Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra všeobecných kompetencií

Pedagogická činnosť

Jazyky

Ústav jazykov sa v pedagogickej činnosti zameriava na výučbu základnej latinskej terminológie, základného minima latinskej gramatiky, zvládnutie latinsko-gréckych termínov všetkých študijných programov. Cieľom výučby cudzieho jazyka (anglického a nemeckého) je zvládnutie odbornej terminológie, práca s odborným textom a nadobudnutie rečových a jazykových kompetencií v odbore, ktorý študujú. Okrem toho, Ústav jazykov zabezpečuje aj výučbu slovenského jazyka pre zahraničných študentov. Cieľom výučby slovenského jazyka pre zahraničných študentov je zvládnutie základných gramatických pravidiel a konverzačných tém. Účelom je pomôcť zahraničným študentom komunikovať a zorientovať sa v každodennom živote v našej krajine.

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Latinská terminológia
 • Jazyk anglický/nemecký
Hygiena potravín:
 • Latinská terminológia
 • Jazyk anglický/nemecký
Farmácia:
 • Odborná latinčina
 • Jazyk anglický/nemecký
Kynológia:
 • Základy latinskej terminológie
 • Anglická terminológia
 • Cudzí jazyk
Bezpečnosť krmív a potravín:
 • Anglický/nemecký jazyk
Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii:
 • Latinská terminológia

Telesná výchova

Adresa: Cesta pod Hradovou 11 (areál vysokoškolských internátov UVLF ), 04181 Košice

Telesná výchova je výberový predmet štúdia pre študentov všetkých ročníkov a odborov štúdia v dennej i externej forme s organizačnou a metodickou pomocou učiteľov Ústavu telesnej výchovy a športu.

Formy výučby:
 • pravidelná účasť na hodinách TV: tabata-body form, basketbal, bedminton, bežecký tréning, florbal, frisbee, futbal, indoorové lezenie, kardiocvičenia, kondičné posilňovanie muži i ženy, pilates, stolný tenis, volejbal, turistika, zdravý chrbát (SM systém)
 • bloky
  - turnaje: športové hry
  - splavovanie: kanoistika a rafting
  - turistika: pešia, vodná, cyklo
  - lyžovanie
 • sústredenia
  - vodácke: kanoistika, rafting
  - turistické
  - lyžiarske

Organizácia výučby

Z dôvodu protiepidemiologických opatrení výuka telesnej výchovy sa bude prvé 3 týždne prevažne uskutočňovať v exteriérových priestoroch (ďalšie informácie neskôr).

Každý študent, ktorý si zapíše predmet TV, absolvuje hodiny z obmedzenej ponuky pohybových aktivít vo vonkajších priestoroch. Ak by sa z rozvrhových dôvodov nemohol zúčastňovať týždennej výuky, stále má možnosť účastí na pravidelných piatkových turistických (cykloturistických) akcií v okolí Košíc (9,00 – 12,00h).

PRAVIDELNÁ ÚČASŤ NA HODINÁCH : ( podľa rozvrhu )

volejbal, bedminton, zdravý chrbát, kondičný beh, futbal, workout vo vonkajších priestoroch pri telocvični
tabata, pilates v telocvični
– na všetky hodiny odporúčame prísť už v športovom oblečení a dodržiavať dezinfekčné opatrenia !

Protiepidemiologické opatrenie pri využívaní telovýchovného zariadenia UVLF

 • Pri vstupe do telocvične si musí študent aplikovať na ruky dezinfekciu
 • Nutné dodržiavať prísnu evidenciu
 • Príchod do telocvične už v športovom oblečení
 • Študenti v priestore telocvične musia mať nasadené rúška, ktoré si však môžu zložiť na čas potrebný pre výkon pohybovej aktivity
 • Študenti musia pri vykonávaní pohybovej aktivity medzi sebou dodržiavať vzdialenosť minimálne 2 m.
 • Študentom nebude umožnený vstup do telocvične skôr ako 10 minút pred začiatkom hodiny
 • Po skončení hodiny študenti odchádzajú z telocvične postupne a dodržiavajú danú vzdialenosť

Študent sa pravidelne zúčastňuje výučby a je mu udelený zápočet v súlade so študijným poriadkom UVLF

BLOKOVÁ VÝUČBA :

OUTDOOROVÉ AKTIVITY
 • pravidelné piatkové výlety od 9,00 – 12,00h (zraz na parkovisku pri žltom internáte). Po absolvovaní 4 výletov možnosť získania zápočtu.
  • 10.10.2020 turistika – výstup na Sivec (781 m n. m.)
  • 17.10.2020 cyklotúra v okolí Košíc (Jahodná)
  • 7.11.2020 cyklotúra v okolí Košíc (Hrešná)
  • 21.11.2020 turistika – Kavečany – Kysak (16,5 km)
 • pravidelný bežecký tréning – štvrtky 17,15h z parkoviska pri internáte
 • 13.10.2020 beh okolo internátov
 • Študent po absolvovaní 2 celodenných outdoorových aktivít spĺňa podmienky k udeleniu zápočtu.

Ak by sa situácia so šírením vírusu Covid 19 zhoršovala a prešlo by sa len na formu dištančnej výučby, v tom prípade by študenti absolvovali individuálne  vlastné aerobné aktivity s využitím aplikácií: Strava, Endomondo, Mapy.cz ...). Bližšie informácie by boli zverejnené až vtedy, ak by  táto situácia nastala.

Všetky informácie získate na hodinách telesnej výchovy a v čase konzultačných hodín:
streda 9,00 – 10,30h
piatok 8,00 – 9,00h
alebo nás kontaktujte prostredníctvom e mailu: beata.gajdosova@uvlf.sk, lukas.varga@uvlf.sk

  Rozvrh hodín ZS 2020/2021

Pohybové aktivity
TABATA, BODY FORM: vysoko intenzívne kardiovaskulárne cvičenie so zameraním na intervalový tréning, rozvoj telesnej kondície a na spevňovanie a tvarovanie problémových partii tela.
BASKETBAL: pravidlá, herné činnosti jednotlivca, útočné a obranné kombinácie, hra.
BEDMINTON A STOLNÝ TENIS: zvládnutie základov úderovej techniky, zdokonaľovanie a hra.
BEŽECKÝ TRÉNING: pravidelný, bežecko-kondičný tréning v prírode
FLORBAL: pravidlá, individuálna technika, útočné a obranné herné kombinácie, hra.
FRISBEE (lietajúci tanier): kolektívna, bezkontaktná hra : pravidlá, základy techniky hádzania a chytania disku, hra.
KARDIO CVIČENIE: vytrvalostné cvičenie, ktoré rozvíja a posilňuje srdcovo - cievny systém.
KONDIČNÉ POSILŇOVANIE: cvičenie zamerané na všestranný rozvoj základných svalových skupín s cieľom dosiahnuť harmonicky rozvinutú postavu, rozvoj sily, svalstva, úprava postavy – aj pre ženy
LUKOSTREĽBA: základy techniky a metodika lukostreľby
PILATES: zameraný na posilnenie stredu tela (core), udržanie telesnej kondície, zlepšenie pohybového systému ako aj zdokonalenie koordinácie pohybu, dýchania a správneho držania tela
MINIFUTBAL: pravidlá, herné činnosti jednotlivca, taktika, hra
INDOOROVÉ LEZENIE: bouldering, lezenie na umelej stene
TURISTIKA: vodná, pešia, cyklo v okolí Košíc, Slovenského raja, Pieniny...
VOLEJBAL: pravidlá, herné činnosti, hra
ZDRAVÝ CHRBÁT: využitie cvičebnej metódy SM systém(elastické lano), ktorá predstavuje systematické cvičenia zamerané na pohybový aparát predovšetkým chrbticu.