Loading...

Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 39 – Archív, Poslucháreň

Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 39 – Archív, Poslucháreň

Operačný program: 310000 – Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Opatrenie: 013 – Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68
Špecifický cieľ: 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Prijímateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Zmluva o poskytnutí NFP: KZP-PO4-SC431-2021-68/BLI9
Schválená výška NFP: 1 247 642,94 EUR
Obdobie realizácie projektu: január 2022 – december 2023

Aktuálny stav v implementácii projektu:

V realizácii.

Strategický cieľ projektu:

Strategickým cieľom projektu je zníženie emisií CO2 a energetickej náročnosti Pavilónu č. 39 – Archív, Poslucháreň na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorý využíva Katedra morfologických disciplín pre činnosť pracovísk Anatómie, Histológie a embryológie a Patologickej anatómie. Realizáciou dôjde k významnej obnove budovy staršej ako 30 rokov, a tým k predlženiu jej životnosti, úspore verejných zdrojov i zníženiu existujúcich negatívnych dopadov na životné prostredie.

Strategický cieľ projektu súvisí s oblasťou intervencie Operačného programu Kvalita životného prostredia – obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú hospodárnosť verejných budov.

Cieľom projektu je v súlade s oprávnenými aktivitami predmetnej výzvy realizovať investičné zámery v objektoch areálu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a obnoviť budovu priamo spojenú s projektom, aby v plnej miere prispela ku skvalitneniu edukačného procesu, a aby došlo k zníženiu energetickej náročnosti a zníženiu nákladov univerzity, ktoré sú vynakladané na vykurovanie.

Aktivity projektu:

  • Hlavná aktivita projektu - Stavebná adaptácia a obnova Pavilónu č. 39 sa uskutoční v rámci jednej hlavnej aktivity prostredníctvom zateplenia strešnej konštrukcie do exteriéru, zateplenia obvodového plášťa, zateplenia podlahy na teréne a zateplenia základov obvodových stien pod terénom. Energetická hospodárnosť budovy bude výrazne zlepšená synergickým účinkom uvedených úprav stavebného charakteru a realizácie ďalších opatrení, t.j. zavedením núteného vetrania so spätným získavaním tepla, reguláciou, riadením a meraním spotreby energie na vykurovanie, rekonštrukciou ohrevu TV a osvetlenia. Cieľ projektu bude realizovaný formou jednej aktivity stavebného charakteru v súlade s projektom stavby a energetickým auditom.
    Hlavným merateľným ukazovateľom projektu bude zníženie spotreby energie vo verejnej budove – sledovaním spotreby energie pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti a po realizácii opatrení energetickej efektívnosti. Ďalšími merateľnými ukazovateľmi budú: počet opatrení na zníženie spotreby energie vo verejnej budove a podlahová plocha budovy obnovenej nad rámec minimálnych požiadaviek.
  • Publicita projektu bude zabezpečená v súlade s platným a účinným Manuálom pre informovanie a komunikáciu pre Operačný program Kvalita životného prostredia: na plotovom dielci pri vstupe do areálu UVLF na Komenského ulici č. 73 bude počas realizácie aktivít projektu inštalovaná informačná tabuľa – pútač, po ukončení realizácie aktivít projektu bude pútač nahradený trvalo vysvetľujúcou tabuľou. Zároveň bude na webovom sídle univerzity uverejnená informácia o realizovanom projekte.

Merateľné ukazovatele projektu v previazanosti na špecifický cieľ projektu a odbornú aktivitu:

Kód merateľného ukazovateľa
Názov merateľného ukazovateľa 
Merná jednotka
Schválená hodnota MU
P0080
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
MWh/rok
0,0000
P0084
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
MWh/rok
16,6766
P0103
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (CO₂)
t ekviv. CO₂
52,2840
P0250
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
počet
5,0000
P0470
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
počet
1,0000
P0612
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
1 437,6700
P0627
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
MWh/rok
62,8895
P0628
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
MWh/rok
277,8503
P0687
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
kWh/rok
214 960,8125
P0689
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
kWh/rok
320 887,9440
P0691
Zníženie produkcie emisií Noₓ
Kg/rok
39,7330
P0692
Zníženie produkcie emisií PM10
Kg/rok
2,1570
P0694
Zníženie produkcie emisií SO₂
Kg/rok
1,0710
P0701
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
kWh/rok
232 355,2814
P0705
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
MWe
0,0000
P0706
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
MW
0,0129
P0707
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
MWt
0,0129