Loading...

Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 17

Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 17

Operačný program: 310000 – Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Opatrenie: 013 – Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Špecifický cieľ: 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Prijímateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Zmluva o poskytnutí NFP: KŽP-PO4-SC431-2017-19/L024
Schválená výška NFP: 1 966 118,97 EUR
Obdobie realizácie projektu: október 2018 – september 2020

Aktuálny stav v implementácii projektu:

V realizácii.

Strategický cieľ projektu:

Strategickým cieľom projektu je v sídle Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, na Komenského ulici č. 73 v Košiciach stavebne zadaptovať Pavilón č. 17, ktorý je sídlom 4 kliník – Kliniky malých zvierat, Kliniky prežúvavcov, Kliniky ošípaných a Kliniky koní. Pavilón č.17 je situovaný v mestskej časti Košice – Sever, v katastrálnom území Severné mesto na parcele č. 5579/1. Cieľom uskutočnenia obnovy budovy Pavilónu č. 17 je predľženie životnosti stavebných konštrukcií budovy s vykonaním takých ďalších úprav, ktorými sa dosiahnu alebo zlepšia požadované funkčné vlastnosti, odstránia sa nedostatky, poruchy a zastaranosť.

Strategický cieľ projektu úzko súvisí s oblasťou intervencie Operačného programu Kvalita životného prostredia – obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť.

Cieľom projektu je korešpondujúc s oprávnenými aktivitami predmetnej výzvy realizovať investičné zámery v objektoch areálu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a obnoviť budovu priamo spojenú s projektom, aby v plnej miere prispela ku skvalitneniu edukačného procesu, a aby došlo k zníženiu energetickej náročnosti a zníženiu nákladov univerzity, ktoré sú vynakladané na vykurovanie.

Aktivity projektu:

  • Hlavná aktivita – Stavebná adaptácia pavilónu č. 17. Cieľom uskutočnenia obnovy budovy Pavilónu č. 17 je predľženie životnosti stavebných konštrukcií budovy s vykonaním úprav, ktorými sa dosiahne požadovaná funkčnosť, odstráni sa zastaranosť a dosiahne zníženie energetickej náročnosti. Obnova Pavilónu č. 17 bude pozostávať z výmeny výplní otvorov, zateplenia stropu do nevykurovaného priestoru, zateplenia fasády, ostatných prác, vykurovania, opravy zdravotechniky, opravy osvetlenia, inštalácie bleskozvodu, inštalácie vzduchotechniky, rekonštrukcie výťahu. Celková efektívnosť stavebných úprav je závislá na komplexnosti riešenia jednotlivých stavebných konštrukcií budovy a zateplenia budovy ako celku. Dosiahnutie zníženia spotreby energie na vykurovanie vyžaduje súčasné uskutočnenie úprav na vykurovacom zariadení, dobudovanie regulačnej techniky a hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému. Samotné zateplenie budovy má zásadné priaznivé účinky na : zníženie potreby energie na vykurovanie, odstránenie hygienických nedostatkov, povrchovej kondenzácie vodnej pary s následnou tvorbou plesní, vytváranie vhodných podmienok tepelnej pohody zvýšením vnútornej povrchovej teploty, eliminovanie zatekania cez obvodový plášť, strešný plášť a výplňové konštrukcie (okná), zníženie teplotného namáhania nosných stavebných konštrukcií znížením teplotného rozdielu. Cieľ projektu bude realizovaný formou 1 aktivity stavebného charakteru, v rámci ktorej v súlade s projektom stavby a energetickým auditom bude uskutočnených 10 subaktivít. Hlavným merateľným ukazovateľom projektu bude zníženie spotreby energie vo verejnej budove – sledovaním spotreby energie pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti a po realizácii opatrení energetickej efektívnosti. Ďalšími merateľnými ukazovateľmi budú: počet opatrení na zníženie spotreby energie vo verejnej budove a podlahová plocha budovy obnovenej nad rámec minimálnych požiadaviek. Obnova budovy Pavilónu č. 17 bude pozostávať: Realizácia 1 stavebnej aktivity a jej 10 subaktivít bude prebiehať v logickej nadväznosti, v súlade s harmonogramom projektu stavby a architektonicko – stavebného riešenia autora projektu. Obsahom projektu je obnova budovy Pavilónu č. 17 v areáli UVLF na Komenského ulici č. 73 v Košiciach, ktorá pozostáva zo : sanácie a zateplenia obvodového plášťa, zateplenia stropov, výmeny strešnej krytiny za plechovú trapézovú krytinu, výmeny výplňových konštrukcií otvorov – okien za plastové do veľkosti pôvodných okenných otvorov, výmeny prevetrávanej fasády, realizácie kontaktného zatepľovacieho systému v nadväznosti na zateplenie obvodového plášťa, inštalácie bleskozvodu, realizácie obnovy povrchovej úpravy sokla (priestor medzi rastlým terénom a zatepľovacím systémom), realizácie obnovy povrchovej úpravy ostatných plôch budovy, výmeny všetkých dotknutých klampiarskych konštrukcií, zhotovenia nového okapového chodníka, vyregulovania ústredného kúrenia a rekonštrukcie výťahu. Architektonické riešenie zateplenia je projektantom navrhnuté formou zatepľovacieho systému - minerálnou izoláciou. Hlavnými kritériami výberu minerálnej izolácie boli jej kvalitatívne a technické parametre, záruka životnosti. V rámci hydroizolácií proti zrážkovej vode je navrhovaný nový strešný plášť – formou trapézového plechu s poistnou hydroizoláciou – vysokodifúznou fóliou s riešením parozábrany. V rámci tepelných izolácií pre strechy a stropy sú navrhnuté tepelné izolácie z fúkanej minerálnej izolácie s celkovou hrúbkou 300 mm. Obvodové steny budú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom – ETICS. V miestach, kde sa v súčasnosti nachádza kovový obklad, bude vytvorená prevetrávaná fasáda z plechových kaziet. Povrchovú úpravu obvodových stien po inštalácii zatepľovacieho systému bude tvoriť silikátová omietka so zrnitosťou 1,5 mm. Do výšky 0,4 m nad terénom a pod terénom sa na zateplenie použijú dosky z extrudovaného polystyrénu (XPS). Na rekonštruovanej časti budovy je navrhnutý nový strešný plášť. V budove je plánovaná výmena pôvodného osobného výťahu – typu GEN2 Genesis s nosnosťou 450 kg. Výplne otvorov budú pozostávať z výmeny okien a dverí.
  • Podporná aktivita -  Zabezpečenie publicity projektuV súlade s platným a účinným Manuálom pre informovanie a komunikáciu pre Operačný program Kvalita životného prostredia bude prijímateľom NFP - UVLF zabezpečená povinná publicita projektu : na plotovom dielci pri vstupe do areálu UVLF na Komenského ulici č. 73 bude počas realizácie aktivít projektu inštalovaná informačná tabuľa – pútač, po ukončení realizácie aktivít projektu bude pútač nahradený trvalo vysvetľujúcou tabuľou. Zároveň bude na web. sídle univerzity uverejnená informácia o realizovanom projekte.

Merateľné ukazovatele výsledku a dopadu projektu v previazanosti na špecifický cieľ projektu a odbornú aktivitu:

Kód merateľného ukazovateľa
Názov merateľného ukazovateľa 
Merná jednotka
Schválená hodnota MU
P0080
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
MWh/rok
0,0000
P0084
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
MWh/rok
0,0000
P0103
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (CO₂)
t ekviv. CO₂
250,6600
P0250
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
počet
5,0000
P0470
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
počet
1,0000
P0612
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
6 638,3750
P0627
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
MWh/rok
251,0000
P0628
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
MWh/rok
1 210,7640
P0687
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
kWh/rok
959 764,0000
P0689
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
kWh/rok
1 614 041,2500
P0691
Zníženie produkcie emisií Noₓ
Kg/rok
420,4000
P0692
Zníženie produkcie emisií PM10
Kg/rok
0,0000
P0694
Zníženie produkcie emisií SO₂
Kg/rok
244,6200
P0701
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
kWh/rok
1 310 543,7821
P0705
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
MWe
0,0000
P0706
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
MW
0,0000
P0707
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
MWt
0,0000