Loading...

Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 12

Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 12

Operačný program: 310000 – Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 310040 – 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Oblasť intervencie: 013 – Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2018-48
Špecifický cieľ: 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Prijímateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Zmluva o poskytnutí NFP: KZP-PO4-SC431-2018-48/X229
Schválená výška NFP: 982 559,00 EUR
Obdobie realizácie projektu: október 2018 – máj 2022

Aktuálny stav v implementácii projektu:

Hlavná aktivita projektu bola ukončená v máji 2022.

Strategický cieľ projektu:

Strategickým cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke pavilónu č. 12, v ktorom sídli Katedra výživy a chovu zvierat Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prostredníctvom významnej obnovy budovy pavilónu a modernizácie jeho technického zariadenia.

Strategický cieľ projektu súvisí s oblasťou intervencie Operačného programu Kvalita životného prostredia – obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú hospodárnosť verejných budov.

Aktivity projektu:

 • Hlavná aktivita – Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 12 bude pozostávať z 5 opatrení:
  • Opatrenie 1 je stavebného charakteru a spočíva v zlepšení tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií vďaka zatepleniu fasády a sokla pod úroveň terénu, zatepleniu stropu do nevykurovaného priestoru a strechy nad vstupom, rekonštrukcii strechy a výmene výplní otvorov.
  • Opatrenie 2 spočíva v inštalácii zariadení pre nútené vetranie so spätným získavaním tepla (rekuperácia). Inštalujú sa tiež jednotky na odvetrávanie priestorov hygieny a na odsávanie výparov z chemikálií.
  • V rámci opatrenia 3 - meranie, riadenie a regulácia spotreby energie na vykurovanie sa doterajší systém vykurovania zemným plynom nahradí novým systémom vykurovania kazetovými jednotkami s novým zdrojom tepla (vonkajšia VRF jednotka) s centrálnym a podriadeným decentrálnym riadením.
  • Opatrenie 4 spočíva v inštalácii tepelných čerpadiel pre prípravu teplej vody, ktoré nahradia pôvodné elektrické zásobníky.
  • V rámci opatrenia 5 sa vykoná rekonštrukcia osvetlenia.
 • Podporná aktivita: Povinná publicita projektu v zmysle aktuálneho Manuálu pre informovanie, komunikáciu a viditeľnosť podpory z OP KŽP bude spočívať v inštalácii dočasného veľkoplošného pútača na plotovom dielci pri vstupe do areálu UVLF na Komenského ulici č. 73, ktorý bude po ukončení realizácie aktivít projektu nahradený trvalo vysvetľujúcou tabuľou.

Vďaka projektu sa budova po obnove z hľadiska primárnej energie zaradí do energetickej triedy A0 – budova s takmer nulovou potrebou energie.

Merateľné ukazovatele výsledku a dopadu projektu v previazanosti na špecifický cieľ projektu a odbornú aktivitu:

Kód merateľného ukazovateľa
Názov merateľného ukazovateľa 
Merná jednotka
Schválená hodnota MU
P0080
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
MWh/rok
-
P0084
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
MWh/rok
25,8312
P0103
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (CO₂)
t ekviv. CO₂
52,272
P0250
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
počet
5
P0470
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
počet
1
P0612
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
1594,52
P0627
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
MWh/rok
38,3397
P0628
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
MWh/rok
273,972
P0687
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
kWh/rok
235 632,3012
P0689
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
kWh/rok
321 432,616
P0691
Zníženie produkcie emisií NOₓ
Kg/rok
47,733
P0692
Zníženie produkcie emisií PM10
Kg/rok
3,767
P0694
Zníženie produkcie emisií SO₂
Kg/rok
9,413
P0701
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
kWh/rok
305 875,2371
P0705
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
MWe
-
P0706
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
MW
0,02
P0707
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
MWt
0,02