Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra chémie, biochémie a biofyziky

Záverečné práce

Ústav farmaceutickej chémie

Farmácia - diplomové práce:
 • Analýza konzervačných látok metódou HPLC v sirupe proti kašľu
 • Štúdium fyziológie starnutia kože
 • Štúdium fyziológie starnutia kože pomocou molekulárne-biologických metód
 • Stanovenie alkaloidov v rastlinách čeľade Berberidaceae
 • Využitie moderných analytických metód pri stanovení bioaktívnych látok v prírodných materiáloch
 • Antioxidačná aktivita vybraných druhov húb
 • Izolácia a analýza biologicky zaujímavých metabolitov produkovaných čínskymi liečivými hubami
 • Štipľavé prírodné látky a ich využitie vo farmácii
 • Biologický profil moču počas gravidity
 • Syntéza a možnosti stanovenia alkaloidu tryptantrínu.
 • .Stanovenie významných látok v rastlinných extraktoch pri biosyntéze strieborných nanočastíc
 • Štúdium prestupu nosičov systémov do nádorových steroidov
 • Fyziologické procesy spojené so starnutím kože
 • Syntéza a funkčný in vitro skríning adhezívnych peptidov
 • Syntéza a funkčný in vitro skríning peptidov schopných penetrovať do bunkovej membrány
Farmácia - rigorózne práce:
 • Stanovenie syntetických farbív vo farmaceutických produktoch

Ústav lekárskej chémie

Hygiena potravín – diplomové práce:
 • Posúdenie kvality olivového oleja bežne dostupného v obchodnej sieti
Farmácia – diplomové práce:
 • Antioxidačný enzýmový systém svalových tkanív po indukovanej karcinogenéze
 • Účinok pesticídu na aktivitu cholínesteráz
 • Antioxidačný enzýmový systém larvy včely medonosnej (Apis mellifera) po expozícii xenobiotikám
 • Vplyv pH kultivačného média na stabilitu skvalénových adjuvantných emulzií používaných k príprave inaktivovaných vakcín
Trh a kvalita potravín – diplomové práce:
 • Vznik produktov neenzýmového hnednutia po rôznej úprave kávových zŕn
Bezpečnosť krmív a potravín – bakalárske práce:
 • Využitie vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie pri stanovení kontaminantov v krmivách a potravinách
 • Špecifické požiadavky na chemické zloženie výrobkov určených na výživu detí

Ústav biochémie

Všeobecné veterinárske lekárstvo – diplomové práce:
 • Biochemické markery poškodenia pečene u oviec s inváziou Dicrocoelium dendriticum
 • Aktivita aminopeptidáz v homogenátoch obličiek prasiat
 • Niektoré biochemické ukazovatele v diagnostike invázie Haemonchus contortus u oviec
Hygiena potravín – diplomové práce:
 • Sledovanie aktivity LDH u králika divého v priebehu zrecieho procesu mäsa
Farmácia – diplomové práce:
 • Farmakoterapia bolesti a biochemický profil moču
 • Možnosti terapie rakoviny štítnej žľazy
 • Aktivita niektorých proteolytických enzýmov lariev bzučivky zelenej
 • Manažment liečby a prevencie trombembolických chorôb antikoagulanciami
 • Koordinačné zlúčeniny železa s 8-hydroxychinolínom
 • Príprava, charakterizácia a štúdium biologickej aktivity koordinačných zlúčenín kobaltu na báze chinolínov
Bezpečnosť krmív a potravín – bakalárske práce:
 • Potenciálne riziká výživových doplnkov s antioxidačným účinkom pre konzumentov

Ústav biofyziky

Farmácia – diplomové práce:
 • Vibračná charakterizácia molekúl vybraných pesticídov
Kynológia – bakalárske práce:
 • Elektroliečba a elektroakupunktúra u psov