Loading...

Podpora zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Podpora zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

ITMS kód projektu: 312011BHL2
Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os: 1 Vzdelávanie
Špecifický cieľ: 1.3.1 Zvýšiť̌ kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01
SORO: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Výskumná agentúra
Prijímateľ: UVLF v Košiciach (bez spolupartnerstva)
Zmluva o poskytnutí NFP: OPĽZ/22/2021
Miesto realizácie projektu: Košický kraj, Košice I, Košice - mestská časť Sever
Obdobie realizácie projektu: 01/2021 – 06/2023

Aktuálny stav v implementácii projektu:

Nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP č. OPĽZ/22/2021 dňa 17.11.2021, implementácia hlavnej aktivity projektu.

Investičná priorita:

1.3 Zlepšenie kvality, efektívnosti a prístupu k terciárnemu a ekvivalentnému vzdelávaniu s cieľom zvýšiť počet študujúcich a úroveň vzdelania, najmä v prípade znevýhodnených skupín

Strategický cieľ projektu:

Cieľom projektu je Aktualizácia vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UVLF. Na dosiahnutie hlavné cieľa projektu sme si stanovili nasledujúce čiastkové ciele vyplývajúce z navrhovaných podaktivít projektu:

 1. Zosúladenie vnútorného systému UVLF so zákonom o kvalite a štandardmi,
 2. Vzdelávanie a propagácia vnútorného systému hodnotenia kvality v rámci UVLF,
 3. Vytvorenie informačného systému na UVLF.

Aktivity projektu:

Realizácia projektu je prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Podpora zlepšovania vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania zohľadňujúcich prepájanie s praxou“.

Hlavná aktivita je rozdelená na podaktivity:

 • Podaktivita 1.1 Revízia a overenie systémov hodnotenia kvality
  Cieľ: Zosúladenie vnútorného systému UVLF so zákonom o kvalite a štandardmi.
  Výstupy:
  • revidované vnútorné predpisy,
  • nové vnútorné predpisy.
 • Podaktivita 1.2 Vzdelávanie zamestnancov UVLF
  Cieľ: Vzdelávanie a propagácia vnútorného systému hodnotenia kvality v rámci UVLF
  Previazanie na cieľ projektu: Pre naplnenie hlavného cieľa projektu je potrebné, aby všetky zainteresované strany dokonale ovládali vnútorný systém, procesy a štandardy SAAVŠ.
  Výstupy: Školenia pre cieľové skupiny.
 • Podaktivita 1.3 Vytvorenie informačného systému UVLF pre hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania
  Cieľ: Vytvorenie informačného systému, ktorý zlúči údaje o tvorivých zamestnancoch, ich tvorivých výstupoch s naviazaním na ich funkčné miesta a kvalifikáciu a s naviazaním na študijné plány jednotlivých študijných programov, portalvs.sk a orcID. Vytvorenie databázy publikačnej činnosti, jednotnej evidencie projektov, jednotnej evidencie predmetov a profilových predmetov, evidencie procesov pri zabezpečovaní kvality vzdelávania vo všetkých študijných programoch, evidencie OZŠP a UZPP a evidencie činností komisií. Systém umožní prehľadnú interpretáciu výsledkov tvorivých pracovníkov s naviazaním na jednotlivé študijné programy. Systém tiež umožní vytváranie jednotných VUPCH pre tvorivých zamestnancov. Prístup do systému bude mať viac úrovní: administrátor, referent hodnotenia kvality, tvorivý pracovník, člen komisie a hosť (určený napr. pre členov SAAVŠ).Previazanie na cieľ projektu: Pre naplnenie hlavného cieľa projektu je nevyhnutný jednotný informačný systém, ako účinný nástroj hodnotenia kvality a zabezpečovania študijných programov.
  Výstupy: Informačný systém
 • Podaktivita Koordinácia projektu
  Cieľ: Zabezpečiť finančné riadenie projektu, jeho plynulú a správnu implementáciu. Previazanie na cieľ projektu: Plynulá implementácia prostredníctvom skúseného.
  Výstupy: Dokumentácia vyplývajúca z implementácie projektu, t.j. žiadosti o platbu, hlásenia o realizácii aktivít projektu, podklady pre prípadné zmenové konanie a iné.

Merateľné ukazovatele projektu:

P0423 Počet študentov VŠ - 5
P0963 Počet zamestnancov VŠ, ktorí sú vzdelávaní v rámci vzdelávacích aktivít súvisiacich s tvorbou/implementáciou vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania – 50
P0964 Počet zamestnancov VŠ, ktorí absolvovali vzdelávacie aktivity súvisiace s tvorbou/implementáciou vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania – 50
P0965 Počet transformovaných a vytvorených pracovných pozícií na riadenie kvality - 1

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk, www.minedu.gov.sk