Loading...

Nanočastice pre riešenie diagnosticko-terapeutických problémov s COVID-19 (NANOVIR)

Nanočastice pre riešenie diagnosticko-terapeutických problémov s COVID-19 (NANOVIR)

www.opvai.sk
www.partnerskadohoda.gov.sk

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Investičná priorita: 1a Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu
Kód výzvy: OPII-VA/DP/2020/9.2-01
Zameranie výzvy: Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID - 19

Prijímateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova č. 2, 041 80 Košice
Partner 1: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského č. 73, 041 81 Košice
Partner 2: Ústav experimentálnej fyziky SAV, Watsonova č. 47, 040 01 Košice
Zmluva o poskytnutí NFP: č. zmluvy 089/2021/OPII/VA zo dňa 24.02.2021
Obdobie realizácie projektu: 01/2021 – 06/2023
Aktuálny stav implementácie projektu:: v realizácii

Aktivity projektu:

  1. skvalitniť laboratórnu diagnostiku využitím nových variácií silikou obalených magnetických nanočastíc  na izoláciu vírusovej RNA s následnou detekciou metódou RT-qPCR spolu s efektívnou kontrolou kvality sterov (zodpovední za aktivitu : UPJŠ Košice – prijímateľ, UVLF – partner 1)
  2. preskúmať potenciál antivírusovej terapie a perspektívy podávania antivirotík s využitím biokompatibilných systémov na podávanie liečiv s predĺženým účinkom na báze SiO2 nanočastíc pre účinnejšiu diagnostiku a terapiu ochorenia COVID-19. (zodpovední za aktivitu : UPJŠ Košice – prijímateľ, ÚEF SAV – partner 2)