Loading...

Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií

Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Hlavný partner projektu: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárová č. 1, 040 01 Košice
Partner projektu: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského č. 73, 041 81 Košice
ITMS kód projektu: 26220120066

Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os: Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora
Kód výzvy: OPVaV - 2009/2.1/03 - SORO
Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
SORO: Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ
Zmluva o poskytnutí NFP: Zmluva o NFP č. 064/2010/2.1/OPVaV
Miesto realizácie projektu na UVLF v Košiciach: Komenského 73, 041 81 Košice
Obdobie realizácie projektu: november 2010 - október 2013

Aktuálny stav v implementácii projektu:

Aktivity projektu boli ukončené. Udržateľnosť projektu trvá po dobu 5 rokov od ukončenia implementácie projektu vrátane povinnosti predkladania následných monitorovacích správ 1x ročne po dobu 5 rokov od ukončenia implementácie projektu a povinnosti archivácie projektovej dokumentácie po dobu 10 rokov od ukončenia implementácie projektu.

Strategický cieľ projektu:

Vytvorenie centra excelentnosti na výskum a vývoj moderných biomateriálov pre klinickú prax, dobudovanie infraštruktúry a iniciácia spoločného vedeckého výskumu pracovísk.

Špecifické ciele projektu:

  1. Vybaviť žiadateľa a partnerské pracoviská zodpovedajúcou infraštruktúrou.
  2. Vytvoriť biobanku pacientov pre aplikáciu biomateriálov.
  3. Vykonať predklinické testovanie biokompozitov na zvieracích modeloch.
  4. Klinické aplikovanie biomateriálov metódou inžinierskych postupov.

Aktivity projektu a podiel UVLF v Košiciach na realizácii aktivity:

  • Aktivita 1.1 – Nákup zariadení a prístrojov. Zakúpenie moderného zariadenia a prístrojov nevyhnutných k efektívnej a špičkovej vedecko-výskumnej práci. Zakúpenie veterinárnych zariadení potrebných pre realizáciu aktivít 2.1., 3.2. a 4.1.
  • Aktivita 2.1 – Spracovanie a vyhodnotenie diagnóz pacientov. Spracovanie a vyhodnotenie diagnózy pacientov s poškodeniami a defektami v oro-maxillofaciálnej oblasti detailnou analýzou biochemickou, hematologickou, histologickou, imunohistologicko - chemickou neinvazívnymi a invazívnymi zobrazovacími metodikami s využitím obstaranej infraštruktúry.
  • Aktivita 3.1 – Príprava biokompozitných systémov. Irelevantné pre UVLF v Košiciach.
  • Aktivita 3.2 – Vykonanie experimentov, sledovanie a vyhodnocovanie animálnych pokusov. Výber a nákup vybraných typov experimentálnych zvierat a ich príprava na zabezpečenie štandardných postupov na in-vivo experiment. Uskutočnenie experimentu chirurgickými metódami využitím operačného mikroskopu a za sledovania životne dôležitých biochemických, biologických funkcií s implementovaním biomateriálov. Vyhodnotenie animálneho experimentu.
  • Aktivita 4.1 – Vykonaie experimentov, sledovanie a vyhodnocovanie humánnych pokusov. Vykonanie a vyhodnotenie humánnych experimentov aplikovaním vybraných typov biomateriálov na základe analýzy pacientov z banky. Podieľať sa na vyhodnotení humánnych experimentov vykonaných v rámci aktivity hlavným partnerom - UPJŠ v KE.