Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra chémie, biochémie a biofyziky

Vedecko-výskumná činnosť

Vedecko-výskumná činnosť pracoviska sa odvíja od zamerania výskumu jednotlivých ústavov katedry a je zameraná na biochemický výskum s aplikáciou do veterinárnej medicíny, toxikológie a farmácie a na štúdium vlastností biochemicky aktívnych látok, ich izoláciu a analýzu.

Ústav farmaceutickej chémie

Vedecko-výskumná činnosť Ústavu farmaceutickej chémie je zameraná na niekoľko oblastí:

 • Štúdium antioxidačnej a antimikrobiálnej aktivity extraktov z rôznych druhov húb (rod Cordyceps, drevokazné huby, jedlé huby). Výskum sa tiež zameriava na biologicky aktívne látky (polysacharidy - glukány, steroly, nukleozidy, dusíkaté bázy), ktoré sú produkované hubami.
 • Stanovenie obsahu aditívnych látok (konzervačné látky, umelé sladidlá a farbivá) vo farmaceutických výrobkoch s cieľom sledovať dodržiavanie platnej legislatívy v danej oblasti.
 • Stanovenie antioxidačnej aktivity rastlinných extraktov a zelená syntéza strieborných nanočastíc.
 • Štúdium vlastností nanopórovitých systémov na báze siliky ako nosičov liečiv.

Pri riešení úloh v definovaných oblastiach ústav spolupracuje s ďalšími pracoviskami v rámci UVLF, ale aj iných univerzít. Na získanie experimentálnych výsledkov sa využívajú najmä chromatografické metódy (LC, GC, HPLC) a ďalšie moderné metódy ako NMR, IČ spektrometria a metódy rtg. analýzy.

Projekty:
 • APVV-15-0520: Inteligentné nanopórovité systémy ako nosiče liečiv.
 • APVV-0605-12: Potencovanie účinnosti vakcín proti besnote a ďalším lyssavírusovým infekciám novým typom adjuvansu, štúdium vybraných patogénov v populáciách netopierov.
 • VEGA 1/0591/15: Štúdium vybraných patogénov v populáciách insektivorných netopierov.
 • KEGA 008UVLF-4/2017: Modernizácia a zatraktívnenie procesu výučby analytických disciplín v študijnom programe farmácia.
 • IGA 13/2016: Antioxidačná a antibakteriálna aktivita strieborných nanočastíc pripravených pomocou rastlinných extraktov.
 • IGA 03/2017: Vplyv zmien rastových podmienok na obsah biologicky aktívnych látok s antioxidačným účinkom v hubách rodu Cordyceps (Fr.) Link.

Ústav lekárskej chémie

Ústav je vo svojej vedecko-výskumnej činnosti zameraný na štúdium antioxidačného enzýmového systému, jeho zmien v dôsledku používania vybraných xenobiotík, resp. potravinových doplnkov s potenciálnym antioxidačným účinkom. Ďalšou rozvíjanou oblasťou je sledovanie zmien vo vlastnostiach potravín spôsobených Maillardovými reakciami.

Projekty:
 • APVV-0605-12: Potencovanie účinnosti vakcín proti besnote a ďalším lyssavírusovým infekciám novým typom adjuvansu, štúdium vybraných patogénov v populáciách netopierov.
 • VEGA 1/0591/15: Štúdium vybraných patogénov v populáciách insektivorných netopierov.
 • VEGA 1/0176/16: Genotoxické a cytotoxické účinky neonikotinoidových insekticídov.
 • VEGA 1/0476/16: Štúdium aplikácie aditív s vysokým obsahom polynenasýtených mastných kyselín potencujúcich účinok probiotík na moduláciu metabolických a reprodukčných procesov zvierat.
 • KEGA 008UVLF-4/2017: Modernizácia a zatraktívnenie procesu výučby analytických disciplín v študijnom programe farmácia.

Ústav biochémie

Vedecko-výskumná činnosť pracovníkov ústavu je zameraná na štyri oblasti:

 • Využitie proteolytických a niektorých oxidoredukčných enzýmov a peptidových rastových faktorov v základnom výskume a v diagnostickej praxi.
 • Izoláciu peptidáz z lariev muchy domácej a bzučivky zelenej za účelom larvoterapie.
 • Metabolomiku moču za účelom diagnostiky nádorových ochorení pomocou HPLC.
 • Prípravu koordinačných zlúčenín Co(II) s 8-hydroxychinolínom a štúdium ich antiproliferatívnych účinkov.
Projekty:
 • VEGA 1/0600/14: Tráviace proteinázy a membránovo-viazané exopeptidázy v larvách muchy domácej (Musca domestica) a bzučivky zelenej (Lucilia sericata) využívaných v larvoterapii.
 • VEGA 1/0258/15: Odhalenie potenciálnych faktorov neuroinvazívnych borélií spôsobujúcich neurozápal v CNS.
 • APVV-14-0218: Odhalenie ligand-receptor interakcií zúčastňujúcich sa invázie patogénov do centrálneho nervového systému a vývoj cielenej terapeutickej stratégie voči neuroinfekciám.

Ústav biofyziky

Ústav realizuje vedecko-výskumnú činnosť v dvoch smeroch:

 • Štúdium interakcií antivírusových a antirakovinových liečiv a ich derivátov s dôležitými biologickými molekulami a transportnými systémami, čo je dôležité z hľadiska vysvetlenia mechanizmu ich účinku. Výskum je realizovaný na molekulovej úrovni a je časťou širšieho projektu, ktorý prebieha na Katedre biofyziky PF UPJŠ, a ktorý zahŕňa aj štúdium mechanizmu účinku týchto liečiv na vyšších úrovniach – bunkovej a orgánovej.
 • Štúdium interakcií vybraných pesticídov s dôležitými biomakromolekulami.
Projekty:
 • VEGA 1/0176/16: Genotoxické a cytotoxické účinky neonikotinoidových insekticídov.
 • VEGA 1/0929/16: Neinvazívna mikroRamanova a SERS analýza farbív a kolorantov použitých v kultúrno-historických artefaktoch na báze papiera.