Loading...

Online Štátne skúšky LS 2019/2020

ROZVRH ŽIVÉHO VYSIELANIA ŠTÁTNYCH SKÚŠOK

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach upozorňuje, že živé prenosy sú určené výlučne na zabezpečenie prístupu verejnosti na verejné časti štátnych skúšok v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ako poskytovateľ živých prenosov nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov. Zhotovovanie akéhokoľvek zvukového alebo vizuálneho záznamu živých prenosov je ZAKÁZANÉ a môže mať za následok právny postih. Rozvrh živého vysielania je priebežne dopĺňaný a aktualizovaný.
Živé vysielanie je realizované pomocou .

4. MÁJ 2020

Študijný program: BEZPEČNOSŤ KRMÍV A POTRAVÍN
Predmet: Analytické metódy vyšetrovania krmív a potravín
Obhajoba záverečnej práce
Komisia: prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., doc. MVDr. Monika Pipová, PhD., doc. MVDr. Marcel Falis, PhD., MVDr. Bc. Andrej Marcin, PhD.
Živé vysielanie 4.5.2020 od 9:00 do 11:30 (ukončené)
Živé vysielanie 4.5.2020 od 12:30 do 14:30 (ukončené)


11. MÁJ - 15. MÁJ 2020

Študijný program: FARMÁCIA
Štátne skúšky a obhajoby záverečných prác prebiehajú v troch komisiách
Komisia č.1: prof. MUDr. Ladislav Mirrossay, DrSc., doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc., PharmDr. Monika Fedorová, PhD. PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD., PharmDr. Danica Bošanská
11.5.2020
od 7:30 do 10:30
od 10:30 do 12:30
od 13:30 do 17:30
12.5.2020
od 7:30 do 11:00
od 10:30 do 12:30
od 13:30 do 17:30
13.5.2020
od 7:30 do 10:30
od 10:30 do 12:30
od 13:30 do 17:30
14.5.2020
od 7:30 do 10:30
od 10:30 do 12:30
od 13:30 do 16:00
15.5.2020
od 7:30 do 10:30
od 10:30 do 12:30
od 13:30 do 15:00
Komisia č.2: prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD., PharmDr. Ondrej Sukeľ, RNDr. Mária Kolesárová, PhD., doc. PharmDr. Aleš Franc, PhD.
11.5.2020
od 7:30 do 10:30
od 10:30 do 12:30
od 13:30 do 17:30
12.5.2020
od 7:30 do 10:30
od 10:30 do 12:30
od 13:30 do 17:30
13.5.2020
od 7:30 do 10:30
od 10:30 do 12:30
od 13:30 do 17:30
14.5.2020
od 7:30 do 10:30
od 10:30 do 12:30
od 13:30 do 16:30
15.5.2020
od 7:30 do 10:30
od 10:30 do 12:30
od 13:30 do 16:30
Komisia č.3: prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., doc. MVDr. Peter Korim, PhD., PharmDr. Martin Višňanský, PhD. MBA, MSc., RNDr. Štefan Mazáň, PharmDr. Ladislav Dubán, PhD., MVDr. Milada Martinčeková
11.5.2020
od 7:30 do 10:30
od 10:30 do 12:30
od 13:30 do 17:30
12.5.2020
od 7:30 do 10:30
od 10:30 do 12:30
od 13:30 do 17:00
13.5.2020
od 7:30 do 10:30
od 10:30 do 12:30
od 13:30 do 17:30
14.5.2020
od 7:30 do 10:30
od 10:30 do 12:30
od 13:30 do 16:30
15.5.2020
od 7:30 do 10:30
od 10:30 do 12:30
od 13:30 do 16:00

18. MÁJ - 20. MÁJ 2020

Študijný program: VŠEOBECNÉ VETERINÁRSKE LEKÁRSTVO
Štátne skúšky prebiehajú v štyroch komisiách
Komisia - Choroby prežúvavcov: prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., Dip. ECBHM, doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., Dip. ECBHM, doc. MVDr. Ján Pošivák, PhD., MVDr. Gabriel Lazar, PhD.
18.5.2020
od 8:30 do 11:30
od 12:30 do 14:30
19.5.2020
od 8:30 do 11:00
od 12:30 do 15:00
20.5.2020
od 8:30 do 11:30
od 12:30 do 14:00
Komisia - Choroby koní: prof. MVDr. Igor Valocký, PhD., doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD., MVDr. Milan Čížek, PhD., MVDr. Zdeněk Žert, CSc. Dip. ECVS, MVDr. Vladimír Hura, PhD.
18.5.2020
od 8:30 do 11:30
od 12:30 do 15:30
19.5.2020
od 8:30 do 11:30
od 12:30 do 15:00
20.5.2020
od 8:30 do 11:30
od 12:30 do 14:00
Komisia - Choroby ošípaných: prof. MVDr. Peter Reichel, CSc., prof. MVDr. Anna Ondrejková, PhD., MVDr. Jaroslav Novotný, PhD., doc. MVDr. Vladimír Macák, PhD., MVDr. Róbert Link, PhD.
18.5.2020
od 8:30 do 11:30
od 12:30 do 15:30
19.5.2020
od 8:00 do 11:30
od 13:00 do 15:30
20.5.2020
od 8:30 do 11:30
od 12:30 do 15:30
Komisia - Choroby malých zvierat: prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc., MVDr. Ľubica Horňáková, PhD., MVDr. Tatiana Weissová, PhD., MVDr. Boris Vojtek, PhD., MVDr. Miloš Halán, PhD.
18.5.2020
od 8:00 do 11:30
od 12:30 do 15:30
19.5.2020
od 8:00 do 11:30
od 13:00 do 15:30
20.5.2020
od 8:00 do 11:30
od 12:30 do 14:30

22. MÁJ 2020

Študijný program: VZŤAH ČLOVEK-ZVIERA A JEHO VYUŽITIE V CANISTERAPII A HUPOTERAPII
Štátne skúšky a obhajoby záverečných prác
Komisia: prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD., doc. MVDr. Mária Fialkovičová, PhD., doc. PhDr. Beáta Raczová, PhD., doc. MUDr. Peter Takáč, PhD., MVDr. Ján Bílek, PhD., MVDr. Lucia Hájniková-Fotulová, PhDr. Igor Lukáč, doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD., RNDr. Vladimír Ďurišin
Živé vysielanie 22.5.2020 od 8:00 do 11:30
Živé vysielanie 22.5.2020 od 12:30 do 16:00


25. MÁJ 2020

Študijný program: KYNOLÓGIA
Štátne skúšky a obhajoby záverečných prác
Komisia: doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD., MVDr. Rudolf Hromada, PhD., MVDr. Boris Vojtek, PhD., MVDr. Tomáš Mihok, PhD., MVDr. Adriana Iglódyová, PhD.,  MVDr.. Ján Čurlík, PhD., MVDr. Slavomír Horňák, PhD., RNDr. Vladimír Ďurišin
Živé vysielanie 25.5.2020 od 8:00 do 11:30
Živé vysielanie 25.5.2020 od 12:30 do 15:00


26. MÁJ 2020

Študijný program: KYNOLÓGIA
Štátne skúšky a obhajoby záverečných prác
Komisia: doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD., MVDr. Rudolf Hromada, PhD., MVDr. Boris Vojtek, PhD., MVDr. Tomáš Mihok, PhD., MVDr. Adriana Iglódyová, PhD.,  MVDr.. Ján Čurlík, PhD., MVDr. Slavomír Horňák, PhD., RNDr. Vladimír Ďurišin
Živé vysielanie 26.5.2020 od 8:00 do 11:30
Živé vysielanie 26.5.2020 od 12:30 do 13:30


27. MÁJ - 29. MÁJ 2020

Študijný program: VŠEOBECNÉ VETERINÁRSKE LEKÁRSTVO
Obhajoby záverečných prác - prebiehajú tri dni v štyroch komisiách súčasne
27.5.2020
Choroby vtákov, hydiny a exotických zvierat od 7:30 do 11:30
Choroby vtákov, hydiny a exotických zvierat od 12:30 do 14:00
Mikrobiológia a imunológia od 7:30 do 11:30
Mikrobiológia a imunológia od 12:30 do 16:30
Epizootológia a parazitológia od 7:30 do 11:30
Epizootológia a parazitológia od 12:30 do 15:30
Choroby malých zvierat od 7:30 do 11:30
Choroby malých zvierat od 12:30 do 16:00
28.5.2020
Výživa zvierat a dietetika, biochémia od 8:00 do 11:30
Veterinárna morfológia, fyziológia a genetika od 8:00 do 11:30
Veterinárna morfológia, fyziológia a genetika od 12:30 do 14:30
Choroby prežúvavcov od 7:30 do 11:30
Choroby prežúvavcov od 12:30 do 16:00
Choroby malých zvierat od 7:30 do 11:30
Choroby malých zvierat od 12:30 do 16:00
29.5.2020
Hygiena chovu zvierat a veterinárna legislatíva od 7:30 do 11:30
Hygiena chovu zvierat a veterinárna legislatíva od 12:30 do 13:00
Choroby koní od 8:00 do 11:30
Choroby koní od 12:30 do 13:30
Toxikológia a farmakológia od 8:00 do 10:30
Hygiena potravín od 8:00 do 10:00

2. JÚN - 4. JÚN 2020

Študijný program: NÁUKA O ŽIVOČÍCHOCH
Štátne skúšky

2. jún 2020
od 8:00 do 11:30
od 12:30 do 15:30

3. jún 2020
od 8:00 do 11:30
od 12:30 do 16:30

4. jún 2020
od 8:00 do 11:30
od 12:30 do 15:30

3. JÚN 2020

Študijný program: BEZPEČNOSŤ KRMÍV A POTRAVÍN
Predmet: Správna výrobná prax pri výrobe potravín
Komisia: prof. MVDr. Peter Turek, PhD., doc. MVDr. Pavol Maľa, PhD., doc. MVDr. Naďa Sasáková, PhD., doc. MVDr. Peter Popelka, PhD., doc. RNDr. Mária Baranová, PhD.
Živé vysielanie 3.6.2020 od 9:00 do 11:30
Živé vysielanie 3.6.2020 od 13:00 do 14:30


4. JÚN - 5. JÚN 2020

Študijný program: VŠEOBECNÉ VETERINÁRSKE LEKÁRSTVO - 5. ročník
Štátne skúšky - Nákazy zvierat, ochrana životného prostredia a veterinárska legislatíva (dve komisie súčasne)
4. jún 2020
Komisia 1 - od 8:30 do 11:30
Komisia 2 - od 8:30 do 11:30
Komisia 1 - od 12:30 do 16:00
Komisia 2 - od 12:30 do 16:00
5. jún 2020
Komisia 1 - od 8:30 do 11:30
Komisia 2 - od 8:30 do 11:30
Komisia 1 - od 12:30 do 16:00
Komisia 2 - od 12:30 do 16:00

8. JÚN 2020

Študijný program: TRH A KVALITA POTRAVÍN
Štátne skúšky a obhajoby záverečných prác
Komisia: prof. MVDr. Peter Turek, PhD., prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., doc. MVDr. Peter Popelka, PhD., doc. MVDr. Mária Baranová, PhD., doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Živé vysielanie 8.6.2020 od 8:30 do 11:30
Živé vysielanie 8.6.2020 od 12:30 do 15:00


9. JÚN 2020

Študijný program: TRH A KVALITA POTRAVÍN
Štátne skúšky a obhajoby záverečných prác
Komisia: prof. MVDr. Peter Turek, PhD., prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., doc. MVDr. Peter Popelka, PhD., doc. MVDr. Mária Baranová, PhD., doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Živé vysielanie 9.6.2020 od 8:30 do 11:30
Živé vysielanie 9.6.2020 od 12:30 do 14:30


12. JÚN 2020

Študijný program: FARMÁCIA
Štátne skúšky - 2. opravný termín štátnych skúšok konaných v zimnom semestri 2019/2020
Živé vysielanie 12.6.2020 od 8:00 do 11:30


15. JÚN - 18. JÚN 2020

Študijný program: VŠEOBECNÉ VETERINÁRSKE LEKÁRSTVO
Štátne skúšky prebiehajú v štyroch komisiách
Komisia - Choroby prežúvavcov: prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., Dip. ECBHM, doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., Dip. ECBHM, doc. MVDr. Ján Pošivák, PhD., MVDr. Gabriel Lazar, PhD.
15.6.2020
od 8:30 do 11:30
od 12:30 do 16:30
16.6.2020
od 8:30 do 11:00
od 12:30 do 16:30
17.6.2020
od 8:30 do 11:30
od 12:30 do 16:30
18.6.2020
od 8:30 do 11:30
od 12:30 do 16:30
Komisia - Choroby koní: prof. MVDr. Igor Valocký, PhD., doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD., MVDr. Milan Čížek, PhD., MVDr. Zdeněk Žert, CSc. Dip. ECVS, MVDr. Vladimír Hura, PhD.
15.6.2020
od 8:30 do 11:30
od 12:30 do 16:30
16.6.2020
od 8:30 do 11:00
od 12:30 do 16:30
17.6.2020
od 8:30 do 11:30
od 12:30 do 16:30
18.6.2020
od 8:30 do 11:30
od 12:30 do 16:30
Komisia - Choroby ošípaných: prof. MVDr. Peter Reichel, CSc., prof. MVDr. Anna Ondrejková, PhD., MVDr. Jaroslav Novotný, PhD., doc. MVDr. Vladimír Macák, PhD., MVDr. Róbert Link, PhD.
15.6.2020
od 8:30 do 11:30
od 12:30 do 16:30
16.6.2020
od 8:30 do 11:00
od 12:30 do 16:30
17.6.2020
od 8:30 do 11:30
od 12:30 do 16:30
18.6.2020
od 8:30 do 11:30
od 12:30 do 16:30
Komisia - Choroby malých zvierat: prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc., MVDr. Ľubica Horňáková, PhD., MVDr. Tatiana Weissová, PhD., MVDr. Boris Vojtek, PhD., MVDr. Miloš Halán, PhD.
15.6.2020
od 8:30 do 11:30
od 12:30 do 16:30
16.6.2020
od 8:30 do 11:00
od 12:30 do 16:30
17.6.2020
od 8:30 do 11:30
od 12:30 do 16:30
18.6.2020
od 8:30 do 11:30
od 12:30 do 16:30

22. JÚN 2020

Študijný program: FARMÁCIA
Štátne skúšky - 1. opravný termín štátnych skúšok a obhajob záverečných prác konaných v letnom semestri 2019/2020
Živé vysielanie 22.6.2020 od 7:30 do 11:30
Živé vysielanie 22.6.2020 od 12:15 do 14:15


22. JÚN 2020 - 26. JÚN 2020

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY III. STUPŇA
Dizertačné skúšky
22.6.2020 od 9:00 do 11:00 - veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
22.6.2020 od 12:00 do 16:00 - vnútorné choroby zvierat
22.6.2020 od 16:00 do 17:30 - vnútorné choroby zvierat
24.6.2020 od 8:00 do 12:00 - mikrobiológia, virológia
24.6.2020 od 13:00 do 16:00 - imunológia
25.6.2020 od 9:00 do 12:00 - hygiena potravín, neurovedy
>26.6.2020 od 8:00 do 11:00 - parazitárne choroby zvierat


2. JÚL 2020 - 10. JÚL 2020

Študijný program: VŠEOBECNÉ VETERINÁRSKE LEKÁRSTVO - 5. ročník
Predmet: Hygiena, bezpečnosť a kvalita potravín - Štátne skúšky prebiehajú v dvoch komisiách
Komisia č.1
2.7.2020 od 9:00 do 11:30
2.7.2020 od 12:30 do 15:00
3.7.2020 od 9:00 do 11:30
3.7.2020 od 12:30 do 15:30
6.7.2020 od 9:00 do 11:00
6.7.2020 od 12:30 do 15:00
7.7.2020 od 9:00 do 11:30
7.7.2020 od 12:30 do 15:00
8.7.2020 od 8:00 do 11:30
8.7.2020 od 12:30 do 14:30
9.7.2020 od 8:00 do 11:30
9.7.2020 od 12:30 do 15:00
10.7.2020 od 8:00 do 11:30
10.7.2020 od 12:30 do 15:00
13.7.2020 od 8:00 do 12:30
Komisia č.2
2.7.2020 od 8:30 do 11:30
2.7.2020 od 12:30 do 15:00
3.7.2020 od 8:30 do 11:30
3.7.2020 od 12:30 do 15:00
6.7.2020 od 8:00 do 11:30
6.7.2020 od 12:30 do 15:00
7.7.2020 od 8:00 do 11:30
7.7.2020 od 12:30 do 14:30
8.7.2020 od 8:00 do 11:30
8.7.2020 od 12:30 do 15:00
9.7.2020 od 8:00 do 11:30
9.7.2020 od 12:30 do 15:00
10.7.2020 od 8:00 do 11:30
10.7.2020 od 12:30 do 14:30