Loading...

Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood

Centrálny koordinačný orgán

Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood

ITMS kód projektu: 313011V336
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Konkrétny cieľ: Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06
Prijímateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76  Nitra
Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
SORO: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Výskumná agentúra
Zmluva o poskytnutí NFP: 073/2020/OPII/VA
Schválená výška NFP: 9 807 686,74 €
Partnerská zmluva: 073/2020/OPII/VA/PZ
Miesto realizácie projektu: Košický kraj: Košice, Nitriansky kraj: Nitra, Kolíňany, Lužianky, Trnavský kraj: Dunajská streda, Lehnice, Piešťany, Bratislavský kraj: Bratislava, Modra
Obdobie realizácie projektu: 07/2019 – 06/2023

Hlavný partner projektu: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76  Nitra
Partneri projektu:
Partner 1: Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 23  Bratislava Karlova Ves
Partner 2: McCarter a.s., Bajkalská 25, 821 01  Bratislava
Partner 3: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41  Lužianky
Partner 4: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava
Partner 5: TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o., Vinárska 26, 951 41  Lužianky
Partner 6: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80  Košice
Partner 7: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského č. 73, 041 81  Košice

Aktuálny stav v implementácie projektu:

UVLF v Košiciach začala riešiť aktivitu 10 „Nové prístupy k znižovaniu spotreby antibiotík vo výžive zvierat v kontexte posilnenia potravinovej bezpečnosti a kvality potravín“ dňa 1.9.2020.

Strategický cieľ projektu:

Zvýšiť príspevok výskumu k hospodárskemu rastu cestou globálnej excelentnosti a lokálnej relevantnosti.

Špecifické ciele projektu:

Celkovým cieľom je prostredníctvom vedeckovýskumných činností rozšíriť poznatky a lepšie porozumieť daným témam v oblasti vývoja kvalitných, bezpečných a inovatívnych potravín a ich následného environmentálneho a energetického spracovania. Dôsledkom týchto vedeckovýskumných činností bude potenciál pre využitie takýchto poznatkov v zmysle udržateľného zdravia konzumentov 21. storočia s prihliadnutím na vulnerabilné skupiny obyvateľov, pričom šírenie výsledkov bude realizované na nevýlučnom a nediskriminačnom základe, a to prioritne prostredníctvom výuky a publikovania vedeckých článkov.

Celkový cieľ projektu je v súlade s doménou Zdravé potraviny a životné prostredie a bude realizovaný prostredníctvom 3 špecifických výskumných cieľov projektu, ktoré zároveň napĺňajú definované znalostné oblasti RIS3 a 3 prierezových cieľov v súlade s celkovou intervenčnou logikou projektu:

  1. potravinárska technológia (nosná znalostná oblasť) - prispieva k naplneniu celkového cieľa, uspokojenie potrieb vulnerabilných skupín, prostredníctvom vývoja nových, inteligentných potravín s pridanou hodnotou, využívajúcich najmä lokálne zdroje.
  2. rastlinná výroba, genetika rastlín a živočíchov - prispieva k zabezpečeniu podmienok umožňujúcich výber a prípadné modelovanie vhodných surovín pre výskum
    v oblasti inovatívnych potravín, vrátane zohľadnenia ich adaptačnej schopnosti v kontexte meniacej sa klímy a zachovania zdravia pôdy ako podmienky pre udržateľnosť produkcie.
  3. energetika - výskum je zameraný na koncept obehového hospodárstva, s cieľom „environmentálneho zhodnotenia vedľajších produktov z potravín, vrátane obalov, ako aj využitia biomasy ako obnoviteľného zdroja cenných látok pre potraviny“.

Aktivity projektu:

Aktivita 1 Zachovanie zdravej pôdy pre produkciu zdravých potravín, SPU Nitra
Aktivita 2 Molekulárno-genetické hodnotenie potravinových zdrojov a potravín na podporu inteligentných riešení personalizácie výživových požiadaviek, SPU Nitra
Aktivita 3 Rizikové, dubiózne a protektívne faktory vo vzťahu k bezpečnosti potravín, SPU Nitra
Aktivita 4 Progresívne technológie pre potraviny s vysokou pridanou hodnotou a pozitívnym účinkom na ľudské zdravie, SPU Nitra
Aktivita 5 Progresívne riešenia využitia biomasy v biohospodárstve, SPU Nitra
Aktivita 6 Ekonomické a právne aspekty zdravých potravín, SPU Nitra
Aktivita 7 Potravinový inkubátor ako nástroj na podporu vývoja inovatívnych potravín, SPU Nitra
Aktivita 8 Moderné systémy a procesy pre konkurencieschopnú produkciu bezpečných potravín, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Aktivita 9 Procesy a technológie pre vyššie zhodnotenie biomasy a potravinových odpadov, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Aktivita 10 Nové prístupy k znižovaniu spotreby antibiotík vo výžive zvierat v kontexte posilnenia potravinovej bezpečnosti a kvality potravín, UVLF v Košiciach

Cieľom je nový návrh riešenia problémov pri výžive zvierat s cieľom zvýšenia potenciálu na produkciu zdravých a bezpečných potravín bez prítomnosti škodlivých látok (antibiotík, mykotoxínov, ťažkých kovov, pesticídov) a ich reziduí, a to testovaním účinkov humínových kyselín a probiotík.

Základné míľniky výskumnej  aktivity: 

  1. Výber vhodných koncentrácií humínových látok.
  2. Výber a testovanie zvolených probiotických kmeňov.
  3. Identifikácia vplyvu jednotlivých zložiek na zdravie zvierat.
  4. Účinok pridávaných zložiek na imunologické a mikrobiologické zmeny zvierat.
  5. Vplyv pridaných zložiek na zníženie emisných plynov v prostredí.

Základné výsledky výskumnej aktivity:
Očakávaným základným výsledkom projektu v aktivite je potvrdenie nových spôsobov (trendov) výkrmu zvierat so zaradením humínových látok a probiotík do výživy
s cieľom produkovať zdravé a kvalitné potraviny (mäso, vajcia a mlieka), bez prítomnosti rezíduí ATB, mykotoxínov a ťažkých kovov. Predpokladanými výsledkami aktivity by mal byť potenciál na zlepšenie zdravia zvierat, zlepšenie produkčných parametrov a welfare zvierat. Naopak predpokladaný je pokles spotreby antibiotík
v terapii zvierat. Zaradenie humínových látok a probiotík do výživy hospodárskych zvierat by malo napomôcť zlepšiť ekonomiku chovu, čo napomôže naším farmárom
k vyššej konkurencieschopnosti. Výsledkom bude aj overenie vplyvu podávania prípravkov na báze humínových látok na zníženie emisnej záťaže prostredia emisnými plynmi (metán, sírovodík, oxid uhličitý) počas výkrmu a jeho využitia ako prírodného hnojiva do pôdy. Výstupy projektu budú pozostávať okrem iného aj z  vypracovania programových schém a pracovných postupov uplatňovaných pri výžive zvierat na báze humínových látok a probiotík, s cieľom znížiť spotrebu antibiotík a eliminovať prítomnosť kontaminantov (mykotoxínov, ťažkých kovov) v produkovaných potravinách.

Hlavný odborný garant aktivity: prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín, UVLF v Košiciach

Aktivita 11 Nové funkčné potraviny na báze konceptu potencovaných probiotík na podporu zdravia človek, UPJŠ
Aktivita 12 Vývoj nových druhov potravín a nápojov s pozitívnym účinkom na zdravie spotrebiteľov, STU
Aktivita 13 Láskavec ako inovatívny genetický zdroj, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Aktivita 14 Využitie biologicky aktívnych látok z ovocia, zeleniny a bylín aplikáciou asepticky balených nápojov s pozitívnym účinkom na ľudské zdravie, McCarter, a.s.
Aktivita 15 Implementácia nových vedeckých poznatkov v priemyselnom výskume progresívnych funkčných potravín, TEKMAR SLOVENSKO s.r.o.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk