Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra mikrobiológie a imunológie

Vedecko-výskumná činnosť

Výskumná činnosť je zameraná na štúdium faktorov virulencie medicínsky významných mikroorganizmov, vrátane vírusov ako aj problematikou prospešných baktérií. V oblasti bakteriálnych patogénov je štúdium zamerané na enterálne patogény a patogény, ktoré sú pôvodcami digitálnej dermatitídy hovädzieho dobytka. Ústav participuje na riešení výskumných úloh zameraných na a) štúdium rezistencie baktérii voči klinicky relevantným antibiotikám, b) štúdium synergického účinku sekundárnych metabolitov rastlín a produktov probiotických baktérií na inhibíciu biofilm tvoriacich patogénov.

V oblasti vírusových patogénov je vedecko-výskumná činnosť ústavu zamerané na a) štúdium virómu gastrointestinálneho traktu ošípaných a diviakov ako aj b) štúdium charakteristiky, epizootológie, fylogenézy a diagnostiky arbovírusových infekcií u zvierat (WNV, USUV, TBEV, TRBV). Výskumná činnosť ústavu je zameraná aj vývoj nových aplikačných foriem pre použitie prospešných baktérií v akvakultúre za účelom prevencie ochorení rýb a zlepšenia ich zdravotného stavu.

Projekty:
 • VEGA 1/0729/16: Vírus západonílskej horúčky (WNV) na Slovensku, charakteristika, epizootológia, fylogenéza a diagnostika. Realizácia 2016 – 2019.
Spoluúčasť na riešení projektov:
 • VEGA 1/0009/15: Využitie gnotobiotických laboratórnych zvierat v štúdiu fyziológie tráviaceho traktu a vzájomných interakcií prirodzenej mikroflóry a patogénov tráviaceho traktu. Realizácia 2015 – 2018.
 • APVV-15-0377: Synergický účinok sekundárnych metabolitov rastlín a produktov probiotických baktérií na inhibíciu biofilm tvoriacich patogénov. Realizácia 2016 – 2019.
 • APVV-15-0415: Viróm gastrointestinálneho traktu ošípaných a diviakov: identifikácia a analýza vírusových agensov. Realizácia 2016 – 2019.
 • APVV-16-0171: Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám. Realizácia 2017 – 2020.
 • VEGA 1/0096/17: Výskyt, charakterizácia a porovnanie baktérií rezistentných voči antibiotikám od poľa až ku konzumentovi. Realizácia 2017 – 2020.
 • VEGA 1/0107/17: Výskum etiologických, diagnostických, terapeutických a preventívnych aspektov digitálnej dermatitídy – závažného ochorenia paznechtov hovädzieho dobytka. Realizácia 2017 – 2019.
 • VEGA 1/0161/17: Využitie krmiva suplementovaného probiotikami vo výžive rýb za účelom produkcie zdravých potravín. Realizácia 2017 – 2019.
 • APVV-16-0176: Cielená modulácia črevnej mikrobioty a jej transplantácia v prevencii a terapii črevných zápalových chorôb. Realizácia 2017 – 2021.
  Riešiteľ: MVDr. Soňa Gancarčíková, PhD.-spoluriešiteľ
  Obdobie: 207 - 2021
   

Laboratórium gnotobiológie

Vedecko-výskumná činnosť Laboratória gnotobiológie je zameraná na štúdium biologických a technologických vlastností prospešných baktérií a ich bioaktívnych produktov, objasňovanie mechanizmu účinku prospešných baktérií resp. iných biologicky aktívnych látok na bunkovej úrovni ako aj na úrovni makroorganizmu a štúdium optimalizácie účinku prospešných baktérií. Pracovisko taktiež rieši nové aplikačné formy pre použitie prospešných mikroorganizmov a iných biomodulátorov v prevencii a terapii ochorení. Pracovníci pracoviska disponujú znalosťami v oblasti vykonávanie neinfekčných a infekčných pokusov v laboratórnych ako aj v terénnych podmienkach. V experimentálnej činnosti pracovisko využíva gnotobiologické techniky a postupy umožňujúce štúdium v definovaných podmienkach a získavanie exaktných vedeckých výsledkov. Pracovisko disponuje zariadením pre získanie a odchov gnotobiotických zvierat (prasatá, myši, potkany) pre experimentálne účely.

Projekty:
 • APVV-15-0377: Synergický účinok sekundárnych metabolitov rastlín a produktov probiotických baktérií na inhibíciu biofilm tvoriacich patogénov. Realizácia 2016 – 2019.
 • VEGA 1/0009/15: Využitie gnotobiotických laboratórnych zvierat v štúdiu fyziológie tráviaceho traktu a vzájomných interakcií prirodzenej mikroflóry a patogénov tráviaceho traktu. Realizácia 2015 – 2018.
 • VEGA 1/0081/17: Štúdium účinku prospešných mikroorganizmov a ich bioaktívnych produktov na inhibíciu biofilm tvoriacich patogénov. Realizácia 2017 – 2020.
Spoluúčasť na riešení projektov:
 • APVV-16- 0203: Terapeutická a preventívna rekolonizácia kožného ekosystému pri dermatitídach u koní. Realizácia 2017 – 2020.
 • APVV-16-0176: Cielená modulácia črevnej mikrobioty a jej transplantácia v prevencii a terapii črevných zápalových chorôb. Realizácia 2017 – 2021.

Podaná patentová prihláška PP50050-2016 Probiotický prípravok, spôsob jeho prípravy a použitie probiotického prípravku.

Udelená Cena za transfer technológií na Slovensku 2016 v kategórii Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi.

Výskumné aktivity v oblasti imunológie sú zamerané na riešenie problematiky vplyvu prospešných baktérií a látok prirodzeného pôvodu na imunitu zvierat a črevnú mikrobiocenózu, a to predovšetkým v súvislosti s prevenciou infekčných chorôb bez použitia antibiotík s cieľom produkovať bezpečné a kvalitné potraviny pre ľudský konzum. V súčasnosti sa výskum zameriava predovšetkým na druhy hospodárských zvierat, kterých ekonomický význam a chov v SR vzrastá, a to včely a ryby.

Projekty:
 • VEGA č 1/0358/16: Modulácia črevnej mikrobiocenózy a imunitnej odpovede včiel medonosných pomocou probiotických laktobacilov v novej aplikačnej forme. Realizácia 2016 – 2018.
 • VEGA 1/0633/17: Exopolysacharidy Lactobacillus reuteri: štúdium ich imunomodulačného účinku na intestinálne epitelové bunky prasiat (IPEC-1) po čelenži s enterotoxigénnymi E. coli. Realizácia 2017 – 2019.
Spoluúčasť na riešení projektov:
 • APVV-14-0397: Aplikácia biokrmív vo výžive hydiny na produkciu funkčných potravín obohatených o významné polynenasýtené mastné kyseliny. Realizácia 2015 – 2018.
 • APVV-15-0377: Synergický účinok sekundárnych metabolitov rastlín a produktov probiotických baktérií na inhibíciu biofilm tvoriacich patogénov. Realizácia 2016 – 2019.
 • APVV-16-0176: Cielená modulácia črevnej mikrobioty a jej transplantácia v prevencii a terapii črevných zápalových chorôb. Realizácia: 2017 – 2021.
 • APVV-16-0171: Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám. Realizácia 2017 – 2020.