantné pre UVLF v Košiciach.
 • Aktivita 4.1 – Vykonanie zvieracieho in-vivo experimentu s nanokryštalickými implantátmi a biocementami. Výber a nákup vybraných typov experimentálnych zvierat. Príprava experimentálnych zvierat na zabezpečenie štandardných postupov na in-vivo experiment. V spolupráci s UPJŠ v KE vykonať experiment chirurgickými metódami s využitím operačného mikroskopu a za sledovania životne dôležitých biochemických a biologických funkcií, s implamentovaním biomateriálov.
 • Aktivita 4.2 – Vyhodnotenie animálneho experimentu zamerané na biologickú integráciu a biokompatibilitu. Spolupodieľať sa s UPJŠ KE na analýze biokompatibility a bioaktivity implantátov vo zvieracom experimente, vyhodnotiť animálny experiment so zameraním na biologickú integráciu, osteoindukciu a osteokondukciu. Vykonať makroskopisko - topograficko - morfologické vyhodnotenie tkanív a pomocou invertovanej optickej flôrescenčnej mikroskopie vykonať ich mikroskopickú analýzu.