Loading...

Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 14

Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 14

Operačný program: 310000 – Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 310040 – 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Opatrenie: 013 – Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2018-48
Špecifický cieľ: 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Prijímateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Zmluva o poskytnutí NFP: KZP-PO4-SC431-2018-48/X305
Schválená výška NFP: 1 271 277,08 EUR
Obdobie realizácie projektu: december 2020 – november 2022

Aktuálny stav v implementácii projektu:

Hlavná aktivita projektu bola ukončená v decembri 2022.

Strategický cieľ projektu:

Strategickým cieľom projektu významnou stavebnou obnovou budovy pavilónu č. 14 v sídle Univerzity veterinárskeho lekárstva s farmácie v Košiciach na ul. Komenského 73 a modernizáciou jej technického vybavenia dosiahnuť zníženie spotreby energie pri prevádzke pavilónu č. 14, v ktorom je umiestnená Katedra všeobecne vzdelávacích predmetov, Katedra hygieny a technológie potravín, jedáleň a bufet UVLF.

Cieľ projektu realizovaný 1 aktivitou stavebného charakteru, v rámci ktorej v súlade s projektom stavby a energetickým auditom, bolo uskutočnených 13 subaktivít. Cieľom uskutočnenia stavebnej rekonštrukcie budovy pavilónu č. 14 bolo predĺženie životnosti stavebných konštrukcií budovy vykonaním takých ďalších úprav, ktorými sa dosiahnu alebo zlepšia požadované funkčné vlastnosti, odstránia sa nedostatky, poruchy, zastaranosť a dosiahne sa zníženie energetickej náročnosti budovy.

Hlavným merateľným ukazovateľom projektu je zníženie spotreby energie vo verejnej budove – sledovaním spotreby energie pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti a po realizácii opatrení energetickej efektívnosti.

Strategický cieľ projektu súvisí s oblasťou intervencie Operačného programu Kvalita životného prostredia – obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú hospodárnosť verejných budov.

Aktivity projektu:

 • Hlavná aktivita projektu - Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 14 pozostáva z piatich opatrení:
  • Opatrenie č.1 je stavebného charakteru a spočíva v zlepšení tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií vďaka zatepleniu obvodového plášťa tepelnou izoláciou z minerálnej vlny vrátane zateplenia ostení a nadpraží výplní otvorov, zateplení základov obvodových stien pod terénom do hĺbky základových konštrukcií tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu, zateplení strechy do nevykurovaného priestoru izoláciou z minerálnej vlny, rekonštrukcii strechy a výmene výplní otvorov.
  • Opatrenie č.2 spočíva v inštalácii zariadení pre nútené vetranie so spätným získavaním tepla (rekuperácia) pomocou kompaktných stenových VZT jednotiek (Inverter iV-Twin) a decentrálnych kompaktných boxových VZT jednotiek (Duplex Inter 850). Stavebná časť rieši všetky prestupy cez konštrukcie a detaily osadenia a prichytenia jednotlivých komponentov vzduchotechniky. Inštalujú sa tiež jednotky na odvetrávanie priestorov hygieny a na odsávanie výparov z chemikálií.
  • Opatrenie č.3 meranie, riadenie a regulácia spotreby energie na vykurovanie bol doterajší systém vykurovania zemným plynom nahradený novým systémom vykurovania kazetovými jednotkami s novým zdrojom tepla (vonkajšia VRF jednotka) s centrálnym a podriadeným decentrálnym riadením.
  • Opatrenie č.4 spočíva v inštalácii tepelných čerpadiel pre prípravu teplej vody, ktoré nahradili pôvodné elektrické zásobníky. Príprava teplej vody je zabezpečená lokálnym spôsobom bez jej cirkulácie. Vonkajšie jednotky tepelných čerpadiel sú umiestnené na fasáde budovy.
  • Opatrenie č.5 vykonaná rekonštrukcia osvetlenia za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy pri dodržaní normou požadovanej intenzity osvetlenia. Boli demontované všetky svietidlá vrátane svetelných rozvodov, boliinštalované nové spínače pre ovládanie svietidiel a boli inštalované nové zásuvkové rozvody.
 • Podporné aktivity projektu
  Povinná publicita projektu v zmysle aktuálneho Manuálu pre informovanie, komunikáciu a viditeľnosť podpory z OP KŽP spočívala v inštalácii dočasného veľkoplošného pútača na plotovom dielci pri vstupe do areálu UVLF na Komenského ulici č. 73, ktorý bol po ukončení realizácie aktivít projektu nahradený trvalo vysvetľujúcou tabuľou.

Vďaka projektu sa budova po obnove z hľadiska primárnej energie zaradila do energetickej triedy A0 – budova s takmer nulovou potrebou energie.

Merateľné ukazovatele výsledku a dopadu projektu v previazanosti na špecifický cieľ projektu a odbornú aktivitu:

Kód merateľného ukazovateľa
Názov merateľného ukazovateľa 
Merná jednotka
Schválená hodnota MU
P0080
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
MWh/rok
-
P0084
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
MWh/rok
18,0600
P0103
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (CO₂)
t ekviv. CO₂
55,1400
P0250
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
počet
5
P0470
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
počet
1
P0612
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
1639,3200
P0627
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
MWh/rok
41,7087
P0628
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
MWh/rok
283,4923
P0687
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
kWh/rok
241 783,6030
P0689
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
kWh/rok
320 253,2260
P0691
Zníženie produkcie emisií Noₓ
Kg/rok
44,4760
P0692
Zníženie produkcie emisií PM10
Kg/rok
2,7910
P0694
Zníženie produkcie emisií SO₂
Kg/rok
3,8090
P0701
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
kWh/rok
296 782,8509
P0705
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
MWe
-
P0706
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
MW
0,0140
P0707
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
MWt
0,0140