Loading...

Oznamy

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu UVLF v Košiciach - 21. 11. 2019

13.11.2019   Oznamy zamestnancom

Pozývam Vás na 11. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční

dňa 21. novembra 2019 (štvrtok) o 14.00 hod.

v posluchárni P-35 (Katedra chémie, biochémie a biofyziky) UVLF v Košiciach

P r o g r a m :

  1. Otvorenie
  2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie AS UVLF v Košiciach
  3. Správa o činnosti Predsedníctva AS UVLF v Košiciach za uplynulé obdobie
  4. Správa o aktuálnom stave systemizovaných miest a personálnom obsadení na jednotlivých pracoviskách UVLF v Košiciach
  5. Preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia
  6. Návrh zmien vnútorného predpisu č. 38 – Školné a poplatky spojené so štúdiom na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach platné na akademický rok 2020/2021
  7. Rôzne
  8. Záver

S pozdravom
doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., v. r.
predseda AS UVLF v Košiciach