Loading...

Organisation structure

Department of General Competencies

Scientific research activity

As part of scientific and research activities, teachers are involved in various projects implemented at the UVMP as well as other colleges and universities in Slovakia, in the field of statistics, mainly in the form of support and evaluation of various experiments in the biological field, but also outside of it, focusing on "A-rated" publications.

Projects:
 • 013UVLF-4/2020 : Verejné veterinárske lekárstvo v kontexte verejného zdravia". (Ing. J. Kremeň) – člen riešiteľského kolektívu  - Public veterinary medicine in the context of public health". (J. Kremeň, Ing.) – member of the research team
 • 008UVLF-4/2020: Zvyšovanie podnikateľských zručností študentov študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín (Ing. L. Takáč, PhD.)  - člen riešiteľského kolektívu - Increasing the entrepreneurial skills of students of general veterinary medicine and food hygiene study programs (L. Takáč, Ing., PhD.) - member of the research team
 • 013UVLF-4/2019: Inovácia výučby matematiky a štatistiky pomocou moderných foriem pre študentov všeobecného veterinárskeho lekárstva a farmácie (Ing. L. Takáč, PhD.) - vedúci riešiteľ projektu - Innovation of teaching mathematics and statistics using modern forms for students of general veterinary medicine and pharmacy (L. Takáč, Ing., PhD.) - project leader
 • VEGA 1/0241/18: Kuracie embryo ako efektívny zvierací model v testovaní toxikologických účinkov hadieho jedu (Mgr. A. Eibenová, Mgr. M. Petrillová, PhDr. V. Bartková, Ing. L. Takáč, PhD.) 2018-2022 - členovia riešiteľského kolektívu - Chicken embryo as an effective animal model in testing the toxicological effects of snake venom (A. Eibenová, Mgr., M. Petrillová, Mgr., V. Bartková, PhDr., L. Takáč, Ing., PhD.) 2018-2022 - members of the research team
 • APVV – 17 – 0017: Toxikologické účinky hadích jedov vybraných druhov (Mgr. M. Petrillová) - člen riešiteľského kolektívu - Toxicological effects of snake venoms of selected species (M. Petrillová, Mgr.) - member of the research team
 • VEGA 1/0061/17: Slovacia orientalis litterata. Latinská literatúra autorov spätých s východným Slovenskom. Realizácia 2017 – 2019. (Mgr. M. Zborovjan, PhD.) - člen riešiteľského kolektívu - Slovakia orientalis litterata. Latin literature by authors associated with eastern Slovakia. Realization 2017 – 2019. (M. Zborovjan, Mgr., PhD.) - member of the research team
 • VEGA 1/0476/16: Štúdium aplikácie aditív s vysokým obsahom polynenasýtených mastných kyselín potencujúcich účinok probiotík na moduláciu metabolických a reprodukčných procesov zvierat. Realizácia 2016 – 2019. (Mgr. A. Eibenová) - člen riešiteľského kolektívu - Study of the application of additives with a high content of polyunsaturated fatty acids potentiating the effect of probiotics on the modulation of metabolic and reproductive processes of animals. Implementation 2016 – 2019. (A. Eibenová, Mgr.) - member of the research team
 • 008UVLF-4/2014: Elektronický systém pre podporu vzdelávania matematických predmetov vo farmácií (Ing. L. Takáč, PhD.) - vedúci riešiteľ projektu - Electronic system for supporting the education of mathematical subjects in pharmacy (L. Takáč, Ing., PhD.) - project leader
 • VEGA 1/0613/13: Štúdia vplyvu rastlín rooibos a yukka na ovariálne funkcie a metabolizmus hospodárskych zvierat. Realizácia 2013 – 2015. (Mgr. A. Eibenová)  - člen riešiteľského kolektívu - A study of the effect of rooibos and yucca plants on ovarian function and metabolism in farm animals. Implementation 2013 – 2015. (A. Eibenová, Mgr.) - member of the research team
 • 017UVLF-4/2012: Administratívno-dokumentačná činnosť úradného veterinárneho lekára v celom potravinovom reťazci z farmy na stôl – učebný materiál pre študentov UVLF v Košiciach (Ing. L. Takáč, PhD.) - člen riešiteľského kolektívu - Administrative and documentation activities of the official veterinarian in the entire food chain from farm to table - teaching material for students of UVMP in Košice (L. Takáč, Ing., PhD.) - member of the research team
 • 013UVLF-4/2011: Elektronický edukačno-testovací systém (Ing. L.Takáč, PhD.) – vedúci riešiteľ projektu - Electronic education and testing system (L. Takáč, Ing., PhD.) - project leader
 • DECEVEL: Realizácia kurzov jazyka anglického v európskej veterinárskej legislative. Realizácia máj – jún 2000. (Mgr. O. Dvorská, Mgr. A. Eibenová, Mgr. K. Kamenská) - Implementation of English language courses in European veterinary legislation. Realization May - June 2000. (O. Dvorská, Mgr., A. Eibenová, Mgr., K. Kamenská, Mgr.)
 • Operačný program vzdelávanie 26110230064 (Ing. L. Takáč, PhD.) - člen riešiteľského kolektívu - Operational program education 26110230064 (L. Takáč, Ing., PhD.) - member of the research team
Textbooks:
 • Bartková V.: Základy latinskej terminológie pre kynológov, Košice: UVLF, 2020
 • Bartková V.: Latinčina pre farmaceutov, Košice: UVLF, 2019
 • Eibenová A.: English for cynologists, Košice: UVLF, 2016
 • Bartková V.: Latinská terminológia pre študentov VVL, Košice: UVLF, 2015
 • Smerigová E.: Deutsch für Pharmazeuten, Košice: UVLF, 2014
 • Bartková V.: Latin for students of the UVMPh., Košice: UVLF, 2012
 • Bartková V.: Základy latinskej terminológie pre kynológov, Košice: UVLF, 2011
 • Bartková V.: Latinčina pre farmaceutov, Košice: UVLF, 2010
 • Eibenová A., Kamenská K.: English in Cynology, Košice: UVL, 2008
 • Prosbová M., Dvorská O.: English in European Veterinary Legislation, Košice: UVL, 2002
 • TAKÁČ, L.,  MS OFFICE 2016 - návody a postupy II. Rec. Zuzana Balajtyová, Štefan Grančák. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. 176 s. - ISBN 978-80-8077-554-4.
 • TAKÁČ, L.,  MS OFFICE 2016 - návody a postupy I. Rec. Zuzana Balajtyová, Štefan Grančák. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. 147 s. - ISBN 978-80-8077-553-7.
 • TAKÁČ, L., KONDÁŠ, J., Úvod do matematiky - zbierka príkladov. Rec. Ján Pribiš, Anna Sobeková. 2. rozš. vyd. Košice : UVLF, 2017. 154 s. - ISBN 978-80-8077-555-1.
 • OCELÍKOVÁ, E., LIGUŠOVÁ, J., TAKÁČ, L., Databázové systémy a jazyk SQL. Rec. Dana Klimešová, Ivan Taufer. 1. vyd. Košice : Fakulta elektrotechniky a informatiky TU, 2013. 165 s. - ISBN 978-80-553-1266-8.
 • TAKÁČ, L., Informatika II - praktické cvičenia pre BKAP. Rec. Štefan Grančák, Róbert Schréter. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. 127 s. - ISBN 978-80-8077-428-8.
 • TAKÁČ, L., Základy informatiky II - praktické cvičenia pre Kynológov. Rec. Štefan Grančák, Zuzana Balajtyová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. 127 s. - ISBN 978-80-8077-427-1.
 • TAKÁČ, L., Výpočtová technika a informačné zdroje II - praktické cvičenia pre farmaceutov. Rec. Štefan Grančák, Zuzana Balajtyová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. 127 s. - ISBN 978-80-8077-426-4.
 • TAKÁČ, L., Základy výpočtovej techniky II - praktické cvičenia pre UVL. Rec. Róbert Schréter, Zuzana Balajtyová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. 126 s. - ISBN 978-80-8077-425-7.
 • TAKÁČ, L., Výpočtová technika a informačné zdroje II - praktické cvičenia pre CANHIP. Rec. Štefan Grančák, Róbert Schréter. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. 127 s. - ISBN 978-80-8077-429-5.
 • TAKÁČ, L., Informatika I - praktické cvičenia. Rec. Štefan Grančák, Róbert Schréter. 1. vyd. Košice : UVLF, 2013. 128 s. - ISBN 978-80-8077-351-9.
 • TAKÁČ, L., Výpočtová technika a informačné zdroje I - praktické cvičenia. Rec. Róbert Schréter, Štefan Grančák. 1. vyd. Košice : UVLF, 2013. 129 s. - ISBN 978-80-8077-352-6.
 • TAKÁČ, L., Základy informatiky I - praktické cvičenia. Rec. Zuzana Balajtyová, Štefan Grančák. - ISBN 978-80-8077-350-2.
 • TAKÁČ, L., Základy výpočtovej techniky I - praktické cvičenia. Rec. Róbert Schréter, Zuzana Balajtyová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2013. 128 s. - ISBN 978-80-8077-348-9.
 • TAKÁČ, L., SCHRÉTER, R., Výpočtová technika a informačné zdroje I - praktické cvičenia pre farmaceutov. Rec. Zuzana Balajtyová, Štefan Grančák. 1. vyd. Košice : UVLF, 2013. 128 s. - ISBN 978-80-8077-349-6.   
 • KREMEŇ, J., TAKÁČ, L., Úvod do štatistiky pre VVL HP. Rec. Michal Hadbavný, Jana Korimová. 1. vyd. Košice : ESAP UVLF, 2010 ; Košice : UVLF. 172 s. - ISBN 978-80-8077-218-5

A list of detailed publication activities is available from individual workers.