Loading...

Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 6

Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 6

Operačný program: 310000 – Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita : 4.3.– Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68
Špecifický cieľ: 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Prijímateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Zmluva o poskytnutí NFP: KZP-PO4-SC431-2021-68/BSZ5
Schválená výška NFP: 1 175 694,79 EUR
Obdobie realizácie projektu podľa žiadosti o NFP: apríl 2022 – december 2023

Aktuálny stav v implementácii projektu:

V realizácii.

Strategický cieľ projektu:

Strategickým cieľom projektu je v sídle Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, na Komenského ulici č. 73 v Košiciach stavebne zadaptovať školskú budovu - Pavilón č. 6.

Strategický cieľ projektu úzko súvisí s oblasťou intervencie Operačného programu Kvalita životného prostredia – obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť.

Cieľom projektu je korešpondujúc s oprávnenými aktivitami predmetnej výzvy realizovať investičné zámery v objektoch areálu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a obnoviť budovu priamo spojenú s projektom, aby v plnej miere prispela ku skvalitneniu edukačného procesu, a aby došlo k zníženiu energetickej náročnosti a zníženiu nákladov univerzity, ktoré sú vynakladané na vykurovanie.

Aktivity projektu:

Hlavná aktivita projektu - Stavebná adaptácia pavilónu č. 6
Cieľom uskutočnenia obnovy budovy Pavilónu č. 6 je predľženie životnosti stavebných konštrukcií budovy s vykonaním úprav, ktorými sa dosiahne požadovaná funkčnosť, odstráni sa zastaranosť a dosiahne zníženie energetickej náročnosti. Obnova Pavilónu č. 6 bude pozostávať z : zateplenie obvodového plášťa aerogelovým nástrekom v 3 vrstvách, doteplením strešnej konštrukcie do exteriéru aerogélovým nástrekom v 3 vrstvách, zateplením strešnej konštrukcie do exteriéru striekanou mäkkou tepelnou izoláciou s otvorenou bunkovou štruktúrou a tepelnou izoláciou, zateplenie základov obvodových stien pod terénom do hĺbky 1,0 m a výmenou výplní otvorových konštrukcií. Hlavným merateľným ukazovateľom projektu bude zníženie spotreby energie vo verejnej budove – sledovaním spotreby energie pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti a po realizácii opatrení energetickej efektívnosti. Ďalšími merateľnými ukazovateľmi budú : počet opatrení na zníženie spotreby energie vo verejnej budove a podlahová plocha budovy obnovenej nad rámec minimálnych požiadaviek.

Obnova budovy Pavilónu č. 6 bude pozostávať z: výkopy, základy, izolácia proti vode a vlhkosti, nosné a nenosné zvislé konštrukcie, vodorovné konštrukcie, strešná konštrukcia, schodisko a rampa, výplne otvorov, povrchové úpravy - vonkajšie, povrchové úpravy - vnútorné, podlahy, tepelné izolácie, nátery a maľby, klampiarske prvky.

Realizácia stavebných prác prebehne v súlade s uzatvorenou Zmluvou o dielo a harmonogramom stavebných prác víťazného uchádzača UNISTAV Teplička, s.r.o., Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom, na základe ukončenej a vyhodnotenej súťaže vyhlásenej dňa 03.12.2021 vo Vestníku VO č. 279/2021 pod značkou 57809-WYP (podlimitná zákazka) na predmet zákazky "Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 6". Zmluva o dielo uzatvorená s víťazným uchádzačom nadobudne účinnosť po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv a po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP.

Podporná aktivita -  Zabezpečenie publicity projektu

V súlade s platným a účinným Manuálom pre informovanie a komunikáciu pre Operačný program Kvalita životného prostredia bude prijímateľom NFP - UVLF zabezpečená povinná publicita projektu : na plotovom dielci pri vstupe do areálu UVLF na Komenského ulici č. 73 bude počas realizácie aktivít projektu inštalovaná informačná tabuľa – pútač, po ukončení realizácie aktivít projektu bude pútač nahradený trvalo vysvetľujúcou tabuľou. Zároveň bude na web. sídle univerzity uverejnená informácia o realizovanom projekte.

Merateľné ukazovatele projektu v previazanosti na špecifický cieľ projektu a odbornú aktivitu:

Kód merateľného ukazovateľa
Názov merateľného ukazovateľa 
Merná jednotka
Schválená hodnota MU
P0080
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
MWh/rok
0,0000
P0084
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
MWh/rok
157,6380
P0103
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (CO₂)
t ekviv. CO₂
42,4750
P0250
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
počet
5,0000
P0470
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
počet
1,0000
P0612
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
1 798,9600
P0627
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
MWh/rok
42,2720
P0628
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
MWh/rok
229,5230
P0687
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
kWh/rok
187 250,9717
P0689
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
kWh/rok
291 179,6656
P0691
Zníženie produkcie emisií Noₓ
Kg/rok
37,2060
P0692
Zníženie produkcie emisií PM10
Kg/rok
2,7430
P0694
Zníženie produkcie emisií SO₂
Kg/rok
6,0020
P0701
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
kWh/rok
249 108,5552
P0705
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
MWe
0,0000
P0706
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
MW
0,1222
P0707
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
MWt
0,1222