Loading...

Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy – INFEKTZOON

Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy – INFEKTZOON

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Hlavný partner projektu: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského č. 73, 041 81 Košice
Partner projektu: Parazitologický ústav SAV
ITMS kód projektu: 26220120002

Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os: Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Kód výzvy: OPVaV - 2008/2.1/02 - SORO
Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
SORO: Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ
Zmluva o poskytnutí NFP: Zmluva o NFP č. 012/2009/2.1/OPVaV
Miesto realizácie projektu na UVLF v Košiciach: Komenského 73, 041 81 Košice
Obdobie realizácie projektu: apríl 2009 - marec 2011

Aktuálny stav v implementácii projektu:

Aktivity projektu boli ukončené. Udržateľnosť projektu trvá po dobu 5 rokov od ukončenia implementácie projektu vrátane povinnosti predkladania následných monitorovacích správ 1x ročne po dobu 5 rokov od ukončenia implementácie projektu a povinnosti archivácie projektovej dokumentácie po dobu 10 rokov od ukončenia implementácie projektu.

Strategický cieľ projektu:

Excelentným výskumom zabezpečiť ochranu produkčných a spoločenských zvierat, kvalitu a bezpečnosť potravín, a tým prispieť k zabezpečeniu kvality zdravia ľudskej populácie.

Špecifické ciele projektu:

  1. Špecifickým cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výskumného pracoviska zabezpečením podmienok pre excelentný výskum zoonóz – nákaz zvierat a ľudí so zameraním na oblasť genomiky a proteomiky
  2. Projekt svojím charakterom zaručuje vysokú kvalitu výstupov výskumnej činnosti, ktorá významnou mierou prispeje k zvýšeniu kvality primárnej produkcie pre potraviny mäsového pôvodu.
  3. Výskumom sa dosiahne kvalita a nezávadnosť mäsa produkčných zvierat, čo dáva záruku bezpečných a kvalitných potravín.
  4. Výsledky excelentných výskumov zabezpečia aj zdravotnú ochranu spoločenských zvierat.

Aktivity projektu:

  • Aktivita 1.1 – Stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútornej inštalácie pracoviska INFEKTZOON. Cieľ aktivity: Získať stavebne upravené vnútorné priestory všetkých sekcií včlenených do pracoviska INFEKTZOON a upravenú infraštruktúru pre pripojovacie body prístrojového vybavenia a IKT technológie. Realizáciou aktivity splníme podmienku vhodného technického stavu priestorov nevyhnutného pre realizáciu ďalších aktivít.
  • Aktivita 1.2 – Vybavenie pracoviska INFEKTZOON prístrojovou technikou a technologickým zariadením. Cieľ aktivity: Vybavením pracoviska INFEKTZOON modernou prístrojovou a technologickou infraštruktúrou zvýšiť jeho kvalitu na úroveň nevyhnutnú pre vykonávanie excelentného výskumu v oblasti špecifického cieľa.
  • Aktivita 1.3 – Vybavenie pracoviska INFEKTZOON IKT prístrojmi. Cieľ aktivity: Cieľ aktivity: Vybavením pracoviska modernou informačno- komunikačnou prístrojovou technikou dosiahnuť vyššiu efektivitu tímovej práce pri získavaní vedeckých výsledkov a zvýšiť kvalitu digitálneho spracovania dát vrátane rozvoja virtuálnych laboratórií s diaľkovým prenosom výstupov výskumu.
Webová stránka:

Webová stránka projektu INFEKZOON