Loading...

Zvýšenie kvality vzdelávania na UVLF v Košiciach rekonštrukciou výukových priestorov, dobudovaním infraštruktúry a IKT

Zvýšenie kvality vzdelávania na UVLF v Košiciach rekonštrukciou výukových priestorov, dobudovaním infraštruktúry a IKT

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Operačný program: 2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os: 5 – Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie: 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Kód výzvy: OPVaV – 2009/5.1/04 – SORO
Prijímateľ: UVL v Košiciach (bez spolupartnerstva)
Zmluva o poskytnutí NFP: č. zmluvy 057/2012/5.1/OPVaV zo dňa 19.10.2012
Obdobie realizácie projektu: október 2012 – marec 2015

Aktuálny stav v implementácii projektu:

Aktivity projektu boli ukončené. Udržateľnosť projektu trvá po dobu 5 rokov od ukončenia implementácie projektu vrátane povinnosti predkladania následných monitorovacích správ 1x ročne po dobu 5 rokov od ukončenia implementácie projektu a povinnosti archivácie projektovej dokumentácie po dobu 10 rokov od ukončenia implementácie projektu.

Strategický cieľ projektu:

Strategickým cieľom projektu je modernizácia a rekonštrukcia priestorov pavilónu č. P 19 vrátane jeho vnútorného vybavenia a modernizácia IKT sietí v areáli UVLF v Košiciach. Strategický cieľ projektu úzko súvisí s globálnym cieľom operačného programu Výskum a vývoj, ktorý je zadefinovaný v Národnom strategickom referenčnom rámci a konkretizovaný ako modernizácia a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl tak, aby prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov, tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých školách.

Cieľom projektu je korešpondujúc s oprávnenými aktivitami predmetnej výzvy realizovať investičné zámery v objektoch areálu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s cieľom rekonštruovať a obnoviť budovy priamo spojené s projektom vrátane modernizácie vnútorného vybavenia priestorov, v ktorých prebieha vzdelávací proces, s akcentom zlepšenia podmienok pre uplatňovanie nových foriem vzdelávania. Súčasťou investičných aktivít je zavedenie inovatívnych prvkov do existujúcich IKT sietí s cieľom zabezpečiť harmonizáciu a kompatibilitu IKT systémov, aby v plnej miere prispeli ku skvalitneniu edukačného procesu.

Špecifické ciele projektu:

  1. Modernizácia a rekonštrukcia priestorov pavilónu P 19 – zriadenie experimentálneho zverinca.
  2. Dodávka zariadení a prístrojov do experimentálneho zverinca v pavilóne P 19.
  3. Modernizácia IKT sietí v areáli univerzity, harmonizácia a kompatibilita IKT systémov zavedením inovatívnych prvkov.

Aktivity projektu:

  • Aktivita 1.1 – Stavebné úpravy priestorov pavilónu č. 19, objekt SO - 019 – klinické ustajňovacie priestory. Cieľom aktivity je zmodernizovať priestory pavilónu č. 19, ktorý dnes plní funkciu ustajňovacích priestorov pre hospodárske zvieratá. Na rovnakých pôdorysných rozmeroch s novým dispozičným riešením a s novými materiálmi bude postavený objekt s rovnakou funkciou. Rozsah stavebných úprav je detailne popísaný v Technickej správe architektonickostavebného riešenia projektovej a inžinierskej kancelárie MARS pro, s. r. o., v Košiciach, v časti III. Výstupom po ukončení aktivity projektu bude v intenciách technickej správy objektu SO – 019 pavilónu č. 19 v areáli UVLF v Košiciach zrekonštruovaný objekt, v ktorom sa prestavbou a zmenou dispozičného riešenia skvalitní vzdelávací proces v akreditovaných študijných programoch univerzity a posunie zameranie výučbového procesu na akceptovateľnú a porovnateľnú úroveň európskych veterinárne orientovaných vzdelávacích inštitúcií. Skvalitnia sa podmienky pre študentov ale i pedagogických zamestnancov univerzity, čo bude evokovať synergický efekt v študijných výsledkoch študujúcej mladej generácie a jej budúcu profesijnú orientáciu.
  • Aktivita 2.1 – Vybavenie priestorov experimentálneho zverinca v pavilóne P 19 zariadeniami a prístrojmi. Predmetná aktivita č. 2.1 nadväzuje svojím zameraním a logickým sledom na aktivitu č. 1.1 a jej cieľom je vybaviť zadaptované a zrekonštruované priestory pavilónu P 19 a jeho dispozičné riešenie účelovo orientované na experimentálny zverinec takými zariadeniami a prístrojmi, ktoré v plnej miere podporia experimentálne práce v edukačnom procese a prispejú k novým poznatkom v rámci transplantačnej medicíny, bunkovej terapie, regeneračnej a rekonštrukčnej medicíny. Štruktúra plánovaných obstarávaných zariadení bola navrhnutá pedagogickovedeckými garantmi odborných pracovísk UVLF, ktorí mapujúc súčasnú zastaranú infraštruktúru neumožňujúcu konkurenčne pôsobiť v oblasti transplantačnej medicíny, bunkovej terapie, regeneračnej a rekonštrukčnej medicíny navrhli vybaviť budúce stavebne dotknuté priestory experimentálneho zverinca v pavilóne č. 19 UVLF. Realizáciou danej aktivity dôjde k skvalitneniu edukačného procesu praktických cvičení na UVLF, k zatraktívneniu pracovného prostredia študentov, pedagógov ale i doktorandov, ktorí budú realizovať svoje študijné zameranie v experimentálnej oblasti na animálnych modeloch.
  • Aktivita 3.1 – Modernizácia IKT sietí v areáli univerzity, harmonizácia a kompatibilita IKT systémov. Cieľom aktivity je implementácia sady technických a programových nástrojov, ktoré umožnia rozšíriť priestor na spoluprácu pri riešení univerzitných projektov vo výskume, vede aj vzdelávaní a umožnia tak sprístupniť uložené výsledky o vedeckej činnosti, ale aj empirických, senzorických a iných dát a informácií, nástrojov, dokumentov a objektov. Aktivita spočíva vo vytvorení univerzitného zabezpečeného centralizovaného vyhľadávacieho nástroja, ktorý by prispel k efektivite práce jednotlivých participantov akademickej pôdy, keďže v množstve informácií je rozhodujúcim práve čas, ktorý vyhľadávací nástroj eliminuje a napomáha tak nielen k modernizácii informačnej sústavy univerzity, ale aj k celkovému efektívnejšiemu riešeniu prípadov spracovania univerzitných dát (výsledkov o vedeckej činnosti, empirických, senzorických a iných dát a informácií, nástrojov, dokumentov a objektov). Aktivita 3.1 bude pozostávať z nasledujúcich funkčne prepojených činností: a) vybudovanie a konfigurácia IKT sietí v areáli UVLF v Košiciach, b) vybudovanie nástroja pre správu identít, c) vytvorenie nástroja pre správu životného cyklu systémov, d) vybudovanie nástroja pre vyhľadávanie informácií. Výsledkom aktivity bude vytvorenie univerzitného zabezpečeného centralizovaného vyhľadávacieho nástroja.

Merateľné ukazovatele výsledku a dopadu projektu v previazanosti na špecifické ciele projektu a aktivity projektu:

Ciele projektu
Aktivity
Ukazovatele výsledku
Ukazovatele dopadu
Špecifický cieľ 1
Modernizácia a rekonštrukcia priestorov pavilónu P19 – zriadenie experimentálneho zverinca
Aktivita 1.1 - Stavebné úpravy priestorov pavilónu č. 19 objekt SO – 019 – klinické ustajňovacie priestory
Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia
Zdrojom údajov budú pravidelné monitorovacie správy počas implementácie projektu a na meranie budú použité údaje o činnosti realizovaného projektu, frekvencia merania bude 2 x ročne.
Východiskový stav: 0
Konečný stav v roku 2015: 500 000,00 EUR
Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a zariadení.
Zdrojom údajov budú pravidelné monitorovacie správy počas implementácie projektu a na meranie budú použité údaje o činnosti realizovaného projektu, frekvencia merania bude 2 x ročne.
Východiskový stav: 0
Konečný stav v roku 2015: 1 800 000,00 EUR
Počet zrekonštruovaných budov a zariadení
Zdrojom údajov budú pravidelné monitorovacie správy počas implementácie projektu a na meranie budú použité údaje o činnosti realizovaného projektu, frekvencia merania bude 2 x ročne.
Východiskový stav: 0
Konečný stav v roku 2015: 1
Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej ubytovacej infraštruktúry
Zdrojom údajov budú pravidelné monitorovacie správy po ukončení implementácie projektu a na meranie budú použité údaje o činnosti realizovaného v rámci udržateľnosti projektu, frekvencia merania bude 1 x ročne.
Východiskový stav: 0
Konečný stav v roku 2020: 1300
Špecifický cieľ 2
Dodávka zariadení a prístrojov do experimentálneho zverinca v pavilóne P 19
Aktivita 2.1 - Vybavenie priestorov experimentálneho zverinca v pavilóne P 19 zariadeniami a prístrojmi
Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia
Zdrojom údajov budú pravidelné monitorovacie správy počas implementácie projektu a na meranie budú použité údaje o činnosti realizovaného projektu, frekvencia merania bude 2 x ročne.
Východiskový stav: 0
Konečný stav v roku 2015: 360 000,00 EUR
Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej ubytovacej infraštruktúry
Zdrojom údajov budú pravidelné monitorovacie správy po ukončení implementácie projektu a na meranie budú použité údaje o činnosti realizovaného v rámci udržateľnosti projektu, frekvencia merania bude 1 x ročne.
Východiskový stav: 0
Konečný stav v roku 2020: 1300
Špecifický cieľ 3
Modernizácia IKT sietí v areáli univerzity, harmonizácia a kompatibilita IKT systémov zavedením inovatívnych prvkov
Aktivita 3.1 - Modernizácia IKT sietí v areáli univerzity, harmonizácia a kompatibilita IKT
Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt
Zdrojom údajov budú pravidelné monitorovacie správy počas implementácie projektu a na meranie budú použité údaje o činnosti realizovaného projektu, frekvencia merania bude 2 x ročne.
Východiskový stav: 0
Konečný stav v roku 2015: 23
Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej ubytovacej infraštruktúry
Zdrojom údajov budú pravidelné monitorovacie správy po ukončení implementácie projektu a na meranie budú použité údaje o činnosti realizovaného v rámci udržateľnosti projektu, frekvencia merania bude 1 x ročne.
Východiskový stav: 0
Konečný stav v roku 2020: 1300