Loading...

ZVÝŠENIE KVALITY VZDELÁVANIA, ROZŠÍRENÍM A MODERNIZÁCIOU IKT SIETÍ A ZARIADENÍ NA UVL V KOŠICIACH

Zvýšenie kvality vzdelávania rozšírením a modernizáciou IKT sietí a zariadení na UVL v Košiciach

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Operačný program: 2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os: 5 – Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie: 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Kód výzvy: OPVaV – 2008/5.1/02 – SORO
Prijímateľ: UVL v Košiciach (bez spolupartnerstva)
Zmluva o poskytnutí NFP: č. zmluvy 023/2009/5.1/OPVaV zo dňa 22.06.2009
Obdobie realizácie projektu: júl 2009 – február 2011

Aktuálny stav v implementácii projektu:

Aktivity projektu boli ukončené vo februári 2011. Udržateľnosť projektu trvá po dobu 5 rokov od ukončenia implementácie projektu vrátane povinnosti predkladania následných monitorovacích správ 1x ročne po dobu 5 rokov od ukončenia implementácie projektu a povinnosti archivácie projektovej dokumentácie po dobu 10 rokov od ukončenia implementácie projektu.

Strategický cieľ projektu:

Zvýšenie kvality poskytovaných vzdelávacích a ubytovacích služieb, modernizácia IKT a vybavenia priestorov UVL v Košiciach na porovnateľnú úroveň s krajinami EÚ. UVL v Košiciach sa v rámci predkladaného projektu rozhodla riešiť nedostatočne dimenzovanú sieť a morálne zastarané IKT. Súčasťou predkladaného projektu je aj modernizácia informačných, klinických a výukových technológií. Modernizáciou siete a IKT a ich zapojením do vyučovacieho procesu sa zvýši úroveň výučby a zmodernizuje sa infraštruktúra univerzity.

Špecifické ciele projektu:

 1. Zateplenie budov a výmena okien študentského domova a úprava serverovne UVL v KE s cieľom zvýšiť úroveň poskytovaných ubytovacích a vzdelávacích služieb. Zateplením obvodového a strešného plášťa študentských domovov a výmenou okien na študentskom domove 2 sa prispeje k zvýšeniu poskytovaných ubytovacích služieb. Upravená serverovňa v interakcii so špecifickým cieľom 2 a 3 prispeje k zvýšeniu úrovne vzdelávacích služieb, a tým k naplneniu strategického cieľa projektu.
 2. Modernizácia a inovácia IKT sietí univerzitných priestorov a študentských domovov s cieľom zvýšiť úroveň a možnosť využitia moderných IKT vo vyučovacom procese. Modernizáciou a inováciou IKT sietí na UVL v KE sa vytvoria podmienky na zapojenie moderných špeciálnych informačných, klinických a výukových technológií, ich využívanie vo výukovom procese, čím sa prispeje k zvýšeniu úrovne a kvality vzdelávacích služieb, a teda aj k naplneniu strategického cieľa projektu.
 3. Modernizácia špeciálnych informačných, klinických a výukových technológií s cieľom zvýšenia úrovne vzdelávacieho procesu na UVL v KE na úroveň porovnateľnú s EÚ. Modernizáciou špeciálnych informačných, klinických a výukových technológií a ich aktívnym využívaním vo vyučovacom procese sa dosiahne zvýšenie kvality poskytovaných vyučovacích služieb na porovnateľnú s EÚ a to vedie k naplneniu strategického cieľa projektu.

Aktivity projektu:

 • Aktivita 1.1. Zateplenie budov študentských domovov, výmena okien (len ŠD2) a úprava serverovne – pavilón č. 5 Cieľom aktivity je zníženie ročných energetických strát v študentskom domove (ŠD I. a ŠD II.) a zvýšenie kvality poskytovaných ubytovacích služieb – snaha eliminovať a predchádzať vzniku zdravotných problémov cieľovej skupiny. Úprava priestorov serverovne, ktoré zodpovedajú súčasným štandardom pre prevádzku IKT.
 • Aktivita 2.1. Nákup, montáž a implementácia IKT Cieľom aktivity je vybudovanie modernej komunikačnej infraštruktúry a výrazné skvalitnenie a modernizácia procesu výučby na UVL v KE. Táto aktivita pozostáva z nasledujúcich čiastkových činností:
  - modernizácia aktívnych a pasívnych častí siete LAN,
  - vybudovanie bezdrôtovej dátovej komunikačnej siete univerzity WiFi,
  - vybudovanie moderného hlasového komunikačného systému na báze protokolu IP,
  - zavedenie a rozmiestnenie digitálnych násteniek v objektoch UVL v KE,
  - vybudovanie telekonferenčného systému,
  - zavedenie video network managmentu pre správu hlasového, obrazového a dátového obsahu,
  - vybudovanie CCTV a videoprojekcie,
  - vybavenie učebných priestorov dataprojektormi, PC a notebookmi.
 • Aktivita 3.1. Nákup, inštalácia a uvedenie zakúpeného moderného vybavenia do prevádzky vo vyučovacích priestoroch Cieľom aktivity je modernizácia špeciálneho vybavenia využívajúceho pripojenie na modernizovanú IKT sieť. Táto aktivita obsiahne dodávky týchto špeciálnych technológií:
  - centrálna komunikačno-informačná jednotka,
  - flexibilné ENDO videokamery
  - videoendoskopická cvičebňa,
  - rigídna ARTRO videokamera pre videoartroskopickú cvičebňu,
  - stropná videokamera s integrovaným operačným svietidlom pre otvorené operácie,
  - ergospirometria pre kone,
  - telemetrické zariadenie,
  - informačno-komunikačné zariadenie pre monitoring vitálnych funkcií počas celkového znecitlivenia koňa,
  - ultrazvukové zariadenie 3D,
  - digitálna rádiografická jednotka umožňujúca priamu digitalizáciu RTG žiarenia.

Merateľné ukazovatele výsledku a dopadu projektu v previazanosti na špecifické ciele projektu a aktivity projektu:

Ciele projektu
Aktivity
Ukazovatele výsledku
Ukazovatele dopadu
Špecifický cieľ 1
Zateplenie budov a výmena okien študentského domova a úprava serverovne UVL v KE s cieľom zvýšiť úroveň poskytovaných ubytovacích a vzdelávacích služieb.
Aktivita 1.1 - Zateplenie budov študentských domovov, výmena okien (len ŠD2) a úprava serverovne – pavilón č.5
Počet zrekonštruovaných budov a zariadení. Počet budov univerzitných internátov.
Údaj o počte internátnych budov je možné nájsť v inventárnom súpise majetku Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach.
Plánovaná hodnota: 2 budovy
Frekvencia merania 1x ročne.
Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej ubytovacej infraštruktúry
Plánovaná hodnota: 890 študentov
Počet študentov, ktorí sú ubytovaní v študentských domovoch. Údaj o počte ubytovaných študentov je možné získať na študijnom oddelení univerzity.
Frekvencia merania 1x ročne.
Špecifický cieľ 2
Modernizácia a inovácia IKT sietí univerzitných priestorov a študentských domovov s cieľom zvýšiť úroveň a možnosť využitia moderných IKT vo vyučovacom procese.
Aktivita 2.1 - Nákup, montáž a implementácia IKT
Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt.
Všetky posluchárne, učebne, laboratóriá, knižnice, praktické učebne klinické, pitevne – miestnosti, kde prebieha vzdelávací proces.
Plánovaná hodnota: 105 učební
Údaje je možné nájsť vo výkresovej časti a technickej správe projektovej dokumentácie. Meranie sa uskutočňuje kontrolou výkresovej dokumentácie a fyzickou kontrolou.
Frekvencia merania 1x ročne.
Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej vzdelávacej infraštruktúry
Plánovaná hodnota: 1550 študentov
Všetci študenti pregraduálneho a postgraduálneho, interného a externého štúdia využívajúcich výsledky projektu. Presnú evidenciu študentov vedie študijné oddelenie univerzity.
Frekvencia merania 1x ročne.
Špecifický cieľ 3
Modernizácia špeciálnych informačných, klinických a výukových technológií s cieľom zvýšenia úrovne vzdelávacieho procesu na UVL v KE na úroveň porovnateľnú s EÚ
Aktivita 3.1 - Nákup, inštalácia a uvedenie zakúpeného moderného vybavenia do prevádzky vo vyučovacích priestoroch
Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt.
Všetky posluchárne, učebne, laboratóriá, knižnice, praktické učebne klinické, pitevne – miestnosti, kde prebieha vzdelávací proces.
Plánovaná hodnota: 2 učebne
Údaje je možné nájsť vo výkresovej časti a technickej správe projektovej dokumentácie. Meranie sa uskutočňuje kontrolou výkresovej dokumentácie a fyzickou kontrolou.
Frekvencia merania 1x ročne.
Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej vzdelávacej infraštruktúry
Plánovaná hodnota: 1550 študentov
Všetci študenti pregraduálneho a postgraduálneho, interného a externého štúdia využívajúcich výsledky projektu. Presnú evidenciu študentov vedie študijné oddelenie univerzity.
Frekvencia merania 1x ročne.

Hodnotenie projektu z úrovne poskytovateľa – Agentúry MŠ VV a Š SR pre ŠF EÚ

Projekt bol nominovaný na cenu EUROPROJEKT 2011 za prínos v oblasti vedy ako príklad dobrej praxe. Dňa 25. októbra 2011 bol projekt prezentovaný na podujatí EUROPROJEKT 2011 v Kancelárii Národnej rady SR v Častej-Papierničke za účasti vtedajšej kvestorky JUDr. Silvie Rolfovej, projektovej manažérky, a Ing. Róberta Schrétera, PhD., bývalého vedúceho oddelenia IKT na UVLF v Košiciach.