Loading...

Obnova výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia na UVLF

Obnova výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia na UVLF v Košiciach

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Operačný program: 2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os: 1 – Infraštruktúra výskumu a vývoja
Opatrenie: 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
Kód výzvy: OPVaV-2013/1.1/02-SORO
Prijímateľ: UVLF v Košiciach (bez spolupartnerstva)
Zmluva o poskytnutí NFP: č. zmluvy 028/2013/1.1/OPVaV
Obdobie realizácie projektu: marec 2014 – február 2015

Aktuálny stav v implementácii projektu:

Aktivity projektu boli ukončené. Udržateľnosť projektu trvá po dobu 5 rokov od ukončenia implementácie projektu vrátane povinnosti predkladania následných monitorovacích správ 1x ročne po dobu 5 rokov od ukončenia implementácie projektu a povinnosti archivácie projektovej dokumentácie po dobu 10 rokov od ukončenia implementácie projektu.

Strategický cieľ projektu:

Strategický cieľ projektu nadväzuje na zadefinovaný zámer Opatrenia 1.1 Výzvy OPV a V – 2011/1.1/02-SORO, t.j. na modernizáciu a skvalitňovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v rokoch 2007 – 2013 s cieľom zvýšenia schopnosti inštitúcií výskumu a vývoja efektívne spolupracovať s výskumnými inštitúciami v EÚ a v zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov a technológií. Úlohou predkladaného projektu je pripraviť infraštruktúru vedy a výskumu a získanie nových vedeckých poznatkov z oblasti infekčné choroby a zoonózy (ich diagnostika, terapia a prevencia) a aplikovaná mikrobiológia a genetika. Úlohou predkladaného projektu je pripraviť infraštruktúru vedy a výskumu a získanie nových vedeckých poznatkov na porovnateľnú úroveň výskumných inštitúcií v EÚ a v zahraničí a vytvoriť podmienky pre koncentráciu budúcich výskumných kolektívov s potenciálnou spoluúčasťou zahraničných odborníkov pri riešení vedeckých úloh zadefinovaných v rámci národnej legislatívy – zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja.

Špecifické ciele projektu:

 1. Špecifický cieľ 1: Skvalitnenie výskumnej infraštruktúry pracovísk UVLF investíciou do prístrojového vybavenia.
 2. Špecifický cieľ 2: Rozšírená integrovaná platforma pre VV projekty ako podpora výskumu, archivácie a distribúcie dát v oblasti veterinárskych vied a farmácie.
 3. Špecifický cieľ 3: Stavebné úpravy spojené s investíciami do informačných technológií.

Aktivity projektu:

 • Aktivita 1.1. Obstaranie zariadení, prístrojov a náhradného zdroja elektrickej energie. Aktivita je nastavená tak, aby posilnila technicko-technologické zázemia a integráciu výskumno - vývojových aktivít žiadateľa a funkčne a technologicky podporila výskum a vývoj na UVLF. Účelom a zámerom obstarania nevyhnutnej výskumnej infraštruktúry je funkčná podpora výskumu tak, aby výskumné tímy žiadateľa boli dôstojným partnerom pre špičkové tímy a výskumné centrá podobného zamerania v zahraničí – najmä v Európskom výskumnom priestore - a prostredníctvom modernej infraštruktúry mohla UVLF poskytovať špičkové výsledky aplikovaného výskumu orientovaného na reálne využitie výsledkov v hospodárstve (pri rešpektovaní pravidiel štátnej pomoci a realizovania činností nehospodárskeho charakteru). Aktivita je zameraná na obstaranie a nákup výskumných prístrojov a zariadení potrebných na realizáciu výskumných aktivít žiadateľa.
 • Aktivita 2.1. Integrované riešenia pre VV projekty. 
  Cieľom aktivity je implementácia sady technických a programových nástrojov (HW a SW vybavenie), ktoré zabezpečí kvalitatívne zlepšenie technickej infraštruktúry pre potreby podpory výkonu vedeckého výskumu špecializovaných pracovísk prostredníctvom komplexného systému pre poskytovanie služieb dynamického vedecko-výskumného prostredia ako sofistikovaného technologického celku prostredníctvom vybudovania, rekonštrukcie a modernizácie hmotnej infraštruktúry (priestorov, technického a prístrojového vybavenia). Hlavným cieľom riešenia projektu bude progresívna vedecká a výskumná platforma, ktorá bude zabezpečovať:
  - vykonávanie výskumných a vývojových úloh za použitia tak reálnych ako i simulovaných dát,
  - generovanie a práca so simulovanými dátami pri použití multiplatformových zdrojov z rôznych významných vedeckovýskumných inštitúcii skúmajúcich údaje relevantné pre danú oblasť,
  - synergické a komplementárne zameranie obsahu a rozsahu vedeckých a výskumných aktivít,
  - koordináciu aktivít a zabezpečenie kvality výstupov vedeckých a výskumných pracovísk, resp. laboratórií.
  Pre zabezpečenie primeraných podmienok pre výchovno-vzdelávací proces ako aj pre vedeckú a výskumnú činnosť je nevyhnutné neustále zlepšovať materiálne, technické a priestorové podmienky, v ktorých sa realizujú. Preto bez príslušných moderných technických, programových nástrojov a vybavení nie je možné realizovať vedeckú a výskumnú činnosť na medzinárodnej úrovni a zvlášť to platí pre aplikovaný výskum, ktorý bez moderného vybavenia nie je možné realizovať s relevantnými kvalitnými výsledkami a zisteniami.
  S ohľadom na komplexnosť výskumných oblastí, bol zvolený prístup vytvorenia spojitého univerzálneho prostredia pre vedecký výskum s možnosťou dynamicky reagovať na aktuálne požiadavky, generované najmä vznikom a zánikom jednotlivých výskumných tém, úloh, tímov a projektov.
 • Aktivita 3.1. Rekonštrukčné práce spojené s opravou fasády na pavilóne P 5 - serverovňa. Cieľom aktivity 3.1 je rekonštruovať – obnoviť vonkajšiu fasádu pavilónu P 5, kde je situovaná serverovňa UVLF – dátové centrum IKT formou sanovania, konzervovania a repasovania pôvodných stavebných prvkov a konštrukcií, pri dodržaní všetkých výrazových prvkov architektonického smeru secesie, v ktorom bol objekt pavilónu P 5 postavený. Dôvodom rekonštrukčných prác je havarijný stav vonkajšej fasády, zemná vlhkosť, ktorá narušuje štruktúru obvodových konštrukcií a tepelné straty.
  Oprava fasády na Pavilóne č. 5 súvisí s odstránením havarijného stavu vonkajšej omietky a rieši odstránenie zemnej vlhkosti, ktorá narušuje obvodové konštrukcie pavilónu a má priamy vplyv na interiér serverovne a špecifické prevádzkové požiadavky dátového centra. Vzhľadom k prepojenosti aktivít navrhovaného projektového zámeru – priama súvislosť s aktivitou 2.1 - Integrované riešenia pre VV projekty na UVLF a špecifickým cieľom 2 - Rozšírená integrovaná platforma pre VV projekty ako podpora výskumu, archivácie a distribúcie dát v oblasti veterinárskych vied a farmácie je opodstatnené stavebne chrániť objekt, v ktorom bude realizované hlavné gro archivácie a distribúcie dát, nevyhnutných k vedecko – výskumnej činnosti vedeckých kapacít, ktorými disponuje univerzita.
  Realizácia aktivity bude priamo naviazaná na rozsah činností zadefinovaných v Doplnku č. 1 k projektu stavby „Zvýšenie kvality vzdelávania, rozšírením a modernizáciou IKT sietí a zariadení na UVL v Košiciach II.“, a vo Výkaze výmer – Stavebný objekt P 5.
  Hlavným výstupom aktivity bude adaptovaný objekt centrálnej serverovne, ktorý zabezpečí ochranu digitalizovanej databázy dát, ktoré poslúžia odborným vedeckým kapacitám k vedecko – výskumnej činnosti.
  Realizácia aktivity prispeje k odstraňovaniu zaostávania infraštruktúry univerzity za relevantne porovnateľnými univerzitami v EU a zvýši jej konkurencieschopnosť v získavaní zahraničných grantov, v medzinárodnej spolupráci a zvýši šancu odborných vedeckých kapacít na účasti v programoch 7. rámcového programu EU.
  Realizácia aktivity zlepší:
  - ochranu databázy vedeckých dát na UVLF, ktoré pomôžu etablovať základný a aplikovaný výskum realizovaný odbornými vedeckými kapacitami na medzinárodnú platformu,
  - pracovné podmienky odborníkov a vedecko-výskumných pracovníkov žiadateľa,
  - zapájanie pracovníkov výskumného tímu do výskumných projektov s hospodárskou praxou ako aj do medzinárodnej spolupráce,
  - získavanie nových vedeckých poznatkov ako aj vývoj nových vedeckých postupov v diagnostike, terapii, prevencii chorôb zvierat v oblasti vecných priorít výskumu a vývoja.

Merateľné ukazovatele výsledku a dopadu projektu v previazanosti na špecifické ciele projektu a aktivity projektu:

Ciele projektu
Aktivity
Ukazovatele výsledku
Ukazovatele dopadu
Špecifický cieľ 1
Skvalitnenie výskumnej infraštruktúry pracovísk UVLF investíciou do prístrojového vybavenia
Aktivita 1.1 - Obstaranie zariadení, prístrojov a náhradného zdroja elektrickej energie
Počet obstaraných strojov, prístrojov a zariadení v jednotkovej cene do 30 000 EUR
Zdrojom údajov budú pravidelné monitorovacie správy počas implementácie projektu a na meranie budú použité údaje o činnosti výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy Zdrojom údajov budú pravidelné monitorovacie realizovaného projektu, frekvencia merania bude 2x ročne.
Východiskový stav: 0
Konečný stav v roku 2015: 62 ks

Počet obstaraných strojov, prístrojov a zariadení v jednotkovej cene nad 30 000 EUR
Zdrojom údajov budú pravidelné monitorovacie správy počas implementácie projektu a na meranie budú použité údaje o činnosti realizovaného projektu, frekvencia merania bude 2 x ročne.
Východiskový stav: 0
Konečný stav v roku 2015: 12 ks
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy
Zdrojom údajov budú pravidelné monitorovacie správy po ukončení implementácie projektu a na meranie budú použité údaje o činnosti realizovanej v rámci udržateľnosti projektu, frekvencia merania bude 2x ročne.
Východiskový stav: 0
Konečný stav v roku 2020: 5

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži
Zdrojom údajov budú pravidelné monitorovacie správy po ukončení implementácie projektu a na meranie budú použité údaje o činnosti realizovanej v rámci udržateľnosti projektu, frekvencia merania bude 2x ročne.
Východiskový stav: 0
Konečný stav v roku 2020: 5
Špecifický cieľ 2
Rozšírená integrovaná platforma pre VV projekty ako podpora výskumu, archivácie a distribúcie dát v oblasti veterinárskych vied a farmácie
Aktivita 2.1 - Integrované riešenia pre VV projekty na UVLF
Objem finančných prostriedkov vynaložených na budovanie a modernizáciu IKT na pracoviskách výskumu a vývoja.
Zdrojom údajov budú pravidelné monitorovacie správy počas implementácie projektu a na meranie budú použité údaje o činnosti realizovaného projektu, frekvencia merania bude 2x ročne.
Východiskový stav: 0
Konečný stav v roku 2015: 1 000 000,00 EUR
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy
Zdrojom údajov budú pravidelné monitorovaciesprávy po ukončení implementácie projektu a na meranie budú použité údaje o činnosti realizovanej v rámci udržateľnosti projektu, frekvencia merania bude 2x ročne.
Východiskový stav: 0
Konečný stav v roku 2020: 5

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži
Zdrojom údajov budú pravidelné monitorovacie správy po ukončení implementácie projektu a na meranie budú použité údaje o činnosti realizovanej v rámci udržateľnosti projektu, frekvencia merania bude 2x ročne.
Východiskový stav: 0
Konečný stav v roku 2020: 5
Špecifický cieľ 3
Stavebné úpravy spojené s investíciami do informačných technológií
Aktivita 3.1 - Rekonštrukčné práce spojené s opravou fasády na pavilóne P 5 - serverovňa
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy
Zdrojom údajov budú pravidelné monitorovacie správy počas implementácie projektu a na meranie budú použité údaje o činnosti realizovaného projektu, frekvencia merania bude 2x ročne.
Východiskový stav: 0
Konečný stav v roku 2015: 1

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži
Zdrojom údajov budú pravidelné monitorovacie správy počas implementácie projektu a na meranie budú použité údaje o činnosti realizovaného projektu, frekvencia merania bude 2x ročne.
Východiskový stav: 0
Konečný stav v roku 2015: 1
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy
Zdrojom údajov budú pravidelné monitorovaciesprávy po ukončení implementácie projektu a na meranie budú použité údaje o činnosti realizovanej v rámci udržateľnosti projektu, frekvencia merania bude 2x ročne.
Východiskový stav: 0
Konečný stav v roku 2020: 5

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži
Zdrojom údajov budú pravidelné monitorovacie správy po ukončení implementácie projektu a na meranie budú použité údaje o činnosti realizovanej v rámci udržateľnosti projektu, frekvencia merania bude 2x ročne.
Východiskový stav: 0
Konečný stav v roku 2020: 5
Dokumenty k projektu:

Skvalitnenie vzdelávacieho procesu na UVLF stavebnými úpravami, digitalizáciou knižničného fondu a vybudovaním IKT učebne biomedicínskej analytiky - podrobné informácie