Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra farmaceutickej technológie, farmakognózie a botaniky

Záverečné práce

Od roku 2012 v oblasti farmakognózie a botaniky UVLF vedieme 94 úspešne obhájených diplomových prác. V súčasnosti študenti pracujú na nižšie uvedených témach.

Farmácia:
 • Antioxidačná aktivita a farmaceutické využitie čajovníka čínskeho - Camellia sinensis (L.) Kuntze
 • Antioxidačná aktivita a terapeutické využitie farmaceuticky významných zástupcov čeľade Zingiberaceae
 • Toxikologický skríning a možnosti farmaceutického využitia rastlín rodu Yucca
 • Toxikologický skríning a možnosti farmaceutického využitia nepravej ruže mesta Jericho (Selaginella lepidophylla Hook. Grev.)
 • Vplyv rôznych klimatických podmienok na obsahové látky v Melissa officinallis L.
 • Antioxidačná aktivita kvetov a plodov Sambucus nigra L. a jej využitie v prevencii chorôb
 • Antioxidačná aktivita plodov Punica granatum L. a jeho využitie v prevencii chorôb
 • Antioxidačná aktivita koreňa Beta vulgaris provar. conditiva L. a jeho využitie v prevencii chorôb
 • Porovnanie vybraných extrakčných metód
 • Vplyv aplikácie alginitu na množstvo a kvalitu obsahových látok v Origanum vulgare L. a možnosti využitia pre produkciu drogy
 • Analýza najčastejšie predávaných bylinkových čajov vo vybranej lekárni v závislosti na ročnom období
 • Regenerácia pečene pomocou liečivých rastlín
 • Využitie esenciálnych olejov v terapii bolesti
 • Výživové doplnky na báze lišajníkov
 • Aplikácia sekundárnych metabolitov lišajníkov na CAM modely
 • Prírodné imunomodulátory a ich racionálne používanie
 • Vazoaktívny účinok rôznych extraktov vybraných druhov lišajníkov
 • Prírodné dermatologiká a ich racionálne používanie
 • Prírodné kognitíva a ich racionálne používanie
 • Prírodné antiobeziká a ich racionálne používanie
 • Hodnotenie akostných parametrov vybraných drog s obsahom slizov
 • Nežiaduce účinky rastlín s obsahom tujónu
 • Farmaceutické využitie a terapeutický potenciál kakaovníka pravého (Theobroma cacao L.)
 • Rastlinné metabolity a možnosti ich uplatnenia vo funkcii farmaceutickej pomocnej látky
 • Farmaceutické využitie a terapeutický potenciál rastlinných olejov (Olea plantarum pinguia)
 • Využitie liečivých rastlín pri liečbe bolesti
 • Liečivé rastliny vyvolávajúce interakcie s liečivami s obsahom warfarínu
 • Liečivé rastliny vhodné na zvýšenie protinádorového účinku radiácie
 • Farmaceutický potenciál Rhodiola rosea L., Leuzea rapontica L./ Holub., a rodu Panax L.
 • Rastlinné nootropika
 • Liečivé účinky včelích produktov
 • Liečivé rastliny podporujúce imunitný systém
 • Antimykotický účinok sekundárnych metabolitov lišajníkov
 • Rastlinné inhibítory sortázy
 • Možnosti fytoterapie moru včelieho plodu
 • Súčasná antipsychotická liečba depotnými antipsychotikami
 • Vplyv účinných látok obsiahnutých v rastline Tribulus tererestris L. na hladinu cholesterolu
 • Prirodzené zdroje flavonoidy a ich antioxidančné vlastnosti a význam pre zdravie
 • Liečivé rastliny s obsahom berberínu a ich farmaceutický potenciál
 • Nežiaduce a vedľajšie účinky pri užívaní niektorých liečivých rastlín s obsahom tujónu
 • Fytoalexíny z čeľade Brassicaceae a ich protinádorový potenciál
Farmácia:

2019/2020

Diplomové práce

 • Vplyv plniva na kinetiku uvoľňovania Rhodiolae extractum siccum z experimentálnych tabliet

Rigorózne práce

 • Betablokátory v liečbe hypertenzie a formulácia tabliet
 • Využitie betablokátorov v terapii kardiovaskulárncyh ochorení a formulácia transdermálnych náplastí

2018/2019

Diplomové práce

 • Disolúcia tabliet uhličitanu vápenatého vo vzťahu k jeho biologickej dostupnosti
 • Ekonomické aspekty prípravy liekov v lekárni vo vybraných krajinách Európskej únie
 • Možnosti formulácie liekových foriem alkaloidu tryptantrínu
 • Postavenie individuálne pripravovaných liekov v súčasnosti
 • Preskripcia a príprava dermatologických individuálne pripravovaných liekov v súčasnosti
 • Vplyv typu a dĺžky trvania extrakčnej metódy na obsah hlavných účinných látok vo výluhu z Quercus cortex
 • Vplyv vybraných farmaceutických pomocných látok na reologické vlastnosti škrobov

2017/2018

Diplomové práce

 • Hodnotenie sypných vlastností laktózy a mikrokryštalickej celulózy
 • Príprava a vlastnosti komplexu prírodného zeolitu s etakridínom
 • Sledovanie reologických vlastnosti prírodných škrobov vo vzťahu k ich mechanickej úprave
 • Vplyv koncentrácie spojiva na vlastnosti termoplastických granúl
 • Vplyv rôznych pomerov mikrokryštalickej celulózy a laktózy na vlastnosti tabliet

Rigorózne práce

 • Alternatívne cesty podania antipsychotík
 • Zvyšovanie kompliancie psychiatrických pacientov modernými liekovými formami

2016/2017

Diplomové práce

 • Príprava a vlastnosti komplexu halloyzitu s antiseptickou látkou
 • Príprava a vlastnosti komplexov zeolitu s vybranými antibakteriálnymi látkami
 • Štúdium fyzikálnych a chemických vlastností bentonitu
 • Štúdium fyzikálnych a chemických vlastností práškov
 • Štúdium smart polymérov a potenciálne možnosti využitia vo farmácii

Rigorózne práce

 • Využitie halloyzitu na formuláciu klotrimazolu s predĺženým uvoľňovaním

2015/2016

Diplomové práce

 • Bezpečnosť a kvalita kozmetických výrobkov v SR a EÚ
 • Bioadhezívne polymérne pomocné látky a ich význam a uplatnenie pri formulácii tuhých liekových foriem
 • Chitosan a jeho využitie v galenickej farmácii
 • Masťové základy a ich používanie pri príprave individuálne pripravovaných liekov
 • Možné farmaceutické inkompatibility v kozmetických výrobkoch a individuálne pripravovaných liekoch
 • Prírodné makromolekulové pomocné látky a ich uplatnenie pri formulácii liekových foriem
 • Technológia koacervácie pri formulácii mikrokapsúl
 • Technológie transdermálnych terapeutických systémov
 • Význam a úloha antioxidantov ako farmaceutických pomocných látok

2014/2015

Diplomové práce

 • Farmaceutické hodnotenie hromadne vyrábaných perorálnych tabliet obsahujúcich amlodipin-besylát
 • Fyzikálne a chemické vlastnosti halloysitu a použitie vo farmácii
 • Možnosti využitia katiónaktívnych tenzidov ako farmaceutických pomocných látok
 • Možnosti využitia zeolitu slovenského pôvodu vo farmácií a v príbuzných oboroch
 • Riziká vyplývajúce z používania vybraných pomocných látok vo farmácii
 • Súčasné trendy vo vývoji liekových foriem
 • Štúdium fyzikálnych a chemických vlastností vybraných minerálnych pomocných látok vo farmácii
 • Výber liekovej formy a jej vplyv na účinnosť v liečbe bolesti
 • Využitie chemoterapeutických implantátov v terapii nádorových ochorení mozgu
 • Využitie moderných liekových foriem pri modulácií mnohopočetnej liekovej rezistencie nádorových buniek

2013/2014

Diplomové práce

 • Farmaceutické pomocné látky používané pri formulácii nanočastíc
 • Halloyzit ako nosič liekov
 • Možnosti využitia bentonitu slovenského pôvodu vo farmácii a v medicíne
 • Možnosti využitia extraktov alginitu vo farmácii a v príbuzných oboroch
 • Prírodné zdroje Slovenskej republiky využiteľné na výrobu anorganických farmaceutických pomocných látok
 • Štúdium fyzikálnych a chemických vlastností alginitu slovenského pôvodu a jeho potenciálne využitie vo farmácii a v príbuzných oboroch
 • Štúdium fyzikálnych a chemických vlastností mastenca slovenského pôvodu a možnosti jeho využitia vo farmácii a v medicíne
 • Zhodnotenie pyrolitických produktov alginitu ako potenciálnej suroviny vo farmácii a v príbuzných oboroch