Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra biológie a fyziológie

Vedecko-výskumná činnosť

Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie

Ústav sa zameriava na riešenie problematiky diagnostiky oportúnnych patogénov na molekulovej úrovni. Výskumné zameranie je orientované na priamu detekciu Toxoplasma gondii, Encephalitozoon spp., Cryptosporidium spp. and Blastocystis hominis vo vzorkách infikovaných živočíchov, vrátane človeka, ako aj v environmentálnych vzorkách. Cieľom je zmapovanie výskytu jednotlivých druhov (genotypov) týchto oportúnnych patogénov u vnímavých živočíchov na Slovensku, ako aj štúdium ich molekulovo-biologických vlastností a ich zoonotického potenciálu. Zároveň v jeho úsilí je sledovanie škodlivých účinkov ionizujúceho žiarenia na živý organizmus na metabolickej úrovni, s cieľom využívať modelové organizmy.

Projekty:
 • KEGA 007UVLF-4/2019: Implementácia inovatívnych metodických postupov vo výučbe biologických predmetov. Realizácia 2019 - 2021

Ústav genetiky

Vedecko-výskumná činnosť ústavu genetiky je prevažne zameraná na hodnotenie potenciálnych genotoxických účinkov agrochemikálií (pesticídov) v bunkových kultúrach lymfocytov periférnej krvi hospodárskych zvierat. Overenie genotoxicity chemických látok sa uskutočňuje na úrovni chromozómov a DNA. Za týmto účelom sú na pracovisku využívané metódy analýzy chromozómov, mikronukleí a výmen sesterských chromatíd. Na detekciu stabilných chromozómových aberácií je používaná fluorescenčná in situ hybridizácia s celochromozómovými bovinnými sondami. Poškodenie DNA sa sleduje prostredníctvom alkalickej a neutrálnej kométovej analýzy, fragmentácie DNA a detekciou fosforylovaného histónu gH2AX. Ďalším cieľom výskumu je sledovanie zmien expresie génov pre enzýmy druhej fázy metabolizovania xenobiotík (glutatión-S-transferáz), resp. génu pre povinnú acetylcholínesterázu a zisťovanie ovplyvnenia aktivít acetylcholínesterázy a butyrylcholínesterázy po pôsobení rôznych druhov pesticídov v kultúrach lymfocytov. Ústav genetiky sa zaoberá aj možnosťami molekulovo-genetickej detekcie a prevencie dedične podmienených ochorení spoločenských zvierat, medzi ktoré patria aj poruchy pohlavného vývinu u psov. Pri nádorových ochoreniach psov (lymfómy) je výskum orientovaný na detekciu mutácií vo vybraných protoonkogénoch a sledovanie expresie niektorých génov.

Projekty:
 • IGA 1/2019: Hodnotenie genotoxického a cytotoxického účinku insekticídu acetamipridu v bunkových kultúrach (MVDr. Viera Schwarzbacherová, PhD.)
 • VEGA 1/0242/19 : Genetické a epigenetické zmeny v bunkách prežúvavcov exponovaných pesticídom.

Ústav fyziológie

Výskumná činnosť ústavu fyziológie je zameraná na sledovanie vplyvu aplikácie naturálnych aditív na moduláciu metabolických a reprodukčných procesov zvierat a na výskum toxikologických účinkov a pôsobenie hadích jedov na organizmus. Členovia ústavu sa v rámci riešenia KEGA projektu podieľajú na modernizácií výučby pre študijný predmet Kynológia.

Projekty:
 • VEGA 1/0476/16: Štúdium aplikácie aditív s vysokým obsahom polynenasýtených mastných kyselín potencujúcich účinok probiotík na moduláciu metabolických a reprodukčných procesov zvierat. Realizácia 2016 – 2019.
 • VEGA 1/0392/17: Vplyv kontaminantov - produktov naftového priemyslu na funkcie vaječníkov rôznych druhov zvierat. Využitie liečivých rastlín na znižovanie účinku týchto kontaminantov. Realizácia 2017 – 2020.
 • VEGA MŠ SR 1/0613/13: Štúdium vplyvu rastlín rooibos a yukka na ovariálne funkcie a metabolizmus hospodárskych zvierat. Realizácia 2013 – 2015.
 • VEGA MŠ SR 1/0706/12: Modulácia metabolických procesov prasiat pomocou probiotických mikroorganizmov a polynenasýtených mastných kyselín (PNMK). Realizácia 2012 – 2014.
 • VEGA MŠ SR 1/0579/12: Porovnanie dvoch geograficky rozdielnych populácií druhu Vretenica severská (Vipera berus) s aspektom na ich anatómiu, morfometriu jedového aparátu, ekológiu a význam ako potencionálnych hostiteľov ektoparazitov a nimi prenášaných patogénov. Realizácia 2012 – 2014.
 • KEGA 006-4/2015: Moderná forma výučby a inovácia študijného predmetu "Základy fyziológie" pre kynológov. Realizácia 2015 – 2017.
 • IGA 15/2016: Modulácia reprodukčných schopností prasiat pomocou ľanového semena a zdraviu prospešných mikroorganizmov.

Ústav patologickej fyziológie

Vedecko-výskumná činnosť Ústavu patologickej fyziológie je zameraná na:

 • štúdium vplyvu biologicky aktívnych látok v éterických olejoch na fyziologické funkcie v organizme - intermediárny metabolizmus, enzymatické systémy zúčastňujúce sa na degradácii a detoxikácii látok a na hematopoézu
 • štúdium črevného hlienu, jeho hodnotením z hľadiska kvantitatívneho aj kvalitatívneho vo vzťahu k účinku éterických olejov, črevnej infekcie, vplyvu probiotík, minerálnych a rastlinných kŕmnych aditív
 • štúdium mechanizmov oxidačného poškodenia a antioxidačnej ochrany organizmu
Projekty:
 • VEGA 1/0658/17: Komplexný pohľad na vplyv prídavných látok na organizmus zvierat. Realizácia 2017 – 2020.
 • VEGA 1/0374/14: Vplyv éterických olejov a minerálnych látok na fyziologické procesy a na antioxidačnú ochranu u zvierat. Realizácia 2014 – 2016.
 • VEGA 1/0859/11: Štúdium účinku éterických olejov a ich biologicky aktívnych komponentov na metabolizmus a ochrannú hlienovú bariéru čreva u zvierat. Realizácia 2011 – 2013.
 • KEGA 0044/2011: Realizácia vysokoškolskej učebnice v novo akreditovanom študijnom programe Farmácia „Fyziológia a patologická fyziológia pre farmaceutov“.
 • VEGA 1/0420/08: Sledovanie vplyvu esenciálnych olejov na vybrané metabolické parametre u zvierat. Realizácia 2008 – 2011.