Loading...

Organizačná štruktúra

Prorektori

Prorektori Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach priamo riadia nasledovné rektorátne pracoviská:

Prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
zita.faixová@uvlf.sk - +421 915 413553
Študijné oddelenie

Prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
juraj.pistl@uvlf.sk - +421 915 984588
Referát vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných stykov
Referát pre doktorandské štúdium
Referát pre vedecké aktivity a podporné služby MediParku Košice

Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
jozef.nagy@uvlf.sk - +421 915 984010
Referát hodnotenia kvality
Oddelenie informačných a komunikačných technológií

Prorektor pre zahraničné štúdium
MVDr. Martin Tomko, PhD.
martin.tomko@uvlf.sk - +421 915 413553
Referát pre zahraničné štúdium
Referát pre medzinárodné programy

Prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.
oskar.nagy@uvlf.sk - +421 915 986695
Referát pre klinickú činnosť a styk s praxou