Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra morfologických disciplín

Pedagogická činnosť

Ústav anatómie

Ústav anatómie v rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu v slovenskom jazyku v šiestich študijných programoch a v anglickom jazyku v štyroch študijných programoch. Predmet anatómia je elementárnou predklinickou disciplínou, ktorej úlohou je podať ucelený prehľad o stavbe zvieracieho a ľudského tela so zreteľom na topografiu jednotlivých orgánov s prepojením na klinickú prax. Výučba prebieha vo forme prednášok, praktických cvičení a blokov. Realizácia praktických cvičení je formou pitiev.

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Anatómia I
 • Anatómia II
Hygiena potravín:
 • Anatómia I
 • Anatómia II
Farmácia:
 • Základy anatómie
Kynológia:
 • Základy morfológie
Vzťah človek-zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii:
 • Anatómia
Bezpečnosť krmív a potravín:
 • Aplikovaná morfológia (povinne voliteľný predmet)

Ústav patologickej anatómie

Ústav patologickej anatómie zabezpečuje v rámci predmetu Patologická anatómia výučbu makroskopických a mikroskopických zmien vznikajúcich v priebehu patologických procesov. Výučba je rozdelená na dve časti - všeobecná a špeciálna patológia a zahŕňa praktické cvičenia (pitevné aj histologické) a prednášky. Cieľom predmetu Diagnostická patológia je prezentácia patologických zmien dôležitých chorôb u rôznych druhov zvierat a ich diferenciálna diagnostika. Náplňou predmetu Aplikovaná cytológia je demonštrácia cytológie ako morfologickej diagnostickej metódy na rôznych tkanivách a orgánoch pri rôznych patologických procesoch. Pre poslucháčov študijného programu Farmácia poskytuje predmet Patológia základné informácie o všeobecných patologických procesoch a predmet Zásady správnej laboratórnej praxe predstavuje úvod do aplikácie zásad SLP do praxe.

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Patologická anatómia
 • Diagnostická patológia
 • Aplikovaná cytológia (povinne voliteľný predmet)
Hygiena potravín:
 • Patologická anatómia
 • Diagnostická patológia
Farmácia:
 • Patológia
 • Zásady správnej laboratórnej praxe (povinne voliteľný predmet)

Ústav histológie a embryológie

Ústav histológie a embryológie sa zaoberá mikroskopickou štruktúrou buniek, tkanív a orgánov zdravých zvierat. Pri výučbe sa vychádza z poznatkov získaných klasickými metódami pomocou svetelného a elektrónového mikroskopu. Súčasťou výuky je aj embryológia, ktorá sa zaoberá individuálnym vývojom živočíchov za účelom pochopiť vývoj organizmu zvierat počas ich normálneho ontogenetického vývoja a oboznámiť sa s najčastejšími poruchami embryonálneho vývoja, ktoré majú klinický alebo chovateľský význam. Výučba vo všetkých študijných programoch prebieha vo forme prednášok, praktických cvičení a seminárov.

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Histológia a embryológia
Hygiena potravín:
 • Histológia a embryológia
Kynológia (denná forma, externá forma):
 • Základy morfológie