Loading...

Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 25

Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 25

Operačný program: 310000 – Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Opatrenie: 013 – Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Špecifický cieľ: 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Prijímateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Zmluva o poskytnutí NFP: KŽP-PO4-SC431-2017-19/L708
Schválená výška NFP: 428 954,92 EUR
Obdobie realizácie projektu: jún 2018 – máj 2020

Aktuálny stav v implementácii projektu:

V realizácii.

Strategický cieľ projektu:

Strategickým cieľom projektu je v sídle Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, na Komenského  ulici č. 73 v Košiciach stavebne zadaptovať Pavilón č. 25, ktorý je sídlom Oddelenia prevádzky a investícií UVLF (referátu stavebnej údržby a referátu záhradnej údržby areálu UVLF)  a zároveň sídlom praktickej výučby  v rámci študijného programu Farmácia. Súčasťou budovy je 6 skleníkov, v ktorých je realizovaný vzdelávací proces - odborný výcvik Katedry farmakognózie a botaniky UVLF, zároveň realizované pestovanie priesad pre výsadbu v areáli UVLF.

Strategický cieľ projektu úzko súvisí s oblasťou intervencie Operačného programu Kvalita životného prostredia – obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť.

Cieľom projektu je korešpondujúc s oprávnenými aktivitami predmetnej výzvy realizovať investičné zámery v objektoch areálu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a obnoviť budovu priamo spojenú s projektom, aby v plnej miere prispela ku skvalitneniu edukačného procesu, a aby došlo k zníženiu energetickej náročnosti a zníženiu nákladov univerzity, ktoré sú vynakladané na vykurovanie.

Aktivity projektu:

  • Hlavná aktivita – Stavebná adaptácia pavilónu č. 25. Cieľom uskutočnenia obnovy budovy Pavilónu č. 25 je predľženie životnosti  stavebných konštrukcií budovy s vykonaním úprav, ktorými sa dosiahne požadovaná funkčnosť, odstráni sa zastaranosť a dosiahne zníženie energetickej náročnosti. Obnova Pavilónu č. 25 bude pozostávať z rekonštrukcie podlahy, zateplenia stropu do nevykurovaného priestoru, zateplenia fasády, rekonštrukcie strechy, rekonštrukcie skleníkov, výmeny výplní otvorov, zdravotechniky a vzduchotechniky. Cieľ projektu bude realizovaný formou 1 aktivity stavebného charakteru, v rámci ktorej v súlade s projektom stavby a energetickým auditom bude uskutočnených 8 subaktivít. Hlavným merateľným ukazovateľom projektu bude zníženie spotreby energie vo verejnej budove – sledovaním spotreby energie pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti a po realizácii opatrení energetickej efektívnosti. Ďalšími merateľnými ukazovateľmi budú : počet opatrení na zníženie spotreby energie vo verejnej budove a podlahová plocha budovy obnovenej nad rámec minimálnych požiadaviek. Obnova budovy Pavilónu č. 25 bude pozostávať z: výmeny strešnej krytiny za keramickú skladanú drážkovanú krytinu, výmeny okien za drevené do veľkosti pôvodných okenných otvorov, reštaurovanie a obnovenie omietky a režného muriva na fasáde. V miestnosti 110 Učebňa je navrhované vybúranie existujúcej podlahy, s vytvorením novej skladby podlahy s hydroizoláciou a tepelnou izoláciou. Existujúci drevený krov zostáva pôvodný a strešný plášť sa zaizoluje proti stratám tepla, proti vode a vlhkosti. Pôvodné okná na južnej fasáde sa doplnia oknami s požadovanými tepelnoizolačnými vlastnosťami na vnútornej strane ostenia. Okná budú tvarovo, rozmerovo a výtvarne nadväzovať na pôvodné. Nové okná budú mať oceľové rámy s prerušeným tepelným mostom, zasklenie je navrhované trojsklom. Na severozápadnej prístavbe sa pôvodné zateplenie odstráni a nahradí sa novým. Strešný plášť sa nahradí novým plechovým s doplnením poistnej hydroizolačnej fólie. Strop nad touto časťou bude zateplený fúkanou izoláciou. Obvodové múry skleníkov sa zateplia kontaktným zatepľovacím systémom a omietnu fasádnou omietkou. Kovová konštrukcia a zasklenie budú nahradené novými. Zasklenie bude dvojsklom.
  • Podporná aktivita -  Zabezpečenie publicity projektuV súlade s platným a účinným Manuálom pre informovanie a komunikáciu pre Operačný program Kvalita životného prostredia bude prijímateľom NFP - UVLF zabezpečená povinná publicita projektu : na plotovom dielci pri vstupe do areálu UVLF na Komenského ulici č. 73 bude počas realizácie aktivít projektu inštalovaná informačná tabuľa – pútač, po ukončení realizácie aktivít projektu bude pútač nahradený trvalo vysvetľujúcou tabuľou. Zároveň bude na web. sídle univerzity uverejnená informácia o realizovanom projekte.

Merateľné ukazovatele výsledku a dopadu projektu v previazanosti na špecifický cieľ projektu a odbornú aktivitu:

Kód merateľného ukazovateľa
Názov merateľného ukazovateľa 
Merná jednotka
Schválená hodnota MU
P0080
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
MWh/rok
P0084
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
MWh/rok
8,685
P0103
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (CO₂)
t ekviv. CO₂
29,4995
P0250
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
počet
5
P0470
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
počet
1
P0612
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
1 445,29
P0627
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
MWh/rok
15,09
P0628
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
MWh/rok
148,895
P0687
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
kWh/rok
133 805
P0689
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
kWh/rok
645 586,921
P0691
Zníženie produkcie emisií Noₓ
Kg/rok
25,7591
P0692
Zníženie produkcie emisií PM10
Kg/rok
0
P0694
Zníženie produkcie emisií SO₂
Kg/rok
4,0845
P0701
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
kWh/rok
182 408,8749
P0705
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
MWe
0
P0706
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
MW
0,008685
P0707
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
MWt
0,008685