Loading...

Tlačové správy

Univerzitná veterinárna nemocnica má celoslovenskú pôsobnosť

10.02.2020

Univerzitná veterinárna nemocnica je súčasťou Medicínskeho univerzitného vedeckého parku v Košiciach (MediPark Košice), ktorého vznik podporila Európska únia z Operačného programu Výskum a vývoj cez prioritnú os Podpora výskumu a vývoja. Hlavným partnerom projektu je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, partnermi Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Neurobiologický ústav Slovenskej akadémie vied Košice a Technická univerzita v Košiciach.

Nemocnica, ktorá bola otvorená 23. februára 2017, predstavuje významné pracovisko na realizáciu vedeckej, pedagogickej a klinickej činnosti Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach. Má významné postavenia z hľadiska potrieb vzdelávacieho procesu budúceho veterinárneho lekára, vytvárania podmienok na klinický výskum a poskytovania preventívno-liečebných služieb pre klientov. Toto vysokošpecializované zariadenie je jedinečné na Slovensku, výrazne prispieva k zlepšeniu kvality výučby našich i zahraničných študentov i dostupnosti služieb pre klientov. Nemocnica je klientom k dispozícii nepretržite, s pohotovostnou službou zabezpečenou prítomným veterinárnym lekárom.

Univerzitná veterinárna nemocnica je aj pracovisko výskumné. Vďaka prístrojovému vybaveniu sa dajú klinické výsledky í použiť na klinický výskum, ktorého výsledky sa môžu využiť pri vedeckej spolupráci v humánnej medicíne s cieľom zlepšiť diagnostické, operačné a terapeutické postupy. Univerzita tým aktívne prispieva k celosvetovej koncepcii jeden svet – jedno zdravie – jedna medicína, ktorej cieľom je prostredníctvom ochrany zdravia zvierat chrániť zdravie ľudí a spoluvytvárať zdravé životné prostredie.

Nemocnica má celoslovenskú pôsobnosť a nepretržitú 24-hodinovú službu. Na špecializované vyšetrenia, ošetrenia a chirurgické zákroky prijíma aj pacientov zo zahraničia. Je to referenčne pracovisko, súkromní veterinárni lekári do nej môžu posielať pacientov, ktorí majú komplikácie alebo si vyžadujú špeciálne operačné zákroky s následnou krátkodobou, pripadne dlhodobou hospitalizáciou a monitoringom pacienta. Nemocnica ako jediná svojho druhu poskytuje aj dlhodobú hospitalizáciu chronicky chorých a ďalšiu starostlivosť, vrátane fyzioterapie a rehabilitácie. V roku 2017, keď bola nemocnica otvorená, ošetrila tritisíc pacientov, vlani to už bolo desaťtisíc zvieracích pacientov.

O pacientov sa stará okolo 50 zamestnancov na klinike malých zvierat (s oddelením chirurgie, ortopédie, röntgenológie a reprodukcie a oddelením vnútorných chorôb) a klinike vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat. Nemocnica má aj vlastné Centrum aplikovaného výskumu a oddelenie riadenia a prevádzky s laboratóriom klinickej biochémie a hematológie. K dispozícii je 35 urgentných hospitalizačných miest (15 pre mačky a 20 pre psov) a ďalších 20 hospitalizačných miest pre dlhodobo a chronicky choré zvieratá (10 pre mačky a 10 pre psov). Najčastejšími zvieracími pacientmi sú mačky, psy a drobné cicavce - zajace, fretky, ale aj exotické vtáky či hady. Nemocnica neposkytuje služby pre veľké zvieratá, ale veterinárni špecialisti z ortopédie, stomatológie a oftalmológie a iných špecializácií poskytujú svoje odborné služby aj pre veľké druhy zvierat.

„Dlhodobo chorí pacienti, napríklad po traume miechy, alebo pacienti z iných častí Slovenska, potrebujú každodennú fyzioterapiu. My na to máme vybavenie aj kvalifikovaný personál. Postaráme sa aj o psov z útulkov, ktorých pre zlý stav nevedia nechať v kotercoch. U nás sú až do doby, keď môžu byť bez lekárskej opatery alebo si ich niekto adoptuje,“ vysvetľuje prorektorka pre klinickú činnosť a styk s praxou prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD. „Na pracovisku fyzioterapie máme k dispozícii bazén, laser, možnosť využitia fyzikálnej terapie s rôznymi spektrami svetla, so zvieratami robíme rehabilitačnú gymnastiku, pohybové cvičenia.“

Pre študentov je Univerzitná veterinárna nemocnica dôležitou súčasťou štúdia. Absolvujú v nej povinné stáže a praxe na oddelení chirurgie, ortopédie, röntgenológie a reprodukcie, aj na oddelení vnútorných chorôb. Navštevujú aj kliniku vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat. Okrem povinných hodín študenti aj na praktických cvičeniach absolvujú blokovú výučbu na klinikách. „Máme študentov, ktorí individuálne chodia do nemocnice od prvého ročníka po celý čas štúdia. Majú záujem o prácu, kliniky, chodia sa pýtať, pomáhajú nám. Takí sú vždy vítaní, pretože je jasne zreteľný ich profesionálny záujem. Učia sa praxou a my získavame šikovných ľudí, ktorí sú v piatom, šiestom ročníku schopní lekárom plnohodnotne pomáhať napr. v pohotovostných službách a cez víkendy. Vidíme, že majú záujem, prejdú si postupne celým procesom od čistenia a dezinfekcie cez venčenie až po prípravu pacienta na operáciu, či starostlivosť o hospitalizovaných a urgentných pacientov, osvoja si prácu s prístrojovým vybavením a vedia sa bez problematicky pohybovať v nemocničnom prostredí. V posledných ročníkoch, podľa toho akí sú zruční, aj asistujú a niektoré jednoduché zákroky vykonávajú sami,“ hovorí profesorka Trbolová.

Nemocnica má špičkové vybavenie. Napríklad stomatologická ambulancia má aj špeciálny ústny röntgen, vŕtačku, či vybavenie na čistenie zubného kameňa. Očná ambulancia patrí medzi najlepšie vybavené u nás. Má všetky vyšetrovacie prístroje slúžiace na vyšetrenie  predných segmentov oka až po sietnicu, prístroje na meranie funkčnosti sietnice, na operácie šedého zákalu, vnútroočných nádorov, laserový prístroj  na liečenie vysokého vnútroočného tlaku. V ambulancii dokážu liečiť odtrhnutú sietnicu bez toho, aby sa muselo oko vyberať, poskytujú aj špeciálnu diagnostiku očí, ktorá sa nerobí nikde inde na Slovensku. Ortopedická ambulancia je plne vybavená všetkými inštrumentmi na akýkoľvek typ zlomeniny u všetkých zvierat – psov, mačiek i drobných cicavcov. V nemocnici pomerne často vykonávajú aj cisárske rezy. Unikátne je, že nemocnica má k dispozícii inkubátory, do ktorých putujú zvieratá po takýchto pôrodoch, ale využívajú sa aj na postanesteziologickú stabilizáciu pacientov po iných operačných zákrokoch. Poskytujú stabilnú teplotu, vyšší prísun kyslíka, čo je dôležité po anestézii, aby sa zviera prebralo rýchlejšie a bez následkov. Onkologická ambulancia disponuje špeciálnym laminárnym boxom na miešanie a prípravu liekov pre onkologických pacientov.

V Univerzitnej veterinárnej nemocnici liečia všetko, najviac prípadov ale tvoria úrazy a z nich vyplývajúce ortopedické problémy. „Pacientov posielame na špecializované röntgenologické alebo sonografické vyšetrenie, mnohých na oftalmologické vyšetrenie. Robíme aj špeciálne zákroky na zuboch, napríklad ak je pri nádoroch potrebné amputovať celú sánku. Robia sa aj zubné náhrady a ortodoncia, teda vyrovnávanie zle rastúcich zubov u psov. Je to naozaj veľmi široké spektrum, veľmi podobné humánnej medicíne,“ vysvetľuje Alexandra Trbolová. „Veľmi veľa zvierať má onkologické ochorenia. Zvyšujúci sa vek zvierat v za posledných 15 rokov priniesol veľký nárast pacientov so zhubným ochorením ktoréhokoľvek tkaniva. Vyskytujú sa aj v mladom veku, sú plemená, ktoré na to majú veľkú predispozíciu. Úspešnosť liečby sa odvíja od toho, v akom príde štádiu pacient príde. Je to presne tak, ako v humánnej medicíne.“

Súčasná veterinárna medicína sa výrazne líši od tej, ktorú poznali zakladatelia Vysokej školy veterinárskej v Košiciach pred 70 rokmi. Prioritná orientácia na veľké hospodárske zvieratá sa dnes zmenila smerom k zvieratám spoločenským. Posun j výrazný. Ovplyvnili ho zmeny v spoločnosti, pokrok vedy, zmeny v životnom štýle, ale aj výrazný progres
v prístrojovom vybavení. Nesmierne dôležití pri tom všetkom sú stále ľudia – odborníci vo veterinárnej medicíne, ktorí sa musia neustále vzdelávať, aby udržali krok so svetovými trendmi. Ak chcú pôsobiť na najvyššej úrovni, musia pravidelne absolvovať špecializačné kurzy na špičkových pracoviskách v Európe či v USA. „To, že Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach patrí medzi najlepšie európske vzdelávacie inštitúcie v odbore a má rozsiahle medzinárodné kontakty, dáva našim študentom veľmi dobrú štartovaciu pozíciu pre ďalší rast a profesionálne napredovanie,“ dodáva rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr.  Jana Mojžišová, PhD.