Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra všeobecných kompetencií

Charakteristika pracoviska

Katedra všeobecnovzdelávacích predmetov zabezpečuje výučbu jazyka latinského, cudzích jazykov a telesnej výchovy vo všetkých študijných programoch. Člení sa na Ústav jazykov a Ústav telesnej výchovy.

Ústav jazykov

Ústav jazykov sa v pedagogickej činnosti zameriava na výučbu základnej latinskej terminológie, základného minima latinskej gramatiky, zvládnutie latinsko-gréckych termínov všetkých študijných programov.

Cieľom výučby cudzieho jazyka (anglického a nemeckého) je zvládnutie odbornej terminológie, práca s odborným textom a nadobudnutie rečových a jazykových kompetencií v odbore, ktorý študujú. Okrem toho, ústav jazykov zabezpečuje aj výučbu slovenského jazyka pre zahraničných študentov. Cieľom výučby slovenského jazyka pre zahraničných študentov je zvládnutie základných gramatických pravidiel a konverzačných tém. Účelom je pomôcť zahraničným študentom komunikovať a zorientovať sa v každodennom živote v našej krajine.

Pedagogickí pracovníci ústavu sa podieľajú na výbere postgraduálnych študentov uchádzajúcich sa o štúdium najmä preverovaním znalostí z cudzieho jazyka (angličtina, nemčina). Vyučujúci cudzích jazykov vedú odborné jazykové semináre pre doktorandské štúdium. Pracovisko rozvíja kontakty s domácimi i zahraničnými partnermi (v Čechách a Bulharsku) v rámci "Teacher mobility".

Pedagógovia sa venujú písaniu odborných článkov, tvorbe učebných materiálov, učebníc a skrípt zameraných na odbornú cudzojazyčnú prípravu študentov a poskytujú odborné konzultácie v oblasti odbornej cudzojazyčnej komunikácie a odbornej terminológie. Pedagógovia sa zúčastňujú na domácich a zahraničných konferenciách, čím si zvyšujú svoju odbornú kvalifikáciu.

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa pedagógovia ústavu zapájajú do rôznych projektov realizovaných na pôde UVLF ako aj iných vysokých škôl a univerzít na Slovensku.

Ústav telesnej výchovy

Ústav telesnej výchovy a športu vytvára organizačné a materiálne podmienky na zabezpečenie telovýchovných činností pre študentov a podľa možností aj pre zamestnancov UVLF.

Zaradením predmetu Telesná výchova do skupiny výberových predmetov sa zmenila filozofia chápania pohybových aktivít študentov v zmysle osobného uvedomenia si ich potreby ako súčasti psychohygieny a harmonického rozvoja osobnosti počas štúdia. Telesná výchova ako výberový predmet štúdia je pre študentov všetkých ročníkov a odborov štúdia v dennej forme s možnosťou využitia odbornej pomoci učiteľov telesnej výchovy.