Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra výživy a chovu zvierat

Záverečné práce

Ústav výživy, dietetiky a krmovinárstva

Diplomové práce:
 • Hodnotenie fermentačnej kapacity bachora dojníc
 • Analýza pufračnej kapacity krmív, kŕmnej dávky a bachora
 • Monitoring nutričných vlastností siláží a senáží v Slovenskej republike
 • Biologická kontrola úrovne výživy v nížinnej produkčnej oblasti
 • Vplyv silážneho procesu na zmenu pufračnej kapacity krmív
 • Črevná stráviteľnosť bachorovo nedegradovateľných bielkovín v krmivách pre prežúvavce
 • Koncentrácie vybraných minerálnych látok vo vzťahu rastlina zviera
 • Vplyv vegetačného štádia na stráviteľnosť a produkčnú účinnosť ďatelinovín
 • Sledovanie obsahu minerálnych látok v krmivách pre dojnice
 • Analýza bachorovej stráviteľnosti NDV vo vzťahu k hodnoteniu energie NEL v krmivách a kŕmnych dávkach
 • Stanovenie stráviteľnosti dusíkatých látok in vitro rôznych typov granulovaných krmív pre psov
 • Hodnotenie fermentačného procesu a zachovanie vodorozpustných cukrov v siláží
 • Účinky suplementácie humínových látok v diétach na produkčné a sérové parametre u monogastrických zvierat
 • Hodnotenie stráviteľnosti živín v rôznych kategóriách komerčne vyrábaných krmív bilančnou metódou u psov
 • Monitorovanie výživného stavu a vybraných metabolických parametrov u súk po ovariohysterektómii
 • Systém kontroly a nutričnej prevencie v chove oviec
 • Močovina v mlieku ako marker pre hodnotenie úrovne výživy dojníc
 • Analýza vplyvu prídavku kŕmnych aditív na produkčné a vybrané metabolické ukazovatele u ošípaných
 • Hodnotenie krmív a kŕmnych zmesí pre ošípané na základe in vitro stráviteľnosti živín
 • Nutričná regulácia metabolizmu bachora
 • Analýza kvality fermentačného procesu tradičných druhov siláží
 • Vplyv prídavku kŕmnych aditív na úroveň fermentačného procesu v truse ošípaných
 • Sledovanie mliečneho produkčného potenciálu Lucerny siatej
 • Enzýmové inhibítory v sójových produktoch vo vzťahu k spôsobu technologickej úpravy a obsahu v pôvodnej surovine
 • Účinok aditív na produkčné parametre a kvalitu produktu u hydiny
Bakalárske práce:
 • Dynamika zmien obsahu karoténu v lucerne siatej (Medicago sativa) v závislosti na vegetačnom štádiu
 • Zmeny obsahu tokoferolu v lucerne siatej (Medicago sativa) v závislosti od vegetačného štádia
 • Koncentrácia karoténu v silážach s vyšším obsahom sušiny v závislosti od spôsobu konzervovania a doby skladovania
 • Technologické postupy pre zvýšenie nutričnej a dietetickej hodnoty strukovín
 • Rastlinné extrakty ako aditívne látky pre krmivá ošípaných
 • Botanická štruktúra a chemické zloženie vybraných semien obilnín vo vzťahu k stráviteľnosti živín a výžive zvierat
 • Výskyt húb a ich sekundárnych metabolitov v silážach z pohľadu bezpečnosti krmív
 • Mikrobiálne proteíny pre produkciu krmív, ako alterantíva rastlinných a živočíšnych zdrojov
 • Kŕmne komponenty a komerčne vyrábané krmivá používané vo výžive psov
 • Probiotiká a ich využitie vo výžive psov
 • Bielkovinové krmivá používané v diétach pre psy
 • Doma pripravované diéty pre psy
 • Bielkoviny vo výžive psov
 • Špecifiká výživy a kŕmenia starších psov
 • Výživa a jej vplyv na ochorenia ústnej dutiny u psov
 • Zásady vo výžive súk v priebehu laktácie
 • Krmivá používané vo výžive koní

Ústav chovu zvierat

 • Vplyv letovej záťaže na zmenu zdravotného stavu a vybraných biochemických parametrov u poštových holubov
 • Prevalence a etiologie mastitíd v produkčních chovech dojníc
 • Analýza metód pretekania a zdravotného stavu poštových holubov počas pretekovej sezóny
 • Studium exteriérových změn u vybraných plemen králíků
 • Porovnanie účinkov laserovej terapie na hojenie rán u psov
 • Vplyv mikro environmentu na vývoj plôdika u vybraných druhov akváriových rýb
 • Vývoj bakteriálnej mikroflóry a zmena zdravotného stavu u mladých poštových holubov počas pretekovej sezóny
 • Vplyv intramamárnej infekcie vyvolanej stafylokokmi a streptokokmi na zdravotný stav oviec a zmeny v mlieku
 • Súvislosti medzi mliekovou úžitkovosťou a reprodukčnými ukazovateľmi u dojníc
 • Efektívnosť profylaktických programov v chovoch poštových holubov
 • Zmeny bakteriálnej mikroflóry u poštových holubov počas pretekovej sezóny
 • Bakteriálni pôvodcovia mastitíd u dojníc chovaných v marginálnych oblastiach Slovenska
 • Úroveň malondialdehydu a enzymatická aktivita vybraných enzýmov pri subklinických a akútnych mastitídach prežúvavcov
 • Štúdium exteriérových zmien u vybraných úžitkových a okrasných plemien holubov
 • Zmena oxidačného statusu a biochemických parametrov počas neštandardného tréningu koní využívaných v policajnej hipológií
 • Produkcia biofilmu u baktérií Staphylococcus spp. izolovaných z mlieka prežúvavcov
 • Ázijské špicovité psy – plemená ich využitie a chov
 • Jazvečíky a teriéry – ich úloha v poľovníctve
 • Porovnanie plemien Hucul, Hafling, ich využitie a chov
 • Perspektíva chovu prežúvavcov v marginálnych oblastiach Slovenska

Ústav pre chov a choroby zveri a rýb

Diplomové práce:
 • Aktuálny stav ichtyofauny a parazitofauny inváznych druhov rýb vo vodách Slovenska
 • Vývoj produkcie zveriny a výťažnosť diviny zajaca poľného (Lepus europaeus) na Slovensku
 • Vplyv endoparazitov na zdravotný stav muflónej zveri v intenzívnom chove
 • Parazitárne ochorenia ovplyvňujúce výkonnosť poľovníckych psov
 • Parazitofauna lososovitých rýb pochádzajúcich z intenzívnych a extenzívnych chovoch na Slovensku
 • Porovnanie účinku vybraných účinných látok v antiparazitárnych pastvách koní
Bakalárske práce:
 • Chov a využitie veľkého bradáča na Slovensku
 • Chov a využitie malého bradáča na Slovensku
 • Memoriál Gustáva Cmarka
 • Mondioring
 • Memoriál Mileny Štěrbové - medzinárodné všestranné skúšky sliedičov
 • Memoriál Františka Sigeta
 • Crufts - najprestížnejšia a najväčšia výstava psov
 • Český fúzač
 • Vrcholové podujatia agility
 • Chov a využitie stredného bradáča na Slovensku
 • Belgický ovčiak
 • Európsky saňový pes a jeho uplatnenie v moderných záprahových športoch
 • Vplyv animoterapie na kvalitu života v Zariadení pre seniorov v Cemjate
 • Porovnanie najčastejších problémov vo výchove a výcviku psov pochádzajúcich z rôznych typov prostredia
 • Nosework – nový druh psieho športu
 • Hluchota u psov – príčiny vzniku a možnosti výchovy a výcviku takto postihnutých psov
 • Trial ovčiarskych psov
 • Parazity kôrovcov - hlavný problém nórskej akvakultúry
 • Endohelminty pĺžov z rodu Cobitis
 • Rozdiely v morfológii a epizootológii ekotypov rodu Sabanejewia
 • Terapia helminóz rýb v intenzívnyých aquakultúrnych systémoch
 • Sexuálne správanie rýb z rodu Poecilia
 • Africký mor ošípaných u diviakov
 • Choroba chronického chradnutia (CWD)
 • Parazitárne choroby pstruhov dúhových (Oncorhynchus mykiss, Salmoniformes) v akvakultúre strednej Európy