Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra všeobecných kompetencií

Vedecko-výskumná činnosť

Ústav jazykov

V oblasti vedecko-výskumnej činnosti je záujem pedagógov ústavu jazykov orientovaný na štúdium a výskum cudzojazyčnej terminológie v nadväznosti na výučbu odborného jazyka a jeho špecifiká. Značná pozornosť pedagógov je venovaná problematike metodiky výučby cudzích jazykov na nefilologických fakultách. Podľa možností a potrieb vedúcich projektov a grantov sa pedagógovia zapájajú do projektov a grantov na našej univerzite a ostatných univerzitách v meste (UPJŠ, TU), ako aj na iných inštitúciách zaoberajúcich sa výučbou cudzích jazykov.

Projekty:
 • VEGA 1/0613/13: Štúdia vplyvu rastlín rooibos a yukka na ovariálne funkcie a metabolizmus hospodárskych zvierat. Realizácia 2013 – 2015. (Mgr. Eibenová)
 • VEGA 1/0476/16: Štúdium aplikácie aditív s vysokým obsahom polynenasýtených mastných kyselín potencujúcich účinok probiotík na moduláciu metabolických a reprodukčných procesov zvierat. Realizácia 2016 – 2019. (Mgr. Eibenová)
 • VEGA 1/0061/17: Slovacia orientalis litterata. Latinská literatúra autorov spätých s východným Slovenskom. Realizácia 2017 – 2019. (Mgr. Martin Zborovjan, PhD.)
 • DECEVEL: Realizácia kurzov jazyka anglického v európskej veterinárskej legislative. Realizácia máj – jún 2000. (Mgr. Dvorská, Mgr. Eibenová, Mgr. Kamenská)
Učebnice a učebné texty:
 • Eibenová A.: English for cynologists, Košice: UVLF, 2016
 • Bartková V.: Latinská terminológia pre študentov VVL, Košice: UVLF, 2015
 • Smerigová E.: Deutsch für Pharmazeuten, Košice: UVLF, 2014
 • Bartková V.: Latin for students of the UVMPh., Košice: UVLF, 2012
 • Bartková V.: Základy latinskej terminológie pre kynológov, Košice: UVLF, 2011
 • Bartková V.: Latinčina pre farmaceutov, Košice: UVLF, 2010
 • Eibenová A., Kamenská K.: English in Cynology, Košice: UVL, 2008
 • Prosbová M., Dvorská O.: English in European Veterinary Legislation, Košice: UVL, 2002
Príspevky v zborníkoch a časopisoch, monografie:
 • REVAJOVÁ V., GOLDOVÁ M., LEVKUT M., HERICH R., ŠEVČÍKOVÁ Z., DVORSKÁ O.: Immunity to coccidiosis: Flow cytometry study of blood and small intestine in chicks. 5th Meeting of the European Mucosal Immunology Group. Book of Abstracts. 5. - 7. 10. 2006, Praha, ČR 125
 • HADBAVNY M., BUGARSKÝ A., KORIM P., KORIMOVÁ J., DVORSKÁ O.: Ekonomika chovu nosníc a výkrmu brojlerov. In: Zborník z vedeckej konferencie "Hygiena alimentorum XXIV", Štrbské Pleso - Vysoké Tatry 2003 (ISBN 80-7148-050-9), s. 209 - 211
 • TAKÁČOVÁ D., DVORSKÁ O.: Keeping of the potentionally dangerous dogs of some breeds. Rassegna di Diritto, Legislazione e Medicina Legale Veterinaria, periodico trimestrale ISSN 0300-3485, 2008
 • DVORSKÁ O., EIBENOVÁ A., KAMENSKÁ K.: English in European veterinary legislation, ISBN 80-88985-64-1, Košice, 2002, 150 s.
 • HADBAVNÝ M., BUGARSKÝ A., KORIM P., KORIMOVÁ J., DVORSKÁ O.: Economic and organization aspects of beef production in the Slovak Republic. Biuletyn Informacijny IZ, R. XL, 3, 2002, s. 105 – 108
 • HADBAVNÝ M., BUGARSKÝ A., KORIM P., KORIMOVÁ J., DVORSKÁ O., ČERVENÁ K.: Organizácia chovu ošípaných z pohľadu ekologickej funkcie poľnohospodárstva. In: Zborník z vedeckej konferencie „Hygienické a ekologické problémy vo vzťahu k veterinárnej medicíne“, UVL Košice, 2002, s. 4
 • СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЕЗИКОВИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА КУРС ПО СПЕЦИАЛИЗИРАН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СТУДЕНТИ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Женя Гундашева, Любомира Спасова, Олга Дворска, Моника Петрилова, Science and Technologies, Volume VI, 2016, Number 8: EDUCATION
 • DVORSKÁ O., POLONIOVÁ V.: Approaches to Writing an Abstract. In ESP Spectrum, 8, 1995, s. 9 - 11
 • DVORSKÁ O.: Communicative Skills of Veterinary Administrators in the Slovak Republic. In Zborník z workshopu „Training the trainers“, Javorina – Vysoké Tatry, 2001, s. 63 – 65
 • VLČKOVÁ R., POŠIVÁK J., VALOCKÝ I., ANDREJČÁKOVÁ Z., EIBENOVÁ A., SOPKOVÁ D.: The Effect of Short-term Lupin (Lupinus angustifolius) Feed Supplementation on Serum steroid hormones, insulin-like growth factor I, and ovarian follicular development and atresia in Merino ewes. In Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. ISSN 1300-0128, 2014, vol. 38, č. 6, s. 686 – 692. (0.316 - IF2014)
 • EIBENOVÁ A.: Motivácia nomenklatúry psích plemien. In Kultúra slova, 2009, roč. 43, č. 3, s. 149 – 153
 • EIBENOVÁ A.: Motivácia anglickej nomenklatúry psích plemien : Zborník z medzinárodnej konferencie. In Cudzie jazyky - celoživotná výzva. Košice: Technická univerzita v Košiciach - Katedra jazykov, 2008, s. 3
 • BOCIAN A., URBANIK M., HUS K., ŁYSKOWSKI A., PETRILLA V., ANDREJČÁKOVÁ Z., PETRILLOVÁ M., LEGÁTH J.: Proteome and Peptidome of Vipera berus berus Venom. In Molecules. ISSN 1420-3049, 2016, vol. 21, č. 10, article number 1398. (2,465 – IF 2016)
 • BOCIAN A., URBANIK M., HUS K., ŁYSKOWSKI A., PETRILLA V., ANDREJČÁKOVÁ Z., PETRILLOVÁ M., LEGÁTH J.: Proteomic Analyses of Agkistrodon contortrix contortrix Venom Using 2D Electrophoresis and MS Techniques. In Toxins. ISSN 2072-6651, 2016, vol. 8, č. 12, article No. 372. (3,571 – IF 2016)
 • ANDREJČÁKOVÁ Z., PETRILLA V., SOPKOVÁ D., VLČKOVÁ R., BILA S., KREŠÁKOVÁ L., PETRILLOVÁ M.: COMPARISONS OF THE AFRICAN COBRAS USING ELECTROPHORETICAL ANALYSIS OF VENOM AND THEIR MORPHOLOGY. In International Research Journal of Natural and Applied Sciences. ISSN 2349-4077, 2015, vol. 2, č. 4, s. 58 – 68
 • ANDREJČÁKOVÁ Z., PETRILLA V., TOMEČKOVÁ V., TÓTH Š., PEKÁROVÁ T., KOMANICKÝ V., ŠUTOROVÁ M., PETRILLOVÁ M., SOPKOVÁ D., KREŠÁKOVÁ L., KORIM P.: New Approaches in Monitoring Venom of Genus Dendroaspis. In Spectroscopy Letters. ISSN 0038-7010, 2015, vol. 48, č. 6, s. 462 - 467
 • PETRILLA V., TOMEČKOVÁ V., KOMANICKÝ V., LICHARDUSOVÁ L., ŠUTOROVÁ M., PETRILLOVÁ M., SOPKOVÁ D.: Fluorescent profiling of venom-selected cobra species. In Spectroscopy Letters. ISSN 0038-7010, 2014, vol. 47, č. 1, s. 1 – 5 (0.718 – IF 2014)
 • SMERIGOVÁ, E.: Európa v pohybe – Interkultúrny aspekt vo výučbe jazyka nemeckého na vysokých školách a univerzitách nefilologického zamerania. In: Interkulturní dimenze ve výuce cizích jazyků. Pardubice, 2006
 • ŠIMON F., DANKO J., ARTIMOVÁ J., ZBOROVJAN M.: Anatomický slovník. Martin: Osveta, 2015, 361 s.
 • ZBOROVJAN M.: Botanická záhrada lekárskej fakulty Trnavskej univerzity (1771 - 1777). In Dejiny Trnavskej univerzity 1635 - 1777, 1992 - 2010. Trnava 2010, s. 277 – 283

Ústav telesnej výchovy

 • ČIŽMÁRIK A.: Nároky na pohybové schopnosti určujúce zvládnutie základnej techniky vo vodnom slalome a zjazde, metod. list č. 49/1981 SÚV ŠZTV
 • ČIŽMÁRIK A.: Prípravné obdobie kajakárov so zameraním na majstrovstvá sveta juniorov vo vodnom zjazde, Tréner 1991
 • ČIŽMÁRIK A.: Testovanie mládeže vo vodnom slalome – materiál pre školenie trénerov
 • GAJDOŠOVÁ B., BRTKOVÁ M.: Pohybová aktivita a somatické ukazovatele u žiakov ZŠ v Prešove. In: Zborník z 2.vedeckého seminára Vsl. pobočky vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport, Prešov, 1992, s. 168 – 173
 • SERGIENKO V., GAJDOŠOVÁ B.: Metodika rozvoja silových schopností. In: Atletika, roč. IV., príloha 1/1998
 • SERGIENKO V., ŠULC I., BUKOVÁ A., GAJDOŠOVÁ B., SLÁVIKOVÁ C., STAŠKO I., ŠMIHULOVÁ D., TELEPKA M.: Úroveň rozvoja pohybovej výkonnosti študentov UPJŠ v Košiciach systémom EUROFIT. In. Telesná výchova a šport 11, 2001, č. 3, s. 15 – 19
 • GAJDOŠOVÁ B.: Stav reakčných schopností a jeho zmeny u 17 a 20 ročnej populácie. RP Prešov 2004
 • BUKOVÁ A., STAŠKO I., GAJDOŠOVÁ B.: Zdravotný stav a rizikové faktory v živote študentov UPJŠ. SjF STU Bratislava – vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove 24. 4. 2008
 • BUKOVÁ A., GAJDOŠOVÁ B., STAŠKO I.: Športové a telovýchovné aktivity študentov UPJŠ. SjF STU Bratislava – vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove 24. 4. 2008
 • STAŠKO I., BUKOVÁ A., GAJDOŠOVÁ B.: Životný štýl, zdravotný stav a rizikové faktory v režime študentov UPJŠ. Konferencia učiteľov telesnej výchovy, Prešov, 25. 4. 2008
 • BUKOVÁ A., STAŠKO I., GAJDOŠOVÁ B.: Pohybová aktivita študentov UPJŠ. Konferencia učiteľov telesnej výchovy, Prešov, 25. 4. 2008
 • BUKOVÁ A., GAJDOŠOVÁ B.: Reakčné schopnosti 17 a 20 ročných dievčat a chlapcov. SjF STU Bratislava – vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. November 2008
 • BUKOVÁ A., GAJDOŠOVÁ B.: Rýchlosť reakcie 17 a 20 ročnej populácie a rozdiely medzi nimi. SjF STU Bratislava – vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. November 2008