Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia

Záverečné práce

Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Výskyt enterálnych vírusov u domácich ošípaných (doc. MVDr. Anna Jacková, PhD.)
 • Hodnotenie účinnosti antirabickej vakcíny s novým typom adjuvansu u psov a mačiek (doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.)
 • Hodnotenie účinnosti antirabickej vakcíny s novým typom adjuvansu u prežúvavcov a ošípaných (doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.)
 • Inhibičný vplyv produktov kmeňových buniek na vybrané patogénne bakteriálne kmene (MVDr. Milan Čížek, PhD.)
 • Q horúčka vo vybranom chove hovädzieho dobytka (MVDr. Marián Prokeš, PhD.)
 • Chlamýdiový abort oviec vo vybranom chove (doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.)
 • Paratuberkulóza vo vybranom chove hovädzieho dobytka (MVDr. Monika Drážovská, PhD.)
 • Monitoring výskytu anaplazmózy v chove koní (MVDr. Monika Drážovská, PhD.)
 • Monitoring vybraných infekčných chorôb v populácií poľovných psov (MVDr. Boris Vojtek, PhD.)
 • Aktuálna epizootologická situácia vo výskyte aviárnej influenzy na Slovensku a sérologický monitoring choroby na vybraných farmách hydiny (MVDr. René Mandelík, PhD.)
 • Identifikácia porcinného kobuvírusu u ošípaných (doc. MVDr. Anna Jacková, PhD.)
 • Vplyv porcinného kobuvírusu na poruchy gastrointestinálneho traktu (doc. MVDr. Anna Jacková, PhD.)
 • Detekcia hantavírusov u netopierov (MVDr. Marián Prokeš, PhD.)
 • Príprava hyperimúnnych sér (MVDr. Anna Ondrejková, PhD.)
 • Epizootologický prieskum vybraných infekčných ochorení v populácii psov na Slovensku (MVDr. Peter Smrčo, PhD.)
 • Vakcinácia svíň proti influenza vírusu vo vybranom chove (doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.)
 • Monitoring anaplazmózy v populácií psov (MVDr. Boris Vojtek, PhD.)
 • Monitoring vektormi prenášaných infekčných ochorení v populácii psov na Slovensku (MVDr. Peter Smrčo, PhD.)
 • Sérologický prieskum infekčnej anémie koní (doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.)
Hygiena potravín:
 • Sledovanie interakcie zinku a probiotických baktérií na enterocytoch v in vitro prostredí (prof. MVDr. Mária Levkutová, PhD.)
Farmácia:
 • Antimikrobiálna rezistencia v súčasnosti (MVDr. Marián Prokeš, PhD.)
 • Redukcia Campylobacter spp. v tráviacom trakte hydiny (prof. MVDr. Mária Levkutová, PhD.)
Bezpečnosť krmív a potravín:
 • Výskyt voľne žijúcich vtákov v potravinárskych prevádzkach ako zdroj ich kontaminácie (MVDr. Marián Prokeš, PhD.)

Ústav parazitológie

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Sledovanie sezónnych zmien vybraných hematologickych parametrov u Trachemys spp. (MVDr. Miloš Halán, PhD.)
 • Zmeny biochemických parametrov u korytnačiek rodu Trachemys počas roka (MVDr. Miloš Halán, PhD.)
 • Cirkulácia trichinelózy v oblasti Tatranského národného parku (MVDr. Zuzana Hurníková, PhD.)
 • Babezióza psov v okrese Michalovce (MVDr. Zuzana Hurníková, PhD.)
 • Prevalencia intestinálnych parazitov u mäsožravcov držaných v zajatí v regióne Liptovský Mikuláš (MVDr. Gabriela Štrkolcová, PhD.)
 • Prevalencia parazitov na farme s extenzívnym chovom vietnamských prasiat (MVDr. Miloš Halán, PhD.)
 • Sledovanie zmien vybraných biochemických parametrov u hadov vo vzťahu ku príjmu potravy (MVDr. Miloš Halán, PhD.)
 • Prevalencia kryptosporidiózy u teliat na vybraných farmách v okresoch Zvolen a Krupina (MVDr. Miloš Halán, PhD.)
 • Prevalencia endoparazitov mäsožravcov v NP Malá Fatra (MVDr. Miloš Halán, PhD.)
 • Parazitostatus mačiek v zariadení „Mačací raj“ v Nových Zámkoch (doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.)
 • Zoonotický potenciál ektoparazitov netopierov (doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.)