Loading...

Pamiatková obnova budovy spojených Pavilónov č. 8 a č. 9 na UVLF v Košiciach

Pamiatková obnova budovy spojených Pavilónov č. 8 a č. 9 na UVLF v Košiciach

logo projektu

Evidenčné číslo žiadosti: 02I02-29-V01/029
Názov komponentu: Komponent 2 – Obnova budov
Názov investície: Investícia 2 – Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov
Kód výzvy: 02I02-29-V01
Názov výzvy: Výzva č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov
Ciele výzvy:

  1. Zelená transformácia
  2. Zvýšenie počtu obnovených budov pri súčasnom zlepšení ich energetickej hospodárnosti
  3. Zníženie emisií CO2
  4. Zmiernenie dopadov na zmenu klímy

Prijímateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 010/02I02-29-V01/2023, platná od 10.07.2023, účinná od 16.08.2023
Schválená výška prostriedkov mechanizmu: 1 641 730,48 EUR s DPH
Obdobie realizácie projektu podľa Zmluvy o PPM : 07/2023 – 06/2025
Aktuálny stav implementácie projektu: v realizácii

Strategický cieľ projektu:

Strategickým cieľom projektu je v sídle Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, na Komenského ulici č. 73 v Košiciach stavebne zadaptovať školskú budovu – spojených Pavilónov č. 8 a č. 9.

Cieľ projektu:

  • Predpokladaná úspora energie v %: 41,59
  • Hodnota globálneho ukazovateľa primárnej energie po zrealizovaní navrhovaných opatrení (v kWh/(m2.a): 222,28
  • Celková podlahová plocha stavby (v m²): 1 832,59

Projekt je zameraný na zlepšenie energetickej hospodárnosti pamiatkovo chránenej budovy, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, a ktorou sa dosiahne stredná hĺbková obnova budovy. Cieľom obnovy budovy je realizovanými opatreniami dosiahnuť úsporu globálneho ukazovateľa primárnej energie minimálne na úrovni 30 %. Splnenie požiadavky úspory primárnej energie bude preukázané porovnaním hodnoty existujúceho stavu  Projektovým energetickým hodnotením existujúceho stavu budovy s dosiahnutými navrhovanými ukazovateľmi nového stavu budovy po realizácii opatrení preukázanými Energetickým certifikátom.

V súvislosti s obnovou budovy sú realizované aktivity Projektu v oblasti súvisiacich

  • so stavebno – technickou obnovou budov
  • s obnovou technických systémov

Opis realizácie navrhovaných aktivít v jednotlivých oblastiach realizácie Projektu

Energetické aktivity

ZATEPLENIE
Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurované a nevykurované priestory – v rámci predmetnej aktivity sa vykoná zateplenie stropu izolantom nad druhým nadzemným podlažím.
Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií – Výmena okien a repasácia existujúcich okien výmenou sklenenej výplne, s lepšími vlastnosťami prestupu tepla ako aj opravou krídel (frézovanie, tesnenie a pod.)  

VLHKOSŤ
Sanácia vlhkosti – Sanácia poškodených murív sa vykoná neutralizáciou muriva, následne sa na neutralizované plochy nanesie tesniaca omietka. Na sanované plochy sa aplikuje polokrycí sanačný špric, na ktorý sa nanesie sanačná omietka a po prebrúsení sa na celú výšku stien nanesie sanačný štuk. Sanácia bude ukončená minerálnou silikátovou farbou.

VYKUROVANIE
Výmena vykurovacieho systému – v spojených pavilónoch P 8 a P 9 budú osadené nové doskové vykurovacie telesá – radiátory, potrubie bude čiastočne tepelne izolované, systém bude hydraulicky vyregulovaný  a osadia sa termostatické ventily a termostatické hlavice na každé vykurovacie teleso. Zdrojom tepla bude naďalej centrálny systém.

PRÍPRAVA TEPLEJ VODY
Zmenšenie objemu zásobníkov a zlepšenie ich tepelnej izolácie/výmena zásobníkov – v rámci predmetnej aktivity sa vykoná výmena zastaraných lokálnych ohrievačov vody za nové lokálne nízkoenergetické ohrievače.        

OSVETLENIE
Modernizácia systému umelého osvetlenia založená na inštalácii nových svietidiel využívajúcich LED technológiu – existujúce svietidlá a niektoré časti elektroinštalácie budú demontované a odstránené. Dôjde k výmene existujúcich zastaraných svietidiel (neónov, žiaroviek) za svietidlá konštruované LED technológiou s použitím programového a senzorového riadenia a zároveň sa vymenia staré poruchové hliníkové rozvody za nové medené rozvody.         

Iné aktivity

AKTIVITY REALIZOVANÉ NA/V BUDOVE
Obnova povrchových úprav a otvorových konštrukcií bez zlepšenia tepelnoizolačných vlastností konštrukcie – Navrhovaná je povrchová oprava vonkajších omietok bez použitia tepelného izolantu a zároveň budú opravené zničené časti omietky. Výmena a reštaurovanie vonkajších a vnútorných otvorových konštrukcií, ktoré neprispievajú k zlepšeniu energetickej hospodárnosti budovy vrátane obnovy mreží. Obnova vnútorných povrchov podláh.
Vnútorné rozvody inžinierskych sietí okrem vykurovania a teplej vody – výmena odpadového potrubia kanalizácie, rozvodov studenej vody, zariaďovacích predmetov zdravotechniky a rozvodov elektroinštalácie.

Detailné technické riešenie realizácie navrhovaných aktivít v jednotlivých oblastiach realizácie Projektu vrátane množstva a konkrétnych materiálov sú stanovené v projektovej dokumentácii a rozpočte Projektu.