Loading...

Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 36

Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 36 - Farmácia

Operačný program: 310000 – Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Opatrenie: 013 – Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Špecifický cieľ: 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Prijímateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Zmluva o poskytnutí NFP: KŽP-PO4-SC431-2017-19/N248
Schválená výška NFP: 1 039 811,10 EUR
Obdobie realizácie projektu: marec 2019 – november 2020

Aktuálny stav v implementácii projektu:

V realizácii.

Strategický cieľ projektu:

Strategickým cieľom projektu je v sídle Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, na Komenského ulici č. 73 v Košiciach stavebne zadaptovať Pavilón č. 36 - Farmácia, v ktorom je umiestnená Katedra farmaceutickej technológie, Katedra farmakognózie a botaniky, Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie a Národné referenčné laboratórium pre pesticídy. Pavilón č.36 je situovaný v mestskej časti Košice – Sever, v katastrálnom území Severné mesto na parcele č. 5579/1. Cieľom obnovy budovy Pavilónu č. 36 je predlženie životnosti stavebných konštrukcií budovy s vykonaním takých ďalších úprav, ktorými sa dosiahnu alebo zlepšia požadované funkčné vlastnosti, odstránia sa nedostatky, poruchy a zastaranosť.

Strategický cieľ projektu súvisí s oblasťou intervencie Operačného programu Kvalita životného prostredia – obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú hospodárnosť verejných budov.

Cieľom projektu je v súlade s oprávnenými aktivitami predmetnej výzvy realizovať investičné zámery v objektoch areálu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a obnoviť budovu priamo spojenú s projektom, aby v plnej miere prispela ku skvalitneniu edukačného procesu, a aby došlo k zníženiu energetickej náročnosti a zníženiu nákladov univerzity, ktoré sú vynakladané na vykurovanie.

Aktivity projektu:

  • Hlavná aktivita – Stavebná adaptácia pavilónu č. 36. Cieľom uskutočnenia obnovy budovy Pavilónu č. 36 je predĺženie životnosti stavebných konštrukcií budovy s vykonaním úprav, ktorými sa dosiahne požadovaná funkčnosť, odstráni sa zastaranosť a dosiahne zníženie energetickej náročnosti. Obnova Pavilónu č. 36 bude pozostávať z výmeny výplní otvorov, zateplenia stropu do nevykurovaného priestoru, zateplenia fasády, ostatných prác, vykurovania, opravy zdravotechniky, opravy osvetlenia, inštalácie bleskozvodu. Celková efektívnosť stavebných úprav je závislá na komplexnosti riešenia jednotlivých stavebných konštrukcií budovy a zateplenia budovy ako celku. Dosiahnutie zníženia spotreby energie na vykurovanie vyžaduje súčasné uskutočnenie úprav na vykurovacom zariadení, dobudovanie regulačnej techniky a hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému. Samotné zateplenie budovy má zásadné priaznivé účinky na zníženie potreby energie na vykurovanie, odstránenie hygienických nedostatkov, povrchovej kondenzácie vodnej pary s následnou tvorbou plesní, vytváranie vhodných podmienok tepelnej pohody zvýšením vnútornej povrchovej teploty, eliminovanie zatekania cez obvodový plášť, strešný plášť a výplňové konštrukcie (okná), zníženie teplotného namáhania nosných stavebných konštrukcií znížením teplotného rozdielu. Cieľ projektu bude realizovaný formou jednej aktivity stavebného charakteru v súlade s projektom stavby a energetickým auditom.

    Hlavným merateľným ukazovateľom projektu bude zníženie spotreby energie vo verejnej budove – sledovaním spotreby energie pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti a po realizácii opatrení energetickej efektívnosti. Ďalšími merateľnými ukazovateľmi budú: počet opatrení na zníženie spotreby energie vo verejnej budove a podlahová plocha budovy obnovenej nad rámec minimálnych požiadaviek.

    Obnova budovy Pavilónu č. 36 bude pozostávať z: realizácie stavebných činností prebiehajúcich v logickej nadväznosti, v súlade s harmonogramom projektu stavby a architektonicko – stavebného riešenia autora projektu. Obsahom projektu je obnova budovy Pavilónu č. 36 v areáli UVLF na Komenského ulici č. 73 v Košiciach, cieľom ktorej je zníženie energetickej náročnosti školskej budovy. Prostriedkom k dosiahnutiu stanoveného cieľa sú stavebné úpravy, ktoré zahŕňajú zateplenie fasády/ obvodového plášťa, ukotvenie stenových panelov na obvodový plášť, preizolovanie a zateplenie strešnej/stropnej konštrukcie a klampiarskych výrobkov, zateplenie základov obvodových stien pod terénom do hĺbky 1,0 meter; výmenu okien, dverí, vyregulovanie vykurovacej sústavy, odstránenie tepelných mostov, zníženie tepelných strát, modernizácia osvetlenia, odstránenie nevyhovujúcich zdravotne závadných materiálov z existujúcej stavby. Architektonické riešenie zateplenia je projektantom navrhnuté formou zatepľovacieho systému - minerálnou izoláciou. Navrhované zateplenie je minerálnou vlnou medzi oceľovou konštrukciou a fasádnym samonosným systémom QBISS ONE B pozostávajúceho z galvanizovaných lakovaných oceľových plechov a izolačného nehorľavého jadra z minerálnej vlny. Hlavnými kritériami výberu minerálnej izolácie boli jej kvalitatívne i technické parametre a záruka životnosti.
  • Podporná aktivita -  Zabezpečenie publicity projektu.V súlade s platným a účinným Manuálom pre informovanie a komunikáciu pre Operačný program Kvalita životného prostredia bude prijímateľom NFP - UVLF zabezpečená povinná publicita projektu: na plotovom dielci pri vstupe do areálu UVLF na Komenského ulici č. 73 bude počas realizácie aktivít projektu inštalovaná informačná tabuľa – pútač, po ukončení realizácie aktivít projektu bude pútač nahradený trvalo vysvetľujúcou tabuľou. Zároveň bude na webovom sídle univerzity uverejnená informácia o realizovanom projekte.

Merateľné ukazovatele výsledku a dopadu projektu v previazanosti na špecifický cieľ projektu a odbornú aktivitu:

Kód merateľného ukazovateľa
Názov merateľného ukazovateľa 
Merná jednotka
Schválená hodnota MU
P0080
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
MWh/rok
-
P0084
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
MWh/rok
-
P0103
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (CO₂)
t ekviv. CO₂
67,857
P0250
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
počet
6
P0470
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
počet
1
P0612
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
4 054,61
P0627
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
MWh/rok
231,1421
P0628
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
MWh/rok
545,7367
P0687
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
kWh/rok
314 594,5345
P0689
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
kWh/rok
348 217,429
P0691
Zníženie produkcie emisií Noₓ
Kg/rok
79,792
P0692
Zníženie produkcie emisií PM10
Kg/rok
0
P0694
Zníženie produkcie emisií SO₂
Kg/rok
30,792
P0701
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
kWh/rok
416 562,0961
P0705
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
MWe
-
P0706
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
MW
-
P0707
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
MWt
-