Loading...

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zvyšuje kvalitu svojho vzdelávania

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zvyšuje kvalitu svojho vzdelávania

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Operačný program: 2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os: 1 – Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.2. Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Kód výzvy: OPV-2010/1.2/02 - SORO
Prijímateľ: UVLF v Košiciach (bez spolupartnerstva)
Zmluva o poskytnutí NFP: č. zmluvy 026/2011/1.2/OPV
Obdobie realizácie projektu: január 2012 – december 2013

Aktuálny stav v implementácii projektu:

Aktivity projektu boli ukončené. Udržateľnosť projektu trvá po dobu 5 rokov od ukončenia implementácie projektu vrátane povinnosti predkladania následných monitorovacích správ 1x ročne po dobu 5 rokov od ukončenia implementácie projektu a povinnosti archivácie projektovej dokumentácie po dobu 10 rokov od ukončenia implementácie projektu.

Strategický cieľ projektu:

Strategický cieľ projektu úzko súvisí v globálnym cieľom OPV v rovine zvyšovania kvality a prispôsobovania vzdelávacieho systému reálnym potrebám vzdelanostnej spoločnosti. Všetky činnosti, ktoré povedú k rastu kvality vysokoškolského vzdelávania, sa premietnu do lepšej pripravenosti jednotlivých absolventov škôl a univerzít, čím sa následne zvyšuje kvalita ponuky na trhu práce.

Cieľom projektu je korešpondujúc s oprávnenými aktivitami predmetnej výzvy realizovať investičné zámery v objektoch areálu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s cieľom rekonštruovať a obnoviť budovy priamo spojené s projektom vrátane modernizácie vnútorného vybavenia priestorov, v ktorých prebieha vzdelávací proces, s akcentom zlepšenia podmienok pre uplatňovanie nových foriem vzdelávania. Súčasťou investičných aktivít je zavedenie inovatívnych prvkov do existujúcich IKT sietí s cieľom zabezpečiť harmonizáciu a kompatibilitu IKT systémov, aby v plnej miere prispeli ku skvalitneniu edukačného procesu.

Špecifické ciele projektu:

  1. Zvyšovanie kvality vzdelávania na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo.

Aktivity projektu:

  • Aktivita 1.1 – Návrh a overenie systému priameho merania kvality vysokoškolského vzdelávania v študijných programoch. Cieľom aktivity je navrhnutie a overenie systému merania kvality vysokoškolského vzdelávania postaveného na báze Kirkpatrickovho modelu merania efektivity vzdelávania. Výstupom aktivity bude navrhnutý, inštalovaný a implementovaný systém LMS a virtuálnej učebne ako nástroja pre zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a nástroja pre získavanie údajov pre systém priameho merania kvality vysokoškolského vzdelávania:
  • Aktivita 1.2 – Návrh a overenie opatrení na zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania v študijných programoch. Cieľom aktivity je návrh a overenie opatrení na zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo, ktorý bude spustený prakticky od začiatku projektu, pretože jeho prvé dve časti týkajúce sa vzdelávacích materiálov a štruktúry virtuálneho prostredia majú priamy dopad na realizáciu prvých krokov aktivity 1.1, kde sa vyberá prostredie pre systém riadenia vzdelávania a virtuálnej učebne a kreuje metodický a didaktický koncept tvorby e-learningových kurzov. Výstupom aktivity bude model vzdelávania založený na báze aspektov zvyšovania kvality e-learningového vzdelávania.
  • Aktivita 1.3 - Návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej nerovnosti vo vzťahu vysokej školy k verejnosti týkajúcej sa vysokoškolského vzdelávania v študijných programoch. Cieľom aktivity je vytvorenie a inštalácia nástroja schopného efektívne odstrániť informačnú nerovnosť vo vzťahu univerzity k verejnosti týkajúcej sa vysokoškolského vzdelávania. Základom aktivity je zavedenie systému univerzitnej Wiki. Rovnako tak nám tento nástroj umožní efektívne zdieľanie poznatkov, vytváranie sociálnych sietí, zdieľanie informácií a diskusií, tvorbu a zdieľanie stránok, dokumentov a multimediálneho obsahu v rámci celej univerzity. Výstupom aktivity bude navrhnutý, inštalovaný a implementovaný systém Wiki.
  • Aktivita 1.4 - Návrh a overenie hodnotenia výsledkov opatrení podľa 1.2 založeného na systéme uvedenom v 1.1. Aktivita návrh a overenie hodnotenia výsledkov opatrení na zvýšenie kvality vzdelávania založených na systéme priameho merania je logickým vyústením snaženia zameraného na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania. Táto aktivita preverí odbornú stránku a aplikovateľnosť opatrení na zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania. Výstupom aktivity bude správa obsahujúca hodnotenia výsledkov opatrení.

Merateľné ukazovatele výsledku a dopadu projektu v previazanosti na špecifické ciele projektu a aktivity projektu:

Ciele projektu
Aktivity
Ukazovatele výsledku
Ukazovatele dopadu
Špecifický cieľ 1
Zvyšovanie kvality vzdelávania na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo
Aktivita 1.1 - Návrh a overenie systému priameho merania kvality vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe / v študijných programoch
Počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí
Plánovaná hodnota: 1 program
Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno – komunikačné technológie vo vyučovacom procese
Plánovaná hodnota: 1 škola
Počet účastníkov študijných programov VŠ podporených cez projekt
Plánovaná hodnota: 350 účastníkov
Počet absolventov študijných programov VŠ cez projekt , ktorí sa do 12 mesiacov po ukončení študijného programu úspešne umiestnili na trhu práce
Plánovaná hodnota: 250 absolventov
Počet organizácií využívajúcich výsledky projektu
Plánovaná hodnota : 1 organizácia
Špecifický cieľ 1
Zvyšovanie kvality vzdelávania na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo
Aktivita 1.2 - Návrh a overenie opatrení na zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe / v študijných programoch
Počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí
Plánovaná hodnota: 1 program
Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno – komunikačné technológie vo vyučovacom procese
Plánovaná hodnota: 1 škola
Počet absolventov študijných programov VŠ cez projekt , ktorí sa do 12 mesiacov po ukončení študijného programu úspešne umiestnili na trhu práce
Plánovaná hodnota: 250 absolventov
Počet organizácií využívajúcich výsledky projektu
Plánovaná hodnota : 1 organizácia
Špecifický cieľ 1
Zvyšovanie kvality vzdelávania na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo
Aktivita 1.3 - Návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej nerovnosti vo vzťahu vysokej školy k verejnosti týkajúcej sa vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe / v študijných programoch
Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno – komunikačné technológie vo vyučovacom procese
Plánovaná hodnota: 1 škola
Počet absolventov študijných programov VŠ cez projekt , ktorí sa do 12 mesiacov po ukončení študijného programu úspešne umiestnili na trhu práce
Plánovaná hodnota: 250 absolventov
Počet organizácií využívajúcich výsledky projektu
Plánovaná hodnota : 1 organizácia
Špecifický cieľ 1
Zvyšovanie kvality vzdelávania na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo
Aktivita 1.4 - .Návrh a overenie hodnotenia výsledkov opatrení podľa 1.2) založeného na systéme uvedenom v 1.1) Overenie hodnotenia výsledkov opatrení na zvýšenie kvality vzdelávania založených na systéme priameho merania kvality vysokoškolského vzdelávania
Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu využívajúceho informačno – komunikačné technológie vo vyučovacom procese
Plánovaná hodnota: 1 škola
Počet absolventov študijných programov VŠ cez projekt , ktorí sa do 12 mesiacov po ukončení študijného programu úspešne umiestnili na trhu práce
Plánovaná hodnota: 250 absolventov
Počet organizácií využívajúcich výsledky projektu
Plánovaná hodnota : 1 organizácia
Dokumenty a linky k projektu:

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zvyšuje kvalitu svojho vzdelávania - podrobné informácie