Loading...

Organisation structure

The Department of General Education Subjects

Scientific research activity

Institute of Languages

In the area of scientific and research activity, the interest of teachers of the Institute of Languages is oriented towards the study and research of foreign language terminology in connection with the teaching of the specialized language and its specifics. The teachers' considerable attention is paid to the methodology of teaching foreign languages at non-philological faculties. According to the capabilities and needs of project and grants leaders, teachers are involved in projects and grants at our university and other universities in the city (UPJŠ, TU) as well as in other institutions involved in language teaching.

Projects:
 • VEGA 1/0613/13: Study of the effect of rooibos and yucca plants on ovarian functions and metabolism of livestock, implementation 2013 – 2015. (Mgr. Eibenová)
 • VEGA 1/0476/16: Study of the application of additives with a high content of polyunsaturated fatty acids potentiating the action of probiotics to modulate the metabolic and reproductive processes of animals, implementation 2016 – 2019. (Mgr. Eibenová)
 • VEGA 1/0061/17: Slovacia orientalis litterata. Latin literature of authors linked to Eastern Slovaki, implementation 2017 – 2019. (Mgr. Martin Zborovjan, PhD.)
 • DECEVEL: conducting of English language courses in European veterinary legislation, implementation máj – jún 2000. (Mgr. Dvorská, Mgr. Eibenová, Mgr. Kamenská)
Textbooks:
 • Eibenová A.: English for cynologists, Košice: UVLF, 2016
 • Bartková V.: Latinská terminológia pre študentov VVL, Košice: UVLF, 2015
 • Smerigová E.: Deutsch für Pharmazeuten, Košice: UVLF, 2014
 • Bartková V.: Latin for students of the UVMPh., Košice: UVLF, 2012
 • Bartková V.: Základy latinskej terminológie pre kynológov, Košice: UVLF, 2011
 • Bartková V.: Latinčina pre farmaceutov, Košice: UVLF, 2010
 • Eibenová A., Kamenská K.: English in Cynology, Košice: UVL, 2008
 • Prosbová M., Dvorská O.: English in European Veterinary Legislation, Košice: UVL, 2002
Contributions in conference proceedings and journals, monographs:
 • REVAJOVÁ V., GOLDOVÁ M., LEVKUT M., HERICH R., ŠEVČÍKOVÁ Z., DVORSKÁ O.: Immunity to coccidiosis: Flow cytometry study of blood and small intestine in chicks. 5th Meeting of the European Mucosal Immunology Group. Book of Abstracts. 5. - 7. 10. 2006, Praha, ČR 125
 • HADBAVNY M., BUGARSKÝ A., KORIM P., KORIMOVÁ J., DVORSKÁ O.: Ekonomika chovu nosníc a výkrmu brojlerov. In: Zborník z vedeckej konferencie "Hygiena alimentorum XXIV", Štrbské Pleso - Vysoké Tatry 2003 (ISBN 80-7148-050-9), s. 209 - 211
 • TAKÁČOVÁ D., DVORSKÁ O.: Keeping of the potentionally dangerous dogs of some breeds. Rassegna di Diritto, Legislazione e Medicina Legale Veterinaria, periodico trimestrale ISSN 0300-3485, 2008
 • DVORSKÁ O., EIBENOVÁ A., KAMENSKÁ K.: English in European veterinary legislation, ISBN 80-88985-64-1, Košice, 2002, 150 s.
 • HADBAVNÝ M., BUGARSKÝ A., KORIM P., KORIMOVÁ J., DVORSKÁ O.: Economic and organization aspects of beef production in the Slovak Republic. Biuletyn Informacijny IZ, R. XL, 3, 2002, s. 105 – 108
 • HADBAVNÝ M., BUGARSKÝ A., KORIM P., KORIMOVÁ J., DVORSKÁ O., ČERVENÁ K.: Organizácia chovu ošípaných z pohľadu ekologickej funkcie poľnohospodárstva. In: Zborník z vedeckej konferencie „Hygienické a ekologické problémy vo vzťahu k veterinárnej medicíne“, UVL Košice, 2002, s. 4
 • СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЕЗИКОВИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА КУРС ПО СПЕЦИАЛИЗИРАН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СТУДЕНТИ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Женя Гундашева, Любомира Спасова, Олга Дворска, Моника Петрилова, Science and Technologies, Volume VI, 2016, Number 8: EDUCATION
 • DVORSKÁ O., POLONIOVÁ V.: Approaches to Writing an Abstract. In ESP Spectrum, 8, 1995, s. 9 - 11
 • DVORSKÁ O.: Communicative Skills of Veterinary Administrators in the Slovak Republic. In Zborník z workshopu „Training the trainers“, Javorina – Vysoké Tatry, 2001, s. 63 – 65
 • VLČKOVÁ R., POŠIVÁK J., VALOCKÝ I., ANDREJČÁKOVÁ Z., EIBENOVÁ A., SOPKOVÁ D.: The Effect of Short-term Lupin (Lupinus angustifolius) Feed Supplementation on Serum steroid hormones, insulin-like growth factor I, and ovarian follicular development and atresia in Merino ewes. In Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. ISSN 1300-0128, 2014, vol. 38, č. 6, s. 686 – 692. (0.316 - IF2014)
 • EIBENOVÁ A.: Motivácia nomenklatúry psích plemien. In Kultúra slova, 2009, roč. 43, č. 3, s. 149 – 153
 • EIBENOVÁ A.: Motivácia anglickej nomenklatúry psích plemien : Zborník z medzinárodnej konferencie. In Cudzie jazyky - celoživotná výzva. Košice: Technická univerzita v Košiciach - Katedra jazykov, 2008, s. 3
 • BOCIAN A., URBANIK M., HUS K., ŁYSKOWSKI A., PETRILLA V., ANDREJČÁKOVÁ Z., PETRILLOVÁ M., LEGÁTH J.: Proteome and Peptidome of Vipera berus berus Venom. In Molecules. ISSN 1420-3049, 2016, vol. 21, č. 10, article number 1398. (2,465 – IF 2016)
 • BOCIAN A., URBANIK M., HUS K., ŁYSKOWSKI A., PETRILLA V., ANDREJČÁKOVÁ Z., PETRILLOVÁ M., LEGÁTH J.: Proteomic Analyses of Agkistrodon contortrix contortrix Venom Using 2D Electrophoresis and MS Techniques. In Toxins. ISSN 2072-6651, 2016, vol. 8, č. 12, article No. 372. (3,571 – IF 2016)
 • ANDREJČÁKOVÁ Z., PETRILLA V., SOPKOVÁ D., VLČKOVÁ R., BILA S., KREŠÁKOVÁ L., PETRILLOVÁ M.: COMPARISONS OF THE AFRICAN COBRAS USING ELECTROPHORETICAL ANALYSIS OF VENOM AND THEIR MORPHOLOGY. In International Research Journal of Natural and Applied Sciences. ISSN 2349-4077, 2015, vol. 2, č. 4, s. 58 – 68
 • ANDREJČÁKOVÁ Z., PETRILLA V., TOMEČKOVÁ V., TÓTH Š., PEKÁROVÁ T., KOMANICKÝ V., ŠUTOROVÁ M., PETRILLOVÁ M., SOPKOVÁ D., KREŠÁKOVÁ L., KORIM P.: New Approaches in Monitoring Venom of Genus Dendroaspis. In Spectroscopy Letters. ISSN 0038-7010, 2015, vol. 48, č. 6, s. 462 - 467
 • PETRILLA V., TOMEČKOVÁ V., KOMANICKÝ V., LICHARDUSOVÁ L., ŠUTOROVÁ M., PETRILLOVÁ M., SOPKOVÁ D.: Fluorescent profiling of venom-selected cobra species. In Spectroscopy Letters. ISSN 0038-7010, 2014, vol. 47, č. 1, s. 1 – 5 (0.718 – IF 2014)
 • SMERIGOVÁ, E.: Európa v pohybe – Interkultúrny aspekt vo výučbe jazyka nemeckého na vysokých školách a univerzitách nefilologického zamerania. In: Interkulturní dimenze ve výuce cizích jazyků. Pardubice, 2006
 • ŠIMON F., DANKO J., ARTIMOVÁ J., ZBOROVJAN M.: Anatomický slovník. Martin: Osveta, 2015, 361 s.
 • ZBOROVJAN M.: Botanická záhrada lekárskej fakulty Trnavskej univerzity (1771 - 1777). In Dejiny Trnavskej univerzity 1635 - 1777, 1992 - 2010. Trnava 2010, s. 277 – 283

Institute of Physical Education

Contributions in conference proceedings and journals, monographs:
 • ČIŽMÁRIK A.: Nároky na pohybové schopnosti určujúce zvládnutie základnej techniky vo vodnom slalome a zjazde, metod. list č. 49/1981 SÚV ŠZTV
 • ČIŽMÁRIK A.: Prípravné obdobie kajakárov so zameraním na majstrovstvá sveta juniorov vo vodnom zjazde, Tréner 1991
 • ČIŽMÁRIK A.: Testovanie mládeže vo vodnom slalome – materiál pre školenie trénerov
 • GAJDOŠOVÁ B., BRTKOVÁ M.: Pohybová aktivita a somatické ukazovatele u žiakov ZŠ v Prešove. In: Zborník z 2.vedeckého seminára Vsl. pobočky vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport, Prešov, 1992, s. 168 – 173
 • SERGIENKO V., GAJDOŠOVÁ B.: Metodika rozvoja silových schopností. In: Atletika, roč. IV., príloha 1/1998
 • SERGIENKO V., ŠULC I., BUKOVÁ A., GAJDOŠOVÁ B., SLÁVIKOVÁ C., STAŠKO I., ŠMIHULOVÁ D., TELEPKA M.: Úroveň rozvoja pohybovej výkonnosti študentov UPJŠ v Košiciach systémom EUROFIT. In. Telesná výchova a šport 11, 2001, č. 3, s. 15 – 19
 • GAJDOŠOVÁ B.: Stav reakčných schopností a jeho zmeny u 17 a 20 ročnej populácie. RP Prešov 2004
 • BUKOVÁ A., STAŠKO I., GAJDOŠOVÁ B.: Zdravotný stav a rizikové faktory v živote študentov UPJŠ. SjF STU Bratislava – vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove 24. 4. 2008
 • BUKOVÁ A., GAJDOŠOVÁ B., STAŠKO I.: Športové a telovýchovné aktivity študentov UPJŠ. SjF STU Bratislava – vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove 24. 4. 2008
 • STAŠKO I., BUKOVÁ A., GAJDOŠOVÁ B.: Životný štýl, zdravotný stav a rizikové faktory v režime študentov UPJŠ. Konferencia učiteľov telesnej výchovy, Prešov, 25. 4. 2008
 • BUKOVÁ A., STAŠKO I., GAJDOŠOVÁ B.: Pohybová aktivita študentov UPJŠ. Konferencia učiteľov telesnej výchovy, Prešov, 25. 4. 2008
 • BUKOVÁ A., GAJDOŠOVÁ B.: Reakčné schopnosti 17 a 20 ročných dievčat a chlapcov. SjF STU Bratislava – vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. November 2008
 • BUKOVÁ A., GAJDOŠOVÁ B.: Rýchlosť reakcie 17 a 20 ročnej populácie a rozdiely medzi nimi. SjF STU Bratislava – vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. November 2008