Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra mikrobiológie a imunológie

Pedagogická činnosť

Ústav mikrobiológie a gnotobiológie

Ústav mikrobiológie a gnotobiológie zabezpečuje výučbu povinných a povinne voliteľných predmetov v študijných programoch Všeobecné veterinárske lekárstvo, Hygiena potravín, Farmácia a Bezpečnosť krmív a potravín. V študijnom predmete Mikrobiológia študenti získajú základné informácie o mikroorganizmoch. Povinne voliteľný predmet Aplikovaná virológia nadväzuje na základný predmet Mikrobiológia s aplikáciou týchto poznatkov do podmienok infekcie zvieraťa. Povinne voliteľný predmet Klinická mikrobiológia a imunológia sa zaoberá základnými metódami diagnostiky klinicky významných bakteriálnych, resp. mykotických a kvasinkových ochorení zvierat. Povinne voliteľný predmet Virológia poskytuje základné vedomosti a zručnosti z oblasti virológie. Povinne voliteľný predmet Farmaceutická biotechnológia poskytuje prehľad o možnostiach využívania geneticky modifikovaných organizmov pri ochrane zdravia človeka, živočíchov a životného prostredia. Povinne voliteľný predmet Základy génového inžinierstva poskytuje základné poznatky a skúsenosti s prípravou rekombinantnej DNA, konštrukciou produkčných mikroorganizmov a detekciou funkčných génov.

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Mikrobiológia (povinný predmet)
 • Klinická mikrobiológia a imunológia (povinne voliteľný predmet)
 • Aplikovaná virológia (povinne voliteľný predmet)
 • Základy génového inžinierstva (povinne voliteľný predmet)
Hygiena potravín:
 • Mikrobiológia (povinný predmet)
 • Základy génového inžinierstva (povinne voliteľný predmet)
Farmácia:
 • Mikrobiológia (povinný predmet)
 • Virológia (povinne voliteľný predmet)
 • Farmaceutická biotechnológia (povinne voliteľný predmet)
Bezpečnosť krmív a potravín:
 • Mikrobiológia (povinný predmet)
 • Základy génového inžinierstva (povinne voliteľný predmet)

Ústav imunológie

Ústav imunológie zabezpečuje výučbu v technicky moderne vybavenej imunologickej cvičebni, kde sú študenti vedení k samostatnej práci. V študijnom predmete Imunológia študenti získajú základné informácie o stavbe a fungovaní imunitného systému. Štúdium je rozdelené na teoretickú a praktickú časť. Povinne voliteľný predmet Imunotoxikológia poskytuje prehľad informácií o spôsoboch testovania toxického pôsobenia rôznych liečiv na imunitný systém ľudí a zvierat. Získané vedomosti umožnia študentovi pochopiť, akým spôsobom môžu rôzne liečivá ovplyvniť funkciu imunitného systému. Povinne voliteľný predmet Molekulová mikrobiológia v potravinách poskytuje prehľad o možnostiach využitia metód molekulovej biológie pri laboratórnej diagnostike mikroorganizmov. Študent získava prehľad o tom, akým spôsobom sa na dostupných www stránkach získavajú informácie z oblasti bioinformatiky a ako sa následne tieto informácie spracovávajú podľa voľne dostupných programov.

Všeobecné veterinárke lekárstvo:
 • Imunológia (povinný predmet)
 • Klinická mikrobiológia a imunológia (povinne voliteľný predmet)
Hygiena potravín:
 • Imunológia (povinný predmet)
 • Molekulová mikrobiológia v potravinách (povinne voliteľný predmet)
Farmácia:
 • Imunológia (povinný predmet)
 • Imunotoxikológia (povinne voliteľný predmet)