Loading...

Centrum excelentnosti pre parazitológiu

Centrum excelentnosti pre parazitológiu

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Hlavný partner projektu: Parazitologický ústav SAV
Partner projektu: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského č. 73, 041 81 Košice
ITMS kód projektu: 26220120022

Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os: Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Kód výzvy: OPVaV - 2008/2.1/01 - SORO
Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
SORO: Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ
Zmluva o poskytnutí NFP: Zmluva o NFP č. 023/2009/2.1./OPVaV
Miesto realizácie projektu na UVLF v Košiciach: Komenského 73, 041 81 Košice
Obdobie realizácie projektu: apríl 2009 - jún 2012

Aktuálny stav v implementácii projektu:

Aktivity projektu boli ukončené. Udržateľnosť projektu trvá po dobu 5 rokov od ukončenia implementácie projektu vrátane povinnosti predkladania následných monitorovacích správ 1x ročne po dobu 5 rokov od ukončenia implementácie projektu a povinnosti archivácie projektovej dokumentácie po dobu 10 rokov od ukončenia implementácie projektu.

Strategický cieľ projektu:

Vybudovanie excelentného centra pre komplexný základný výskum parazitov pomocou špičkových metód a technológií.

Špecifické ciele projektu:

 1. Dobudovanie a modernizácia ingraštruktúry pre komplexný parzitologický výskum.
 2. Zavedenie nových informačno-komunikačných technológií.
 3. Integrácia centra excelentnosti do európskej výskumnovývojovej siete v parazitoógii.

Aktivity projektu a podiel UVLF v Košiciach na realizácii aktivity:

 • Aktivita 1.1 – Dobudovanie laboratória pre výskum funkčnej morfológie parazitov. Irelevantné pre UVLF v Košiciach.
 • Aktivita 1.2 – Dobudovanie laboratória pre molekulovú biológiu. Irelevantné pre UVLF v Košiciach.
 • Aktivita 1.3 – Dobudovanie laboratória pre výskum antihelmitickej rezistencie. Irelevantné pre UVLF v Košiciach.
 • Aktivita 1.4 – Vybudovanie laboratória pre výskum kliešťami prenášaných nákaz s interdisciplinárnym prístupom. Irelevantné pre UVLF v Košiciach.
 • Aktivita 1.5 – Dobudovanie laboratória pre výskum antihelmitickej rezistencie. Dobudovanie a modernizácia laboratória pre výskum parazitických dvojkrídlovcov inovatívnou prístrojovou technikou a jeho následná certifikácia. Dobudovanie infraštruktúry pracoviska a nákup prístrojového vybavenia znamená možnosť zvýšenia náročnosti výskumných úloh a zlepšenia kvality výskumu zameraného na identifikovanie zmien entomofauny s dôrazom na diagnostiku hematofágnych dvojkrídlovcov vo vzťahu k celkovým globalizačným zmenám.
 • Aktivita 2.1 – Modernizácia základného počítačového vybavenia centra. Irelevantné pre UVLF v Košiciach.
 • Aktivita 2.2 – Implementácia softvérového riešenia GIS do výskumnej činnosti centra. Irelevantné pre UVLF v Košiciach.
 • Aktivita 3.1 – Tvorba koncepcie centra excelentnosti a jeho napojenie na európske vedecko-výskumné pracoviská. Irelevantné pre UVLF v Košiciach.
 • Aktivita 3.2 – Začleňovanie do európskej a svetovej siete parazitologických pracovísk. Irelevantné pre UVLF v Košiciach.
 • Aktivita 3.3 – Príprava národných a medzinárodných projektov v oblasti vedy a výskumu. Irelevantné pre UVLF v Košiciach.