Loading...

Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 4

Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 4

Operačný program: 310000 – Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita : 4.3.– Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68
Špecifický cieľ: 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Prijímateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Zmluva o poskytnutí NFP: KZP-PO4-SC431-2021-68/BSZ4
Schválená výška NFP: 1 050 501,56 EUR
Obdobie realizácie projektu podľa žiadosti o NFP: jún 2022 – december 2023

Aktuálny stav v implementácii projektu:

V realizácii.

Strategický cieľ projektu:

Strategickým cieľom projektu je v sídle Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, na Komenského  ulici č. 73 v Košiciach stavebne zadaptovať školskú budovu - Pavilón č. 4.

Strategický cieľ projektu úzko súvisí s oblasťou intervencie Operačného programu Kvalita životného prostredia – obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť.

Cieľom projektu je korešpondujúc s oprávnenými aktivitami predmetnej výzvy realizovať investičné zámery v objektoch areálu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a obnoviť budovu priamo spojenú s projektom, aby v plnej miere prispela ku skvalitneniu edukačného procesu, a aby došlo k zníženiu energetickej náročnosti a zníženiu nákladov univerzity, ktoré sú vynakladané na vykurovanie.

Aktivity projektu:

Hlavná aktivita projektu - Stavebná adaptácia pavilónu č. 4
Cieľom uskutočnenia obnovy budovy Pavilónu č. 4 je predľženie životnosti stavebných konštrukcií budovy s vykonaním úprav, ktorými sa dosiahne požadovaná funkčnosť, odstráni sa zastaranosť a dosiahne zníženie energetickej náročnosti. Obnova Pavilónu č. 4 bude pozostávať z : zateplenie obvodového plášťa aerogelovým nástrekom, zateplenie stropnej konštrukcie do nevykurovaného priestoru, zateplenie obvodových stien pod terénom do hľbky 1,0 m a výmenou otvorových konštrukcií. Na obvodovú stenu sa nanesie tepelno - izolačný aerogél v 3 vrstvách, stropná konštrukcia do nevykurovaného priestoru sa zateplí tepelnou izoláciou z minerálnej vlny, podlaha na teréne ostane pôvodná, zateplí sa základ obvodových stien pod terén do hĺbky 1 m tepelnou izoláciou, výplne okenných a dverných otvorov sa vymenia za plastové s izolačným trojsklom. Pre dosiahnutie úspor energií je navrhnutých 5 opatrení : zníženie energetickej náročnosti budov opatreniami stavebného charakteru, nútené vetranie so spätným získavaním tepla, meranie, riadenie a regulácia spotreby energie na vykurovanie, ohrev TV a rekonštrukcia interiérového osvetlenia. Všetky navrhnuté opatrenia na zníženie spotreby energií a zefektívnenie prevádzky sú navrhnuté tak, aby boli zohľadnené požiadavky platných legislatívnych predpisov a noriem s ohľadom na realizovateľnosť a na ekonomickú návratnosť. Hlavným merateľným ukazovateľom projektu bude zníženie spotreby energie vo verejnej budove – sledovaním spotreby energie pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti a po realizácii opatrení energetickej efektívnosti. Ďalšími merateľnými ukazovateľmi budú : počet opatrení na zníženie spotreby energie vo verejnej budove a podlahová plocha budovy obnovenej nad rámec minimálnych požiadaviek.

Obnova budovy Pavilónu č. 4 bude pozostávať z: búracích prác, výkopov, základov, izolácií proti vode a vlhkosti, nosných a nenosných zvislých konštrukcií, vodorovných konštrukcií, strešných konštrukcií, rekonštrukcie schodísk a vytvorenia bezbariérovej rampy, výplní otvorov, povrchových úprav vonkajších, povrchových úprav vnútorných, tepelných izolácií, náterov a malieb, klampiarskych prvkov, opatrení na výskyt chránených druhov živočíchov, rekonštrukcie vnútorného vodovodu, nových zariaďovacích predmetov, splaškovej kanalizácie, dažďovej kanalizácie, realizácia nového osvetlenia, zásuvkové rozvody, vytvorenie nového systému vykurovania kazetovými jednotkami a vyregulovanie systému kúrenia, rekonštrukcia bleskozvodu a obvodové uzemnenie. 

Realizácia stavebných prác prebehne v súlade s uzatvorenou Zmluvou o dielo a harmonogramom stavebných prác víťazného uchádzača STAVOTREND MI s.r.o, Masarykova č. 60, 071 01 Michalovce, na základe ukončenej a vyhodnotenej súťaže vyhlásenej dňa 02.12.2021 vo Vestníku VO č. 278/2021 pod značkou 57726 - WYP (podlimitná zákazka) na predmet zákazky "Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 4".  Zmluva o dielo uzatvorená s víťazným uchádzačom nadobudne účinnosť po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv a po  nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP.

Podporná aktivita -  Zabezpečenie publicity projektu

V súlade s platným a účinným Manuálom pre informovanie a komunikáciu pre Operačný program Kvalita životného prostredia bude prijímateľom NFP - UVLF zabezpečená povinná publicita projektu : na plotovom dielci pri vstupe do areálu UVLF na Komenského ulici č. 73 bude počas realizácie aktivít projektu inštalovaná informačná tabuľa – pútač, po ukončení realizácie aktivít projektu bude pútač nahradený trvalo vysvetľujúcou tabuľou. Zároveň bude na web. sídle univerzity uverejnená informácia o realizovanom projekte.

Merateľné ukazovatele projektu v previazanosti na špecifický cieľ projektu a odbornú aktivitu:

Kód merateľného ukazovateľa
Názov merateľného ukazovateľa 
Merná jednotka
Schválená hodnota MU
P0080
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
MWh/rok
0,0000
P0084
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
MWh/rok
73,9815
P0103
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (CO₂)
t ekviv. CO₂
47,4230
P0250
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
počet
5,0000
P0470
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
počet
1,0000
P0612
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
1 206,7300
P0627
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
MWh/rok
34,8740
P0628
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
MWh/rok
247,6720
P0687
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
kWh/rok
212 798,0348
P0689
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
kWh/rok
330 615,1370
P0691
Zníženie produkcie emisií Noₓ
Kg/rok
35,9570
P0692
Zníženie produkcie emisií PM10
Kg/rok
1,9400
P0694
Zníženie produkcie emisií SO₂
Kg/rok
0,8860
P0701
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
kWh/rok
265 673,7655
P0705
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
MWe
0,0000
P0706
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
MW
0,0574
P0707
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
MWt
0,0574