Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra morfologických disciplín

Charakteristika pracoviska

Katedra morfologických disciplín je pedagogickým a vedecko-výskumným pracoviskom. Zabezpečuje výučbu povinných a povinne voliteľných predmetov pre študijné programy uvedené pri každom ústave zvlášť. Vedecko-výskumná činnosť pracoviska sa odvíja od zamerania výskumu jednotlivých ústavov katedry. Katedra je školiacim pracoviskom pre postgraduálnu výchovu v študijnom odbore 6.3.3 – Veterinárna morfológia a fyziológia. Člení sa na ústav anatómie, ústav histológie a embryológie a ústav fyziológie.

Ústav anatómie

Výučba predmetu anatómia je zameraná na systematickú, topografickú a klinickú anatómiu podľa jednotlivých druhov hospodárskych zvierat (kôň, prežúvavce, ošípaná, mäsožravce), laboratórnych zvierat (myš, potkan, králik) a hydiny. Študenti získajú absolvovaním predmetu základné vedomosti o rozdelení tela zvierat, pohybovom aparáte a ďalších jednotlivých sústavách tela v rámci splanchnológie, angiológie a neurológie. V prípade výučby anatómie v študijnom predmete Základy anatómie, môžu študenti študijného programu Farmácia nadobudnúť základné vedomosti o anatómii človeka a laboratórnych zvierat. Získavajú tak prehľad v oblasti osteológie, myológie, splanchnológie, angiológie a neurológie. Študenti získajú vedomosti o jednotlivých rovinách a smeroch ľudského tela, oblastiach a topografii orgánov.

Ústav patologickej anatómie

Ústav patologickej anatómie zabezpečuje výučbu povinných predmetov Patologická anatómia, Diagnostická patológia a Patológia, ako aj povinne voliteľných predmetov Aplikovaná cytológia a Zásady správnej laboratórnej praxe pre pregraduálnych študentov v študijných programoch Všeobecné veterinárske lekárstvo, Hygiena potravín a Farmácia. Výskumná činnosť ústavu je zameraná hlavne detekciu slizničnej imunitnej odpovede u kurčiat, ktorá bude modulovaná podávaním organického Zn a aplikovaním Eimeria spp, po infekcii Campylobacter spp, s resp. bez aplikácie probiotík. Ústav taktiež realizuje diagnostické pitvy a histopatologickú diagnostiku pre veterinárne pracoviská z celého Slovenska. Výsledky tejto práce spolu s výsledkami vedecko-výskumnej činnosti predstavujú širokospektrálny materiál aj pre prípravu diplomových, bakalárskych a rigoróznych prác. Ústav patologickej anatómie je taktiež školiacim pracoviskom pre postgraduálnu výchovu v študijnom odbore 6.3.3 – Veterinárna morfológia a fyziológia.

Ústav histológie a embryológie

Ústav zabezpečuje výučbu histológie a embryológie v študijných programoch Všeobecné veterinárske lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku, ako aj v študijnom programe Kynológia v dennej a externej forme. Výskumná činnosť ústavu je dlhodobo zameraná na štúdium štruktúry a ultraštruktúry rozličných tkanív a orgánov zvierat. Na štúdium sa využíva transmisný elektrónový mikroskop. V posledných rokoch sa na ústave študuje vplyv rôznych xenobiotík a elektromagnetickej radiácie na štruktúru niektorých orgánov potkanov. V spolupráci so SAV a klinickými pracoviskami univerzity a veterinárnej praxe sa ústav venuje štúdiu mikroskopickej stavby rozličných orgánov.