Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra biológie a fyziológie

Pedagogická činnosť 

Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie

Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie zabezpečuje celkom 23 predmetov v 11 študijných programoch. Všeobecné veterinárske lekárstvo (5), Hygiena potravín (5), Farmácia (3), Kynológia denná a externá forma (2), Bezpečnosť krmív a potravín denná a externá forma (1), Trh a kvalita potravín denná a externá forma (1), Študijný program Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii denná a externá forma (1). Pedagógovia i vedeckí pracovníci ústavu sa podieľajú na pregraduálnom vzdelávaní študentov UVLF v Košiciach vo všetkých študijných programoch ako školitelia v rámci ŠVOČ, bakalárskych a diplomových prác. Ďalej sa tiež podieľajú na postgraduálnom štúdiu absolventov našej, ale aj iných vysokých škôl, najmä však veterinárnych lekárov a farmaceutov, ako školitelia pre doktorandské štúdium a rigorózne konania. Zároveň niektorí pôsobia ako významní odborníci vo vedeckých komisiách v rámci SR i v zahraničí.

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Biológia (povinný predmet)
 • Profesijná komunikácia (povinný predmet)
 • Zoológia (povinný predmet)
 • Rádiobiológia (povinne voliteľný predmet)
 • Laboratórna diagnostika (výberový predmet)
Hygiena potravín:
 • Biológia (povinný predmet)
 • Profesijná komunikácia (povinný predmet)
 • Zoológia (povinný predmet)
 • Rádiobiológia potravín (povinne voliteľný predmet)
 • Laboratórna diagnostika (výberový predmet)
Farmácia:
 • Biológia (povinný predmet)
 • Molekulová biológia (povinný predmet)
 • Rádiofarmakológia a rádiofarmaká (povinný predmet)
Bezpečnosť krmív a potravín - denná forma:
 • Biológia (povinný predmet)
Bezpečnosť krmív a potravín - externá forma:
 • Biológia (povinný predmet)
Trh a kvalita potravín - denná forma:
 • Rádiobiológia a ožarovanie potravín (povinne voliteľný predmet)
Trh a kvalita potravín - externá forma:
 • Rádiobiológia a ožarovanie potravín (povinne voliteľný predmet)
Kynológia - denná forma:
 • Biológia a základy ekológie (povinný predmet)
 • Zoológia (povinne voliteľný predmet)
Kynológia - externá forma:
 • Biológia a základy ekológie (povinný predmet)
 • Genetika a plemenitba psov (povinný predmet)
 • Zoológia (povinne voliteľný predmet)
Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - denná forma:
 • Biológia a zoológia (povinný predmet)
Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - externá forma:
 • Biológia a zoológia (povinný predmet)

Ústav genetiky

Ústav genetiky zabezpečuje výučbu celkovo 5 predmetov v 5 študijných programoch. Všeobecné veterinárske lekárstvo (2), Hygiena potravín (1), Farmácia (1), Kynológia – denná forma (1) a Bezpečnosť krmív a potravín (1). Hlavné tematické celky sú všeobecná genetika, populačná genetika kvalitatívnych a kvantitatívnych znakov, imunogenetika, vývinová genetika a patogenetika, mutagenita, teratogenita a kancerogenita, molekulové metódy a GMO, dedičnosť chovateľsky akcentovaných znakov, t. j. sfarbenie, typ osrstenia a ďalších plemenných znakov psov, ako aj na voľbu metódy plemenitby vo vzťahu ku štruktúre populácie a chovu. Učitelia a vedeckí pracovníci pracujú ako školitelia pre doktorandské štúdium, školitelia diplomových a bakalárskych prác, ako aj prác v rámci ŠVOČ.

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Genetika (povinný predmet)
 • Klinická genetika (povinne voliteľný predmet)
Hygiena potravín:
 • Genetika (povinný predmet)
Farmácia:
 • Genetika (povinne voliteľný predmet)
Kynológia - denná forma:
 • Genetika a plemenitba psov (povinný predmet)
Kynológia - externá forma:
 • Genetika a plemenitba psov (povinný predmet)
Bezpečnosť krmív a potravín - denná forma:
 • Genetika a šľachtenie zvierat (povinne voliteľný predmet)

Ústav fyziológie

Ústav fyziológie v rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetu Fyziológia v piatich študijných programoch. Výučba vo všetkých študijných programoch prebieha vo forme prednášok, praktických cvičení a seminárov. Ústav fyziológie zabezpečuje výučbu nasledovných povinných predmetov:

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Fyziológia
Hygiena potravín:
 • Fyziológia
Kynológia:
 • Základy fyziológie
Bezpečnosť krmív a potravín:
 • Aplikovaná fyziológia zvierat
Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii:
 • Fyziológia

Ústav patologickej fyziológie

Ústav patologickej fyziológie zabezpečuje výučbu študijných predmetov patologická fyziológia a aplikovaná veterinárna hematológia v študijných programoch Všeobecné veterinárske lekárstvo, Hygiena potravín v slovenskom a v anglickom jazyku; v študijnom programe Farmácia výučbu predmetu fyziológia a patologická fyziológia v slovenskom jazyku. Výučba v študijných programoch Všeobecné veterinárske lekárstvo, Hygiena potravín, Farmácia a štúdium v anglickom jazyku prebieha vo forme prednášok, praktických cvičení a seminárov. Cieľom práce pedagógov je poskytnúť študentom poznatky o fyziologických procesoch v zdravom organizme, o príčinách vyvolávajúcich patologický proces, o regulačných mechanizmoch (a ich poruchách), ktoré sa v organizme aktivujú v priebehu choroby ako aj o možných východiskách patologických procesov. Fyziológia a patologická fyziológia poskytujú základy medicínskeho myslenia, a sú nevyhnutné pre štúdium klinických disciplín. Získané poznatky sú základom pre racionálne diagnostické postupy, prevenciu, terapiu ako aj pre vývoj nových liekov. Študenti si rozširujú svoje kompetencie z hematológie v rámci povinne voliteľného premetu Aplikovaná veterinárna hematológia. Nepovinné prednášky pre študentov sú prezentované pomocou CD a DVD počítačových médií. V rámci praktických cvičení sa kladie dôraz na vyhodnotenie a interpretáciu biochemických a hematologických nálezov vo vzťahu k anamnéze, patogenéze a prognóze. Vypracovanie, prezentácia a obhajoba seminárnych prác je u každého študenta povinná. Analýzou klinických prípadov sa upevňujú získané vedomosti študentov. Tvoriví pracovníci ústavu sú školiteľmi diplomových, bakalárskych a rigoróznych prác pre študentov v slovenskom a v anglickom jazyku. Ústav v rámci postgraduálnej výučby školí doktorandov v študijnom odbore 6.3.3 Veterinárna morfológia a fyziológia.

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Patologická fyziológia
 • Aplikovaná veterinárna hematológia (povinne voliteľný predmet)
Hygiena potravín:
 • Patologická fyziológia
 • Aplikovaná veterinárna hematológia (povinne voliteľný predmet)
Farmácia:
 • Fyziológia a patologická fyziológia