Loading...

Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED)

Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED)

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.

Názov a sídlo prijímateľa: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova č. 2, 041 80 Košice
Partner projektu 1: Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 3484/9, 845 05 Bratislava
Partner projektu 2: JUHAPHARM, s. r. o., Myslavská 644/190/A, 040 16 Košice
Partner projektu 3: MM MEDICAL s. r. o., Myslavská 644/190/A, 040 16 Košice
Partner projektu 4: Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 040 01 Košice
Partner projektu 5: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského č. 73, 041 81 Košice
ITMS kód projektu: 313011V455

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Investičná priorita: 1b) Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel
Kód výzvy: OPVaI- VA/DP/2018/1.2.1-08
Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
SORO: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Výskumná agentúra
Zmluva o poskytnutí NFP: 068/2020/OPII/VA
Zmluva o partnerstve: 068/2020/OPII/VA/PZ
Výška poskytnutého NFP na projekt: 9 800 370,34 EUR
Z toho pre partnera UVLF1 877 869,11 EUR Miesto realizácie projektu na UVLF v Košiciach: Komenského 73, 041 81 Košice
Obdobie realizácie projektu: november 2019 – jún 2023

Aktuálny stav v implementácii projektu:

Aktivity projektu boli zo strany partnera projektu zahájené dňom 2.9.2020, po podpise a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Udržateľnosť projektu trvá po dobu 5 rokov od ukončenia implementácie projektu vrátane povinnosti predkladania následných monitorovacích správ 1x ročne po dobu 5 rokov od ukončenia implementácie projektu a povinnosti archivácie projektovej dokumentácie po dobu 10 rokov od ukončenia implementácie projektu.

Špecifický cieľ projektu:

9.4 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

Aktivity projektu a podiel UVLF v Košiciach na realizácii aktivity:

 • Aktivita H1 Vývoj novej generácie cielených transportných systémov schopných viazať široké spektrum liečiv a vytvárať vysoko afinitnú väzbu so špecifickými receptormi na nádorových bunkách (NV95) Irelevantné pre UVLF v Košiciach
 • Aktivita H2 Vývoj a analýza dlhodobej skladovacej stability terapeutických proteínov (NV95) Irelevantné pre UVLF v Košiciach
 • Aktivita H3 Vývoj „inteligentných“ fotocitlivých liečiv a nanopórovitých transportných systémov pre liečivá - 1 (NV95) Irelevantné pre UVLF v Košiciach
 • Aktivita H4 Vývoj novej generácie fotocitlivých látok s protistarnucím účinkom („anti-aging effect“) a ich aplikácia v dermatológii (PV70) Irelevantné pre UVLF v Košiciach
 • Aktivita H5 Kardio-vaskulárne ochorenia (NV95) Irelevantné pre UVLF v Košiciach
 • Aktivita H6 Neurodegeneratívne ochorenia (NV95) Irelevantné pre UVLF v Košiciach
 • Aktivita H7 Onkologické ochorenia (NV95) Irelevantné pre UVLF v Košiciach
 • Aktivita H8 Infekčné ochorenia (NV95) zameranie výskumu 2: Personalizovaná medicína:
  v rámci úloh Aktivity 8, ktorá je spoločnou aktivitou LF UPJŠ a UVLF, budú vyvíjané diagnostické testy na detekciu zoonotických agensov prenášaných kliešťami, komármi a nachádzajúcich sa v potravinovom reťazci, menovite pre Lymsku boreliózu (LB), vybrané arbovírusy a hepatídu E.
  Nešpecifickosť sérologického testovania na LB môže byť eliminovaná odstránením krížovo-reagujúcich epitopov antigénov a ich nahradením vysoko špecifickými mimotopmi. Na dosiahnutie tohto cieľa bude potrebné systematicky identifikovať mimotopy borélií s diagnostickým potenciálom pomocou kombinatorického peptidového fágového displeja. Na tento účel sa využije špecifická komerčná knižnica obsahuje 109 fágových klonov nesúcich peptidy pozostávajúce zo siedmich aminokyselinvých zvyškov. Vzhľadom na známy fenomén krížových reakcií boréliových antigénov budú vybrané imunodominantné proteíny neuroinvazívneho kmeňa Borrelia bavariensis SKT-7.1 rekombinantne pripravené a testované pomocou metódy tzv. dot blot na skrížené interakcie s protilátkami zo sér od zdravých ľudí a pacientov s idiopatickými neurologickými poruchami. Pomocou kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy HPLC bude uskutočnená metabolomická profilácia biologických tekutín (moč, krv) so zameraním na detekciu metabolitov tryptofánu a tyrozínu pri fyziologických stavoch a pri stavoch s predpokladanou zmenou koncentrácie endogénnych metabolitov pri LB. Druhá fáza prác v rámci tejto časti aktivity bude zameraná na analýzu špecifických proteínov, resp. peptidov, ktoré sú vylučované do moču v rôznych štádiách LB a následne na ich identifikáciu a kvantifikáciu. Pre zvýšenie koncentrácie biomarkerov, ktoré sú v biologických tekutinách v nízkej koncentrácii, sa použijú rôzne nanočastice. Zakoncentrované proteíny a peptidy budú analyzované pomocou kvapalinovej chromatografie a PAGE. Výsledkom výskumu v tejto časti aktivity bude zistenie, či kombinácia detekcií metabolitov a biomarkerov v biologických vzorkách predstavuje výrazné zvýšenie diagnostického potenciálu a špecificity testu, ktorý by bol využiteľný aj na monitorovanie priebehu ochorenia a stanovenie počas rôznych štádií boreliózy.
  Pri príprave štandardov a kontroly pre vývoj multiplexnej detekcie arbovírusov budeme postupovať nasledujúcim spôsobom: Vybrané úseky genómov vírusov budú subklonované do plazmidov. Z vírusov kultivovateľné na bunkových kultúrach za bežných podmienok pripravíme pracovné zásoby. Vírusy budeme kvantifikovať a použijeme ich na subklonovanie do plazmidov. Plazmidy budú konštruované tak, aby obsahovali promótorovú sekvenciu pre bakteriofágovú RNA polymerázu nachádzajúcu sa pred sekvenciami špecifickými pre vírus. Takto pripravené plazmidy budú použité pre prípravu štandardov jednotlivých druhov vírusov, pri štandardizácii multiplexnej RT-PCR pre detekciu arbovírusov a ako pozitívne kontroly pre DNA microarray.
 • Aktivita H9 Vývoj bezpečnej bunkovej terapie v liečbe muskuloskeletálnych a iných ochorení a vývoj tkanivových náhrad a bunkových nosičov pomocou 3D tlače - 1 (NV95)
 • Aktivita H10 Vývoj softvérových a hardvérových systémov pre analýzu 3D skenov z medicínskych snímacích zariadení (PV70)