Loading...

Zvýšenie kvality vzdelávania, rozšírením a modernizáciou IKT sietí a zariadení na UVL v Košiciach II

Zvýšenie kvality vzdelávania rozšírením a modernizáciou IKT sietí a zariadení na UVL v Košiciach II

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Operačný program: 2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os: 5 – Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie: 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Kód výzvy: OPVaV – 2009/5.1/03 – SORO
Prijímateľ: UVLF v Košiciach (bez spolupartnerstva)
Zmluva o poskytnutí NFP: č. zmluvy 032/2010/5.1/OPVaV zo dňa 06.05.2010
Pôvodne zazmluvnené obdobie realizácie projektu: máj 2010 – apríl 2012
Predĺženie obdobia realizácie projektu na základe žiadosti o zmenu zmluvy: do októbra 2013

Aktuálny stav v implementácii projektu:

Aktivity projektu boli ukončené. Udržateľnosť projektu trvá po dobu 5 rokov od ukončenia implementácie projektu vrátane povinnosti predkladania následných monitorovacích správ 1x ročne po dobu 5 rokov od ukončenia implementácie projektu a povinnosti archivácie projektovej dokumentácie po dobu 10 rokov od ukončenia implementácie projektu.

Strategický cieľ projektu:

Strategickým cieľom projektu je zvýšenie kvality poskytovaných vzdelávacích služieb UVLF v Košiciach na porovnateľnú úroveň s krajinami EÚ. Modernizáciou IKT, investíciami do budov a výučbových technológií a ich zapojenia do vyučovacieho procesu projekt prispeje k zvýšeniu úrovne vzdelávacieho procesu a ku skvalitneniu infraštruktúry univerzity. To umožní poskytovať kvalitnejšie vzdelanie pre študentov. Moderné vybavenie univerzity a nové podmienky na realizáciu výskumu podporia záujem študentov o ďalšie štúdium, výskum a vývoj. Aplikáciou nových poznatkov z výskumu do praxe sa zvýši úroveň konkurencieschopnosti ekonomiky a vytvoria sa nové pracovné miesta. Celkovo sa tak prispeje k zníženiu regionálnych disparít. Projekt vo svojej podstate napĺňa globálny cieľ OPVaV.

Cieľom projektu je pokračovať v začatom procese modernizácie IKT sietí na UVLF v Košiciach a zapájania moderných technológií do vyučovacieho procesu, pričom jeho zameranie je smerované do:

 • celkovej rekonštrukcie strechy v pavilóne č. 5,
 • vybudovania technologického prostredia pre dátové centrum v pavilóne č. 5,
 • nákupu a inštalácie IKT zariadení pre dátové centrum v pavilóne č. 5,
 • nákupu a inštalácie notebookov pre seminárne učebne v pavilónoch č. 2, 3, 5, 7, 14, 34, v pavilón chémie a na účelovom zariadení v Rozhanovciach,
 • rekonštrukcie priestorov seminárnej cvičebne v pavilóne č. 3,
 • nákupu zariadenia a vybavenia seminárnej cvičebne v pavilóne č. 3,
 • zateplenia obvodového plášťa a strechy budovy v Rozhanovciach, rekonštrukcie seminárnej miestnosti v Rozhanovciach.

Špecifické ciele projektu:

 1. Modernizácia stavebných objektov (SO) a ich vnútorného vybavenia s cieľom zvýšiť úroveň poskytovaných vzdelávacích služieb a znížiť náročnosť energetickej prevádzky. Modernizáciou SO v Rozhanovciach prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa, strešného plášťa a výmeny okien na budove sa prispeje k zvýšeniu poskytovaných vzdelávacích služieb a zároveň sa zníži energetická náročnosť prevádzky. Upravené seminárne cvičebne v SO v Rozhanovciach a v pavilóne č. 3 prispejú k zvýšeniu úrovne vzdelávacích služieb, a tým k naplneniu strategického cieľa projektu.
 2. Vybudovanie moderného dátového centra v pavilóne č. 5 a nákup IKT zariadení s cieľom zvýšiť úroveň poskytovaných vzdelávacích služieb – vytvoria sa podmienky na zapojenie moderných, špeciálnych, informačných, klinických a výučbových technológií do výučbového procesu.

Aktivity projektu:

 • Aktivita 1.1. – Obnova stavebných objektov UVL v Košiciach a nákup vnútorného vybavenia. Realizácia stavebných prác obsiahne v účelovom zariadení v Rozhanovciach zateplenie obvodového plášťa budovy, zateplenie strechy, výmenu vonkajších okenných a dverných konštrukcií, rekonštrukciu seminárnej miestnosti so zázemím. V pavilóne č. 3 bude realizácia stavebných prác pozostávať z výmeny okien, výmeny vnútorných dverných krídel, výmeny laboratórnych stolov, výmeny keramických obkladov stien, výmeny nášľapnej vrstvy podlahy a montáže kazetových podhľadov.
 • Aktivita 2.1 – Vybudovanie dátového centra a nákup IKT zariadenia Cieľom aktivity je stavebne a technologicky upraviť interné priestory pavilónu č. 5 tak, aby zodpovedali súčasným štandardom pre prevádzku IT technológií na báze dátového centra (DC), a vybudovať moderné dátové centrum na zabezpečenie plynulého a nerušeného chodu univerzity a využívania IKT vo vyučovacom procese. Výstupom aktivity bude prevádzkovaná IT technológia na báze DC, nové zariadenie a vybavenie univerzity, prevádzkovanie SW pre tvorbu a vyhodnocovanie testov, zrealizované stavebné práce v pavilóne č. 5 (strecha a interiérové úpravy 1. nadzemného podlažia), inštalácia prevádzkových technologických súborov DC, inštalácia IT technológie na báze DC a pripojenie do akademickej siete SANET, zahájenie pilotnej prevádzky IT technológie na báze DC, inštalácia notebookov určených na vyučovací proces v pavilónoch č. 2, 3, 5, 7, 14, 34, pavilóne chémie, účelovom zariadení v Rozhanovciach, implementácia SW riešenia pre tvorbu a vyhodnocovanie testov inštaláciou scannerov v pavilónoch č. 2, 3, 5, 14, 34 a v pavilóne chémie. Súčasťou technologických dodávok v pavilóne č. 5 bude aj dodávka klimatizačného zariadenia, ktorá zabezpečí požadované chladenie miestnosti dátového centra, nová elektroinštalácia pre DC, nové metalické rozvody štruktúrovanej kabeláže, efektívna správa, prevádzka a bezpečnosť DC v školskej sieti (monitoring a manažment DC).

Merateľné ukazovatele výsledku a dopadu projektu v previazanosti na špecifické ciele projektu a aktivity projektu:

Ciele projektu
Aktivity
Ukazovatele výsledku
Ukazovatele dopadu
Špecifický cieľ 1
Modernizácia SO a ich vnútorného vybavenia s cieľom zvýšiť úroveň poskytovaných vzdelávacích služieb a znížiť náročnosť energetickej prevádzky
Aktivita 1.1 - Obnova stavebných objektov UVL v KE a nákup vnútorného vybavenia
Počet zrekonštruovaných budov a zariadení.
Plánovaná hodnota: 2 budovy
Frekvencia merania 1x ročne.
Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej vzdelávacej infraštruktúry (budovy a vybavenie)
Plánovaná hodnota: 150 študentov
Frekvencia merania 1x ročne.
Špecifický cieľ 2
Vybudovanie moderného dátového centra a nákup IKT zariadení s cieľom zvýšiť úroveň poskytovaných vzdelávacích služieb.
Aktivita 2.1 - Vybudovanie dátového centra a nákup IKT zriadenia
Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt.
Všetky posluchárne, učebne, laboratóriá, knižnice, praktické učebne klinické, pitevne – miestnosti, kde prebieha vzdelávací proces.
Plánovaná hodnota: 105 učební
Údaje je možné nájsť vo výkresovej časti a technickej správe projektovej dokumentácie. Meranie sa uskutočňuje kontrolou výkresovej dokumentácie a fyzickou kontrolou.
Frekvencia merania 1x ročne.
Počet organizácií so zmodernizovaným vnútorným vybavením
Plánovaná hodnota: 1 organizácia
Frekvencia merania 1x ročne.