Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia

Pedagogická činnosť

Katedra epizootológie a parazitológie zabezpečuje výučbu študijných predmetov v študijných programoch Všeobecné veterinárske lekárstvo, Hygiena potravín, Farmácia, Kynológia, Bezpečnosť krmív a potravín a Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii. Tvoriví pracovníci pôsobia aj ako školitelia diplomových a bakalárskych prác. V rámci postgraduálnej výchovy pracovníci katedry školia doktorandov v internej a externej forme doktorandského štúdia v študijnom odbore 6.3.7. Infekčné a parazitárne choroby zvierat a 4.2.13. Virológia. Katedra epizootológie a parazitológie intenzívne spolupracuje s katedrami a klinikami UVLF v Košiciach, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, Komorou veterinárnych lekárov SR, vedeckými ústavmi SAV ako aj so súkromnými veterinárnymi lekármi. V rámci výučby študijných predmetov zabezpečuje katedra praktickú výučbu v špecializovaných laboratóriách, poľnohospodárskych podnikoch a v ŠPP, n. o., Zemplínska Teplica.

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Epizootológia
 • Parazitológia
 • Preventívna veterinárna medicína
 • Nákazy zvierat
 • Infekčné a parazitárne choroby malých zvierat
 • Infekčné a parazitárne choroby prežúvavcov
 • Infekčné a parazitárne choroby koní
 • Infekčné a parazitárne choroby ošípaných
 • Zoonózy
 • Chov a choroby plazov a terárijných zvierat
 • Ochrana zdravia zvierat používaných v biomedicínskom výskume v zmysle platnej legislatívy EÚ
 • Choroby laboratórnych zvierat a manažment klinických experimentov
 • Tropická veterinárna medicína
 • Záchranárska kynológia
Hygiena potravín:
 • Epizootológia
 • Parazitológia
 • Preventívna veterinárna medicína
 • Nákazy zvierat
 • Infekčné a parazitárne choroby malých zvierat
 • Infekčné a parazitárne choroby prežúvavcov
 • Infekčné a parazitárne choroby koní
 • Infekčné a parazitárne choroby ošípaných
 • Zoonózy
 • Tropická veterinárna medicína
Farmácia:
 • Parazitológia
Kynológia:
 • Infekčné choroby psov
 • Parazitárne choroby psov
Bezpečnosť krmív a potravín:
 • Infekčné a parazitárne choroby potravinových zvierat
Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii:
 • Infekčné choroby – zoonózy
 • Parazitárne choroby – zoonózy
 • Záujmové chovy