Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra výživy a chovu zvierat

Vedecko-výskumná činnosť

Ústav výživy, dietetiky a krmovinárstva

Riešenie výskumných úloh ústavu je organizačne a materiálno-technicky zabezpečované v rámci grantových projektov VEGA a grantových projektov APVV pre oblasť základného výskumu nutričnej fyziológie, metabolizmu, kvality produkcie, nutričnej prevencie a tvorby produkčného zdravia. Zameranie výskumnej a odbornej činnosti druhovo je orientované na hovädzí dobytok prednostne dojnice s významným rozšírením pôsobnosti na ošípané a hydinu ako aj spoločenské a domové zvieratá. Obsahovo a metodologicky výskumná a odborná činnosť pracoviska je smerovaná k analytickému hodnotenie kvality a zdravotnej nezávadnosti krmív,- biologickému hodnoteniu úrovne výživy vo vzťahu k bachorovej fermentácii, množstvu a kvalite produkcie, biologickej plnohodnotnosti a zdravotnej neškodnosti potravín, - metabolickému testovaniu vzťahu výživa - produkcia analýzou energetického, proteínového a minerálneho metabolizmu pri hodnotení úrovne výživy a analýzy rizika nutričnej záťaže. Cieľom výskumnej činnosti je navrhnúť systém hodnotenia kvality objemových krmív a TMR pre uplatnenie v analytickej praxi komerčných laboratórií ale aj hodnotenia úrovne výživy na farme dojníc. U monogastrických zvierat overenie najvhodnejších metód hodnotenia vplyvov živinovej skladby, vzájomných interakčných vzťahov živín a technologickej úpravy krmív na nutrično-dietetickú hodnotu krmív so zameraním na kvalitu bielkovín - na základe získaných poznatkov spresnenie zabezpečenia potreby živín a energie hlavne so zameraním na efektívne využitie bielkovín s cieľom znižovania ich strát a záťaže životného prostredia, - rozšírenie poznatkov o využití syntetických aminokyselín a vybraných špecificky účinných látok a aditív na produkciu zvierat, konverziu krmiva, ukazovatele vnútorného prostredia, zdravotný stav a životné prostredie.

Projekty:
 • VEGA 1-2606/08: Vplyv kvality objemových krmív na stráviteľnosť a metabolizmus živín u prežúvavcov. Realizácia 2008 – 2010.
 • VEGA 1/0677/08: Nutrično-dietetické hodnotenie krmív vo vzťahu k metabolizmu živín a produkčným ukazovateľom u monogastrických zvierat. Realizácia 2008 – 2010.
 • KEGA 3/6452/08: Dietetika a tvorba produkčného zdravia zvierat. Realizácia 2008 – 2010.
 • VEGA 1/0773/11: Analýza a hodnotenie minerálneho metabolizmu vo vzťahu pôda – rastlina – zviera. Realizácia 2011 – 2013.
 • VEGA 1/0970/11: Analýza príčin a nutričná prevencia porúch dojníc. Realizácia 2011 – 2013.
 • VEGA 1/0878/11: Biologické hodnotenie výživy monogastrických zvierat pri využití špecificky účinných látok vo vzťahu k produkcií, zdraviu a životnému prostrediu. Realizácia 2011 – 2013.
 • KEGA 015UVLF-4/2011: Printové a multimediálne učebné texty pre predmety nového študijného programu Bezpečnosť krmív a potravín. Realizácia 2011 – 2013.
 • KEGA 016UVLF-4/2012: Výživa, dietetika a nutričná prevencia porúch, produkcia a zdravia dojníc. Realizácia 2012 – 2014.
 • VEGA 1/0373/15: Úroveň minerálneho metabolizmu zvierat vo vzťahu ku modifikovaným krmivám. Realizácia 2015 – 2017.
 • VEGA 1/0663/15: Vplyv kŕmnych aditív na produkčné zdravie zvierat. Realizácia 2015 – 2017.
 • KEGA 004UVLF -4/2015: Učebné texty pre predmet Krmoviny a jedovaté rastliny. Realizácia 2015 – 2017.
 • KEGA 009UVLF-4/2015: Učebné texty pre e-vzdelávanie a učebnica pre nový predmet "Feed Plant Biology and Toxic Plants" v študijnom programe General Veterinary Medicine. Realizácia 2015 – 2017.
 • VEGA 1/0785/16: Nutričný vplyv na reguláciu množstva a zložiek mlieka u dojníc. Realizácia 2016 – 2018.

Ústav chovu zvierat

Za posledných 10 rokov sa na ústave chovu zvierat riešili 3 projekty VEGA a 2 projekty APVV. Vedecké práce riešené na Ústave chovu zvierat týkajúce sa problematiky mastitíd prežúvavcov boli publikované v zahraničných karentovaných a impaktovaných časopisoch. Dôležitosť vyplýva zo zamerania prác: štúdium vlastností patogénov pri environmentálnych mastitídach z pohľadu výskytu rezistencie ku antibiotikám a tvorbu biofilmu, prevencie mastitíd na zrýchlenie a spresnenie diagnostiky mastitíd, štúdium myoelektrickej aktivity rôznou formou mastitídy postihnutého tkaniva mliečnej žľazy dojníc. Výstupy projektov APVV a VEGA boli zakomponované do odporúčaných metód prevencie a tlmenia v chovoch prežúvavcov v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Projekty:
 • VEGA 1-0384-08: Diagnosticky významné vlastnosti enterotoxigénnych Staphylococus spp. izolovaných z mastitíd a surového mlieka prežúvavcov vo vybraných lokalitách Slovenska. Realizácia 2008 – 2010.
 • APVV-0629-07: Etiológia a patogenéza mastitíd prežúvavcov vyvolaných Staphylococcus sp. a zdravotná neškodnosť produkovaného mlieka. Realizácia: 2008 – 2010.
 • APVV-0679-10: Patogenéza, prevencia a tlmenie mastitíd vyvolaných baktériami environmentálneho pôvodu a ich vplyv na kvalitu mlieka. Realizácia: 2010 – 2013.
 • VEGA 1-0449-13: Úloha koaguláza-negatívnych stafylokokov v etiológii mastitíd prežúvavcov na Slovensku, ich niektoré diagnosticky významné vlastností a vplyv na kvalitu mlieka. Realizácia 2013 – 2015.
 • VEGA 1/0510/16: Prevencia a tlmenia mastitíd prežúvavcov vyvolaných baktériami Streptococcus spp. a Staphylococcus spp. a štúdium ich diagnosticky významných vlastností. Realizácia 2016 – 2018.

Ústav pre chov a choroby zveri a rýb

Projekty:
 • VEGA 1/0918/17: Ktoré faktory sú významné pri tvorbe klonov a úloha parazito-hostiteľských vzťahov a rozdelenia niky v tomto procese. Realizácia 2017 – 2019.
 • Zdravotná kontrola a manažment zveri v rámci ŠL TANAP-u na rok 2017.