Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra výživy a chovu zvierat

Charakteristika pracoviska

Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat je špecializované pracovisko zabezpečujúce výučbu a vedecko-výskumnú činnosť v oblasti výživy a nutričnej prevencie metabolických porúch, v oblasti chovu hospodárskych zvierat, zveri a rýb. Člení sa na Ústav výživy, dietetiky a krmovinárstva, Ústav chovu zvierat a Ústav pre chov a choroby zveri a rýb.

Ústav výživy, dietetiky a krmovinárstva

Ústav výživy, dietetiky a krmovinárstva je dlhodobo zameraný na oblasti výskumu, transferu vedecko-technických poznatkov do praxe a vzdelávania v oblasti výživy, nutričnej fyziológie a nutričného riadenia metabolických procesov v prechodných fázach produkčného a reprodukčného cyklu so zameraním na nutričnú prevenciu zdravotných porúch u vysoko-produkčných zvierat. Aplikácia a transfer výskumu a vývoja do praxe je na ústave realizovaná formou poradenskej a konzultačnej činnosti a laboratórnym servisom analýzy krmív pre poľnohospodárske podniky a poradenské spoločnosti. Výchovno-vzdelávacia činnosť v pregraduálnom vzdelávaní je realizovaná v rámci študijných programov Všeobecné veterinárske lekárstvo, Hygiena potravín, Kynológia, Bezpečnosť krmív a potravín, Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii. Ústav zabezpečuje postgraduálne vzdelávanie manažérov živočíšnej výroby akreditovanou postgraduálnou špecializáciou „Výživa a produkčné zdravie zvierat“. V anglickom jazyku je zabezpečovaná výučba pre študijné programy General veterinary medicine a JSP Animal Science.

Ústav chovu zvierat

Ústav chovu zvierat patrí do skupiny tzv. výrobných ústavov, ktoré sa významne podieľajú na formovaní odborného profilu absolventov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie, realizácie vedecko-výskumnej činnosti v oblasti predmetu zamerania ústavu a spolupráce s praxou. V slovenskom jazyku je zabezpečovaná výučba pre študijné programy Všeobecné veterinárske lekárstvo, Bezpečnosť krmív a potravín, Hygiena potravín, Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii a Kynológia. V anglickom jazyku je zabezpečovaná výučba pre študijné programy General veterinary medicine a Join study program. Po absolvovaní stanoveného rozsahu výučby študent získa teoretické a praktické skúsenosti so zaobchádzaním a manipuláciou so zvieratami posudzovania a popisu exteriéru ako aj využitie nadobudnutých poznatkov o ich úžitkových vlastnostiach, metódach selekcie, plemenitby a spôsoboch chovu jednotlivých plemien hospodárskych zvierat. K ústavu patrí Chovateľský klub malých zvierat, ktorý zastrešuje študentov s vlastnými odchovmi kožušinových zvierat a hydiny. Okrem klubu, ústav disponuje vysunutým špecializovaným pracoviskom – Laboratórium produkcie a hygieny mliečnej žľazy, zameraným na diagnostiku mastitíd a kontroly kvality mlieka a mliečnych výrobkov.

Ústav pre chov a choroby zveri a rýb

Ústav sa zaoberá problematikou v oblasti chovu a chorôb zveri a rýb. Zabezpečuje výučbu vybraných disciplín v študijných programoch Všeobecné veterinárske lekárstvo, Hygiena potravín, Kynológia, Bezpečnosť krmív a potravín, Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii a Farmácia. Ústav pre chov a choroby zveri a rýb úzko spolupracuje s Účelovým zariadením pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach. Ústav je garantom pre študijný program Kynológia, jeho zamestnanci pôsobia ako odborní garanti troch kynologických klubov, ktoré združujú študentov univerzity. Klub poľovníckej kynológie je zameraný na oblasť poľovníctva a poľovnícku kynológiu, klub DARCO sa venuje socializácii psov z útulkov a z neznámeho prostredia a Kynologický klub UVLF je zameraný na oblasť športovej kynológie. Ústav vykonáva odbornú, poradenskú a diagnostickú činnosť pre poľovnícke, kynologické a rybárske združenia.