Loading...

Skvalitnenie vzdelávacieho procesu na UVLF stavebnými úpravami, digitalizáciou knižničného fondu a vybudovaním IKT učebne biomedicínskej analytiky

Skvalitnenie vzdelávacieho procesu na UVLF stavebnými úpravami, digitalizáciou knižničného fondu a vybudovaním IKT učebne biomedicínskej analytiky

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Operačný program: 2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os: 5 – Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie: 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Kód výzvy: OPVaV – 2009/5.1/05 – SORO
Prijímateľ: UVLF v Košiciach (bez spolupartnerstva)
Zmluva o poskytnutí NFP: č. zmluvy 068/2013/5.1/OPVaV zo dňa 19.02.2014
Obdobie realizácie projektu: február 2014 – september 2015

Aktuálny stav v implementácii projektu:

Aktivity projektu boli ukončené. Udržateľnosť projektu trvá po dobu 5 rokov od ukončenia implementácie projektu vrátane povinnosti predkladania následných monitorovacích správ 1x ročne po dobu 5 rokov od ukončenia implementácie projektu a povinnosti archivácie projektovej dokumentácie po dobu 10 rokov od ukončenia implementácie projektu.

Strategický cieľ projektu:

Strategickým cieľom projektu je stavebne upraviť – adaptovať priestory anatomickej posluchárne UVLF v Pavilóne P 34 na požadovanú štandardnú úroveň, digitalizovať knižničný fond univerzity vytvorením inovatívneho nástroja pre sprístupňovanie informačného fondu univerzity a vybudovať IKT učebňu biomedicínskej analytiky.

Strategický cieľ projektu úzko súvisí s globálnym cieľom operačného programu Výskum a vývoj, ktorý je zadefinovaný v Národnom strategickom referenčnom rámci a konkretizovaný ako modernizácia a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl tak, aby prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov, tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých školách.

Cieľom projektu je korešpondujúc s oprávnenými aktivitami predmetnej výzvy realizovať investičné zámery v objektoch areálu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s cieľom rekonštruovať a obnoviť budovy priamo spojené s projektom vrátane modernizácie vnútorného vybavenia priestorov, v ktorých prebieha vzdelávací proces, s akcentom zlepšenia podmienok pre uplatňovanie nových foriem vzdelávania. Súčasťou investičných aktivít je zavedenie inovatívnych prvkov do existujúcich IKT sietí s cieľom zabezpečiť harmonizáciu a kompatibilitu IKT systémov, aby v plnej miere prispeli ku skvalitneniu edukačného procesu.

Špecifické ciele projektu:

 1. Špecifický cieľ 1.: Stavebné úpravy anatomickej posluchárne v Pavilóne P 34.
 2. Špecifický cieľ 2.: Digitalizácia knižničného fondu univerzity v Pavilóne P 7 a doplnenie pripojenia WIFI v Pavilóne P 7 a P 35 a technologické vybavenie auly P 34.
 3. Špecifický cieľ 3.: Vybudovanie IKT učebne biomedicínskej analytiky v pavilóne P 3.

Aktivity projektu:

 • Aktivita 1.1 – Zlepšenie stavebno – fyzikálnych vlastností, akustiky, osvetlenia a interiérového vybavenia v anatomickej posluchárni Pavilónu P 34. Cieľom tejto aktivity je skvalitnenie podmienok vyučovacieho procesu v priestoroch anatomickej posluchárne UVLF v Pavilóne P 34. Dôvodom riešenia opravy posluchárne sú jej stavebné poruchy na stropnej konštrukcii, nevyhovujúce stavebno – fyzikálne vlastnosti, osvetlenie, akustika a taktiež neestetické a neergonomické interiérové vybavenie zabudovaného nábytku, povrchových úprav podláh, stien a presklenných častí fasády. Pri naplnení funkcie plánovanej aktivity je východiskovým materiálom Technická správa – Architektonicko – stavebné riešenie, autorom ktorej je projekčná kancelária : MARS pro, s.r.o., projektová a inžinierska kancelária Košice, ktorá vo svojej všeobecnej časti popisuje východiskový stav posluchárne, a ktorá konkretizuje nevyhovujúci stav z hľadiska stavebno – fyzikálnych vlastností dotknutého objektu. Realizácia aktivity bude priamo naviazaná na rozsah činností zadefinovaných v časti 3 a 4 Technickej správy – Architektonicko – stavebného riešenia projektovej kancelárie MARS pro, s.r.o. Košice (máj 2013).
 • Aktivita 2.1 – Vytvorenie inovatívneho univerzitného nástroja pre sprístupnenie informačného fondu univerzity. Vysokoškolské vzdelávanie je štruktúrované s ohľadom na formovanie kreatívne orientovaného študenta a jeho podstatou je hľadanie, skúmanie a riešenie problémov. Nevyhnutnou súčasťou tohto procesu je logická a tvorivá práca s informačnými fondmi univerzity. Cieľom aktivity je implementácia sady technických a programových nástrojov (HW a SW vybavenie), ktoré inovujú spôsob akademického vyučovania s cieľom zvyšovania efektívnosti vzdelávacieho procesu. Sprístupňovanie informácií a informačných zdrojov fondu knižnice v prostredí univerzity bude zabezpečovať:
  - informačné vzdelávanie,
  - inovatívny prístup k študijným informáciám,
  - samostatnú prácu študentov – samostatné štúdium,
  - prehlbovanie informovanosti a vzdelanosti výskumných a technických pracovníkov, študentov a pedagógov,
  - skvalitnenú prípravu a spracovanie zadaní v procese vzdelávania.
  Stredom záujmu je i samotná osobnosť pedagóga a jej podiel na výsledkoch vzdelávania, otázka vyučovacích štýlov a poňatie vyučovania a pod. Inováciu pedagogického procesu chápeme ako zohľadnenie vyššie uvedených faktorov s cieľom zapojenia študenta do vzdelávacieho procesu tak, aby bola posilnená jeho zodpovednosť za vlastné vzdelávanie a boli v tejto súčinnosti dosiahnuté efektívne vzdelávacie výsledky.
 • Aktivita 3.1 – Implementácia sady technických a programových nástrojov za účelom inovovania vzdelávacieho procesu.
  UVLF definovala svoju dlhodobú stratégiu pre rozvoj v rokoch 2012 - 2017. V rámci tejto stratégie je stanovených niekoľko kľúčových oblastí pre zabezpečenie rozvoja vhodných podmienok pre vzdelávanie a vedecko-výskumné činnosti na univerzite, kedy je nutné neustále zlepšovať materiálne, technické a priestorové podmienky, v ktorých sa tieto činnosti vykonávajú.
  Vysokoškolské vzdelávanie pripravuje študentov I. a II. stupňa ako aj doktorandov pre prax pomocou štruktúrovaného vzdelávacieho procesu, ktorý využíva teoretické ako aj praktické spôsoby výučby. Študent potom kreatívne spája tieto poznatky a aplikuje ich pri riešení zadaných študijných úloh a projektov.
  Nevyhnutnou súčasťou tohto procesu je logická a tvorivá práca s dátami a analýza týchto dát a získavanie nových informácií a pohľadov pri riešení študijných aj praktických/projektových problémov.
  Biomedicínska analytika je pre budúcich absolventov UVLF ďalšou úrovňou informačnej gramotnosti. Budúci absolventi budú pri svojej praktickej činnosti potrebovať získavať, integrovať, spracovávať a analyzovať dáta z reálneho prostredia, ako aj predtým publikované informácie v odbornej literatúre a periodikách, tak, aby z nich odvodili potrebné informácie pre svoju každodennú prax a správne rozhodovanie.
  Cieľom aktivity je implementácia sady technických a programových nástrojov (HW a SW vybavenie), ktoré inovujú spôsob akademického vyučovania s cieľom zvyšovania efektívnosti vzdelávacieho procesu – získavanie dát z reálneho sveta/prostredia, spôsoby ich digitalizácie a následného analytického spracovania a prepojenia s už známymi publikovanými informáciami, využívanie týchto informácií a nových pohľadov pre rozhodovanie a pre spätné riadenie/reguláciu reálneho prostredia, v ktorom študenti a doktorandi pracujú a učia sa. Zriadenie učebne pre získavanie biomedicínskych dát z reálneho prostredia, reguláciu prostredia, spracovanie týchto dát, ich prepojenie na už známe/publikované informácie a získavanie nových informácií, poznatkov, pohľadov a simulácie pomocou analytických nástrojov v prostredí univerzity bude zabezpečovať:
  - informačné vzdelávanie v oblasti biomedicínskej analytiky,
  - inovatívny prístup k získavaniu dát z reálneho prostredia a spôsoby ich digitalizácie,
  - vzdelávanie študentov a doktorandov v obore informačnej analýzy pomocou najnovších technológií – analytických nástrojov pre štatistickú a prediktívnu analýzu dát,
  - samostatnú prácu študentov a doktorandov – pri riešení študijných problémov a školských projektov na základe práce s dátami a odvodzovania nových informácií a poznatkov,
  - prehlbovanie prepojenia teórie a praxe, reálneho a digitálneho sveta a ich vzájomnej interakcie,
  - skvalitnené spracovanie / prepojenie už existujúcich (publikovaných, odborných) informácií s novými/ experimentálnymi/ projektovými informáciami v procese vzdelávania.
  Vytvorenie Učebne biomedicínskej analytiky v rozsahu IKT učebne pre získavanie biomedicínskych dát z reálneho prostredia, reguláciu prostredia, spracovania dát a získavanie informácií, nových poznatkov a pohľadov na riešený problém a simuláciu pomocou analytických nástrojov – popisných aj prediktívnych, je základom pre vytvorenie nového študijného programu – biomedicínskej informatiky a analytiky na UVLF.
  Študenti a doktorandi veterinárnej medicíny ako aj farmácie získajú vedomosti a praktické skúsenosti v oblasti získavania a spracovania biomedicínskych dát, ich analýzy a získavania nových pohľadov a podpory rozhodovania, na základe prepojenia získaných informácií a predikovania trendov/vývoja pomocou nových informačných technológií.

Merateľné ukazovatele výsledku a dopadu projektu v previazanosti na špecifické ciele projektu a aktivity projektu:

Ciele projektu
Aktivity
Ukazovatele výsledku
Ukazovatele dopadu
Špecifický cieľ 1
Stavebné úpravy anatomickej posluchárne v Pavilóne P 34
Aktivita 1.1 - Zlepšenie stavebno – fyzikálnych vlastností, akustiky, osvetlenia a interiérového vybavenia v anatomickej posluchárni Pavilónu P 34
Počet zrekonštruovaných budov a zariadení
Konečný stav v roku 2015: 1 budova
Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia
Konečný stav v roku 2015: 370 000,00 EUR
Zdrojom údajov budú pravidelné monitorovacie správy počas implementácie projektu, frekvencia merania bude 2x ročne.
Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej ubytovacej infraštruktúry (budovy a vybavenie škôl)
Konečný stav v roku 2020: 1 500 študentov
Zdrojom údajov budú pravidelné monitorovacie správy po ukončení implementácie projektu, frekvencia merania bude 1x ročne.
Špecifický cieľ 2
Digitalizácia knižničného fondu univerzity v Pavilóne P 7, doplnenie pripojenia WIFI v Pavilóne P 7 a P 35 a technologické vybavenie auly P 34
Aktivita 2.1 - Vytvorenie inovatívneho univerzitného nástroja pre sprístupnenie informačného fondu univerzity
Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia
Konečný stav v roku 2015: 500 000,00 EUR
Zdrojom údajov budú pravidelné monitorovacie správy počas implementácie projektu, frekvencia merania bude 2x ročne.
Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej ubytovacej infraštruktúry (budovy a vybavenie škôl)
Konečný stav v roku 2020: 1 500 študentov
Zdrojom údajov budú pravidelné monitorovacie správy po ukončení implementácie projektu, frekvencia merania bude 1x ročne.
Špecifický cieľ 3
Modernizácia špeciálnych informačných, klinických a výukových technológií s cieľom zvýšenia úrovne vzdelávacieho procesu na UVL v KE na úroveň porovnateľnú s EÚ
Aktivita 3.1 - Nákup, inštalácia a uvedenie zakúpeného moderného vybavenia do prevádzky vo vyučovacích priestoroch
Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt
Konečný stav v roku 2015: 1 učebňa
Zdrojom údajov budú pravidelné monitorovacie správy počas implementácie projektu, frekvencia merania bude 2x ročne.
Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej ubytovacej infraštruktúry (budovy a vybavenie škôl)
Konečný stav v roku 2020: 1 500 študentov
Zdrojom údajov budú pravidelné monitorovacie správy po ukončení implementácie projektu, frekvencia merania bude 1x ročne.
Dokumenty k projektu:

Skvalitnenie vzdelávacieho procesu na UVLF stavebnými úpravami, digitalizáciou knižničného fondu a vybudovaním IKT učebne biomedicínskej analytiky - podrobné informácie