Loading...

Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy

Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Hlavný partner projektu: Neurobiologický ústav SAV
Partner projektu: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského č. 73, 041 81 Košice
ITMS kód projektu: 26220220127

Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os: Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Kód výzvy: OPVaV - 2009/2.2/04 - SORO
Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
SORO: Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ
Zmluva o poskytnutí NFP: Zmluva o NFP č. 014/2009/2.2./OPVaV
Miesto realizácie projektu na UVLF v Košiciach: Komenského 73, 041 81 Košice
Obdobie realizácie projektu: november 2010 - október 2013

Aktuálny stav v implementácii projektu:

Aktivity projektu boli ukončené. Udržateľnosť projektu trvá po dobu 5 rokov od ukončenia implementácie projektu vrátane povinnosti predkladania následných monitorovacích správ 1x ročne po dobu 5 rokov od ukončenia implementácie projektu a povinnosti archivácie projektovej dokumentácie po dobu 10 rokov od ukončenia implementácie projektu.

Strategický cieľ projektu:

Podpora výskumu liečby traumou poškodenej miechy s cieľom zníženia početnosti neurodegeneratívnych chorôb v regióne.

Špecifické ciele projektu:

  1. Charakterizácia terapeutického účinku hypotermie v kombinácii s lokálnou perfúziou neuroprotektívnych látok a transplantácie neuronálnych progenitorov.
  2. Vyhodnotenie terapeutických prístupov, vypracovanie diagnostického postupu a šírenie poznatkov vo vedeckej a lekárskej komunite.

Aktivity projektu a podiel UVLF v Košiciach na realizácii aktivity:

  • Aktivita 1.1 – Testovanie terapeutických prístupov po experimentálne navodenej traume miechy u miniprasiat. Cieľom aktivity je vývoj a charakterizácia nového terapeutického postupu, ktorý zníži sekundárne zmeny a vylepší neurologický stav u miniprasiat po traumatickom poškodení miechy. UVLF zabezpečuje vybavenie operačných priestorov, monitorovanie vitálnych funkcií počas každej operácie a dlhodobú postoperačnú starostlivosť paraplegických zvierat.
  • Aktivita 2.1 – Tvorba diagnostického postupu pre funkčnú obnovu miechy po traumatických léziách miechy u ľudí. Participácia na príprave a šírení výsledkov.