Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra všeobecných kompetencií

Pedagogická činnosť

Pracovisko cudzích jazykov

V pedagogickej činnosti sa pracovisko cudzích jazykov zameriava na výučbu základnej latinskej terminológie, základného minima latinskej gramatiky, zvládnutie latinsko-gréckych termínov všetkých študijných programov. Cieľom výučby cudzieho odborného jazyka (anglického a nemeckého) je zvládnutie odbornej terminológie, práca s odborným textom a nadobudnutie kompletných jazykových kompetencií v daných študijných programoch. Okrem toho sa zabezpečuje aj výučba slovenského jazyka pre zahraničných študentov. Cieľom výučby slovenského jazyka pre zahraničných študentov je zvládnutie základných gramatických pravidiel a konverzačných tém. Účelom je pomôcť zahraničným študentom komunikovať a zorientovať sa v každodennom živote v našej krajine. Pedagogický proces v oblasti informatiky, matematiky a štatistiky je zameraný na ich aplikáciu v príslušných oblastiach, a to s dôrazom na transfer praktických vedomostí a zručností a ich využitie pri rôznych experimentoch, či pokusoch.

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Latinská terminológia
 • Jazyk anglický/nemecký
 • Biomedicínska štatistika a informatika
Hygiena potravín:
 • Latinská terminológia
 • Jazyk anglický/nemecký
 • Biomedicínska štatistika a informatika
Farmácia:
 • Odborná latinčina
 • Jazyk anglický/nemecký
 • Výpočtová technika a informačné zdroje
 • Základy matematiky, štatistiky a bioštatistiky
 • Farmaceutická informatika
Kynológia:
 • Základy latinskej terminológie
 • Anglická kynologická terminológia
 • Základy informatiky a štatistiky
Bezpečnosť krmív a potravín:
 • Anglický/nemecký jazyk
 • Základy informatiky a štatistiky
Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii:
 • Latinská terminológia
 • Cudzí jazyk
 • Základy štatistiky
GVM, post BSC., JSP
 • Latin terminology
 • Slovak language
 • Biomedical statistics and informatics
3. stupeň štúdia:
 • Jazyková príprava doktorandov
 • Štatistické spracovanie dát
 • Metodológia a štatistické hodnotenie biologického experimentu

Pracovisko telesnej výchovy a športu

Telesná výchova ako výberový predmet štúdia sa chápe ako súčasť psychohygieny a harmonického rozvoja osobnosti počas štúdia a je určená pre študentov všetkých ročníkov a programov štúdia v dennej i externej forme s možnosťou využitia odbornej pomoci vyučujúcich telesnej výchovy.

Adresa: Cesta pod Hradovou 11 (areál vysokoškolských internátov UVLF ), 04181 Košice

Telesná výchova je výberový predmet pre študentov všetkých ročníkov a odborov štúdia v dennej i externej forme pod organizačným a metodickým vedením pedagógov telesnej výchovy a športu.

Formy výučby:
 • pravidelná účasť na hodinách TV: tabata-body form, basketbal, bedminton, bežecký tréning, florbal, frisbee, futbal, indoorové lezenie, kardiocvičenia, kondičné posilňovanie muži i ženy, pilates, stolný tenis, volejbal, turistika, zdravý chrbát (SM systém), lukostreľba
 • bloky
  - turnaje: športové hry
  - splavovanie: kanoistika a rafting
  - turistika: pešia, vodná, cyklo
  - lyžovanie
 • sústredenia
  - vodácke: kanoistika, rafting
  - turistické
  - lyžiarske

Organizácia výučby

Aktuálna ponuka pohybových aktivít predmetu Telesná výchova na semester je zverejnená vždy na začiatku semestra.
Študent si z aktuálnej ponuky na semester vyberie konkrétny šport a formu výučby a po prihlásení sa u vyučujúcich telesnej výchovy, si zapíše výberový predmet TV do AIS najneskôr do 3 týždňov od začiatku semestra. Ak si študent nestihol zapísať TV do AIS stačí ak príde na konkrétnu hodinu a zaeviduje sa (dodatočne do AIS sa TV doplní).
Riadny študent denného štúdia všetkých ročníkov UVLF sa po prihlásení na výberový predmet Telesná výchova a po zápise do AIS môže zúčastňovať na všetkých formách pohybových aktivít zaradených do programu výberovej TV s uprednostnením v základnej skupine t.j. do ktorej sa nahlásil. Účasť na iných aktivitách je možná po dohode s vyučujúcim v závislosti na kapacitách.
Pre každý semester si študent môže zvoliť rôzny druh športu, ktorý chce absolvovať.
Študentom so zdravotným obmedzením, špecifickými potrebami (s odporučením lekára) môže byť vytvorený špeciálny program, alebo sa prihlásia na hodiny Pilatesu, Zdravý chrbát (SM systém).
Študent, ktorý absolvuje TV v zimnom aj letnom semestri v jednom akademickom roku získava 1 kredit (nie vo všetkých študijných programoch...potrebné skontrolovať).

Dištančná forma absolvovania individuálnej POHYBOVEJ AKTIVITY s využitím aplikácie Strava.

K udeleniu zápočtu z TV v ZS 2020/2021 si študent vyberá najvýhodnejšiu možnosť absolvovania pohybovej aktivity

 1. Účasť na pravidelných piatkových výletoch v okolí Košíc,
  v čase od 9,00 – 12,00h. (Bankov, Jahodná, Alpinka, Hrešná, vyhliadková veža...).
  - po dohode je možná aj streda od 9,00 – 12,00 h
  K udeleniu zápočtu je potrebné absolvovať minimálne 3 výjazdy.
 2. Plánované turistické akcie:
  • 10.10.2020 výstup na Sivec (781 m n. m.)
  • 17.10.2020 cyklotúra v okolí Košíc (Jahodná) - zrušená
  • 24.10.2020 Kavečany – Kysak (16,5 km) - zrušená
  • 7.11.2020 Čermeľ – Jahodná (10,4 km)
  • 28.11.2020 Kavečany – Kysak ( 16,5 km)
  Študent po absolvovaní 2 turistických (cyklo) aktivít, spĺňa podmienky k udeleniu zápočtu, alebo 1 celodenná turistika + 2 piatkové vychádzky.
 3. Vlastné pohybové aktivity cez aplikáciu Strava (viď manuál) – dištančná forma výučby
  Študent, ktorý neabsolvoval zatiaľ žiadnu aktivitu, (len bol na zápise) potrebuje k získaniu zápočtu 9 individuálnych aktivít v trvaní 60´ (turistika, beh, inline, nordic walking...). V jednom týždni akceptujeme len jednu pohybovú aktivitu a je potrebné ju zdokladovať v danom týždni : lukas.varga@uvlf.sk
  Kto absolvoval výstup na Sivec , absolvuje ešte minimálne 4 vlastné aktivity.
  Ďalšie možnosti po dohode s vyučujúcimi TV.

  Na konci semestra bude vyhodnotený študent s najvyšším počtom hodín a kilometrov strávených v prírode.

  Na každú outdoorovú aktivitu je potrebné sa vhodne obuť, zobrať oblečenie proti dažďu, jedlo, tekutiny, peniaze a kartu poistenca.

  Na miesto určenia a späť sa študent prepravuje na vlastné náklady. Odporúčame mať uzatvorené poistenie na daný deň.

  Pred každou vybranou outdoorovou aktivitou sa študent prihlasuje najneskôr večer do 18,00h na emailovú adresu : lukas.varga@uvlf.sk, kde sa mu potvrdí uskutočnenie akcie. V závislosti od počasia a počtu prihlásených sa termíny a miesto určenia môžu meniť. Odporúčame sledovať FB – UVLF Telesná výchova a šport alebo Katedra všeobecných kompetencií – pracovisko telesnej výchovy, kde bude vždy zverejnený oznam a bližšie inštrukcie pred plánovanou akciou.
Všetky informácie získate v čase konzultačných hodín na pracovisku telesnej výchovy Cesta pod Hradovou 11., (žltý internát – za vrátnicou):
streda 9,00 – 10,30h
piatok 8,00 – 9,00h
alebo nás kontaktujte prostredníctvom e mailu: beata.gajdosova@uvlf.sk, lukas.varga@uvlf.sk
Pohybové aktivity
TABATA, BODY FORM: vysoko intenzívne kardiovaskulárne cvičenie so zameraním na intervalový tréning, rozvoj telesnej kondície a na spevňovanie a tvarovanie problémových partii tela.
BASKETBAL: pravidlá, herné činnosti jednotlivca, útočné a obranné kombinácie, hra.
BEDMINTON A STOLNÝ TENIS: zvládnutie základov úderovej techniky, zdokonaľovanie a hra.
BEŽECKÝ TRÉNING: pravidelný, bežecko-kondičný tréning v prírode
FLORBAL: pravidlá, individuálna technika, útočné a obranné herné kombinácie, hra.
FRISBEE (lietajúci tanier): kolektívna, bezkontaktná hra : pravidlá, základy techniky hádzania a chytania disku, hra.
KARDIO CVIČENIE: vytrvalostné cvičenie, ktoré rozvíja a posilňuje srdcovo - cievny systém.
KONDIČNÉ POSILŇOVANIE: cvičenie zamerané na všestranný rozvoj základných svalových skupín s cieľom dosiahnuť harmonicky rozvinutú postavu, rozvoj sily, svalstva, úprava postavy – aj pre ženy
LUKOSTREĽBA: základy techniky a metodika lukostreľby
PILATES: zameraný na posilnenie stredu tela (core), udržanie telesnej kondície, zlepšenie pohybového systému ako aj zdokonalenie koordinácie pohybu, dýchania a správneho držania tela
MINIFUTBAL: pravidlá, herné činnosti jednotlivca, taktika, hra
INDOOROVÉ LEZENIE: bouldering, lezenie na umelej stene
TURISTIKA: vodná, pešia, cyklo v okolí Košíc, Slovenského raja, Pieniny...
VOLEJBAL: pravidlá, herné činnosti, hra
ZDRAVÝ CHRBÁT: využitie cvičebnej metódy SM systém(elastické lano), ktorá predstavuje systematické cvičenia zamerané na pohybový aparát predovšetkým chrbticu.

Telesnú výchovu si študenti môžu zapisovať opakovane počas celého štúdia.