Loading...

Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 35

Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 35 - Chemické disciplíny

Operačný program: 310000 – Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Opatrenie: 013 – Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Špecifický cieľ: 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Prijímateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Zmluva o poskytnutí NFP: KŽP-PO4-SC431-2017-19/N249
Schválená výška NFP: 949 914,76 EUR
Obdobie realizácie projektu: január 2019 – november 2020

Aktuálny stav v implementácii projektu:

V realizácii.

Strategický cieľ projektu:

Strategickým cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 35 - chemické disciplíny patriaceho Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, so sídlom Komenského 73.V budove sídlia ústav biofyziky, ústav biochémie, ústav farmaceutickej chémie a ústav lekárskej chémie.

Strategický cieľ projektu úzko súvisí s oblasťou intervencie Operačného programu Kvalita životného prostredia – obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť.

Aktivity projektu:

 • Hlavná aktivita – Stavebná adaptácia pavilónu č. 35. 
  Hlavná aktivita pozostáva z 5 opatrení, zahŕňajúcich stavebné činností, ktoré budú prebiehať v logickej nadväznosti:
  1. Zníženie energetickej náročnosti školskej budovy opatreniami stavebného charakteru
  2. Zníženie spotreby energie - nútené vetranie so spätným získavaním tepla
  3. Meranie, riadenie a regulácia spotreby energie na vykurovanie
  4. Ohrev teplej vody
  5. Rekonštrukcia interiérového osvetlenia.

  Pôjde predovšetkým o zateplenie základov obvodových stien pod terénom, obvodového plášťa, ukotvenie stenových panelov na obvodový plášť, odstránenie pôvodnej izolácie a zateplenie stien vo vykurovanom suteréne, zateplenie strešnej konštrukcie do exteriéru, strechy do nevykurovanej strojovne a ďalšie úpravy. Súčasťou stavebnej dokumentácie ja aj modernizácia vykurovacej sústavy hydraulickým vyregulovaním a reguláciou systémov, modernizácia systému prípravy teplej vody vyregulovaním rozvodu teplej vody osadením termostatických regulačných ventilov, modernizácia osvetlenia prevažne náhradou za LED osvetlenie, napojenie vzduchotechniky a rekuperačných jednotiek, rekonštrukcia bleskozvodu, ako aj ďalšie úpravy.

  Hlavným merateľným ukazovateľom projektu je Zníženie spotreby energie vo verejných budovách. Medzi ďalšie patria: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov, Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek, Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách, Zníženie produkcie emisií NOx, Zníženie produkcie emisií PM10, Zníženie produkcie emisií SO2, Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách, ako aj Spotreba energie v budove pred a po realizácii opatrení energetickej efektívnosti. Navrhované opatrenia prispejú k zlepšeniu životného prostredia akademickej obce – študentov, pedagogických ako aj THP pracovníkov.
 • Podporná aktivita.V súlade s platným a účinným Manuálom pre informovanie a komunikáciu pre Operačný program Kvalita životného prostredia bude prijímateľom NFP - UVLF zabezpečená povinná publicita projektu: na plotovom dielci pri vstupe do areálu UVLF na Komenského ulici č. 73 bude počas realizácie aktivít projektu inštalovaná informačná tabuľa – pútač, po ukončení realizácie aktivít projektu bude pútač nahradený trvalo vysvetľujúcou tabuľou. Zároveň bude na webovom sídle univerzity uverejnená informácia o realizovanom projekte.

Merateľné ukazovatele výsledku a dopadu projektu v previazanosti na špecifický cieľ projektu a odbornú aktivitu:

Kód merateľného ukazovateľa
Názov merateľného ukazovateľa 
Merná jednotka
Schválená hodnota MU
P0080
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
MWh/rok
-
P0084
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
MWh/rok
-
P0103
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (CO₂)
t ekviv. CO₂
24,30
P0250
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
počet
5
P0470
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
počet
1
P0612
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
2 875,96
P0627
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
MWh/rok
202,58
P0628
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
MWh/rok
392,43
P0687
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
kWh/rok
165 641,00
P0689
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
kWh/rok
193 858 ,17
P0691
Zníženie produkcie emisií Noₓ
Kg/rok
66,64
P0692
Zníženie produkcie emisií PM10
Kg/rok
-
P0694
Zníženie produkcie emisií SO₂
Kg/rok
50,68
P0701
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
kWh/rok
253 931,00
P0705
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
MWe
-
P0706
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
MW
-
P0707
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
MWt
-